Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Pluktuin van tulpen uit Wervik in Antwerpen

Voor het eerst organiseert VLAM samen met de Vlaamse siertelers een gratis pluktuin op het Astridplein in Antwerpen, volledig samengesteld met tulpen afkomstig van Tulpenteler Tuliflor, uitgebaat door Christoph Pieters in de Menensesteenweg te Wervik.

Kerstbomen, containerbomen, bloembakken, hanging baskets en begoniatapijten. Dat kennen we ondertussen wel in onze steden, maar een Pluktuin? Nee, dat is nieuw in Vlaanderen.
Een Pluktuin wordt eerst met grote zorg opgebouwd door siertelers om de bloemen/planten vervolgens weg te schenken aan het publiek. Op deze manier brengt de Vlaamse sierbloemensector zijn producten onder de aandacht en stimuleert het Vlaanderen om meer bloemen en planten in huis te halen. En dat het loont, daarover zijn al heel wat wetenschappelijke publicaties verschenen: planten hebben een positief effect op het binnenklimaat én dragen bij tot het welbevinden van mensen. Dat laatste kan zeker tellen in de donkere wintermaanden.

Tulpen in de kijker
De eerste Pluktuin die VLAM samen met de Vlaamse siertelers inricht, is volledig samengesteld uit tulpen. Het betreft 100.000 tulpen, die allemaal afkomstig zijn van het Vlaamse bedrijf Tuliflor in Wervik.
Christoph Pieters, zaakvoerder van Tuliflor: “Als je tulpen zegt, dan denken we al gauw aan Nederland, maar we hebben in Vlaanderen ook een behoorlijke productie. In Wervik bv. hebben wij een omzet van tussen de 28- tot 30.000.000 tulpen. In de vestiging te Laarne hebben we dan nog eens een omzet van tussen de 15- tot 18.000.000 tulpen, en zijn daarmee de grootste in België en behoren hiermee tot de Europese top 10 – 15. Wij broeien hoofdzakelijk dikkere bollen in vergelijking met die van onze Nederlandse collega’s. Dit resulteert in zwaardere stengels en grotere bloemen met een langere houdbaarheid.” Al deze tulpen zijn zowel voor kant&klaar als voor de veilingen van Brusse, Nederland en Duitsland. “Hierbij worden de Wervikse tulpen wereldwijd verspreid.” Weet Christoph Pieters. In de vestiging Te Wervik zijn een 10-tal vaste werknemers en daarnaast een aantal seizoensarbeiders tewerkgesteld. In de 2 vestigingen samen zijn dat een 30-tal personeelsleden.
“Tulpen kunnen we hoofzakelijk van oktober tot mei kweken, de bloemknollen zijn hoofzakelijk afkomstig van Nederland en een klein deel uit Nieuw-Zeeland. Het grootste gedeelte van de productie is geautomatiseerd, de knollen hebben een roulatie van een 4-tal weken. Wanneer de tulpen bij de klant aankomen kunnen deze genieten van een bloeitijd tussen de 7- tot 10 dagen.” Besluit Christoph Pieters.

Ook andere snijbloemen dan de tulp worden in Vlaanderen geteeld. Pieter Van Oost, secretaris van AVBS, de sierteelt- en groenfederatie: “Vlaanderen telt zo’n 38 snijbloemtelers, goed voor 60 hectare. Snijbloemen worden vooral verhandeld via Brusselse, Nederlandse en Duitse veilingen. Ze zijn bestemd voor België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot Brittannië. Een ander deel verloopt rechtstreeks via de retail.”
Tiany Kiriloff van Belmodo, meter van de actie, heeft een boontje voor tulpen en zal de Pluktuin openen. Tiany: “Ik ben al m’n hele leven een grote bloemenliefhebber en heb een voorliefde voor tulpen. Mijn allereerste job in Europa was zelfs tulpenbollen pellen. Als modefanaat vind ik ook dat er een mooie wisselwerking bestaat tussen bloemen en mode. Vandaar dat ik graag meter ben van een actie die bloemen van bij ons in de kijker zet.”

Praktisch
De opening van de Pluktuin in Antwerpen gebeurt om 13.00 u door Tiany Kiriloff, meter van de actie en oprichtster van Belmodo, op het Koningin Astridplein. Elke passant mag onder begeleiding zelf een 15-tal tulpen mét bol plukken en meenemen naar huis. Om 16.30 u wordt de Pluktuin gesloten.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 18.01.2018

Groen Zwevegem wil constructief meedenken aan een oplossing voor de omleidingsweg IMOG en Moen Trekweg

Iedereen ongelukkig …

Moen en Heestert kraken al jaren onder de druk van zwaar verkeer dat door de beide centra passeert. Een deel van het zware verkeer wordt op de N8 al afgeleid langs de Sluislaan, een daartoe niet uitgeruste één-vaks-weg die dwars door het habitatgebied van de Vaarttaluds loopt. Het gemeentebestuur wil een oplossing voor deze problemen en heeft een RUP opgestart waarin nog 3 mogelijke tracés zijn opgenomen. Op het participatiemoment van 14 december 2017 bleek er heel wat ongerustheid bij de bevolking van Moen én Heestert. De omleidingswegvoorstellen bieden geen oplossing voor de onmogelijke situatie in Heestert. En een groot deel van de bevolking van Moen wilde niet aannemen dat eerdere tracés, met een traject door het Habitatgebied van de Vaarttaluds of het VEN-gebied van de Oude Spoorweg, niet meer werden weerhouden.
Hoe het zover kon komen.
Door de voortdurende uitbreiding van de exploitatie van de intercommunale IMOG ontstond een continue stroom van vrachtverkeer naar het buitengebied. Lokale en provinciale overheden hebben de signalen uit Moen en van de toenmalige Werkgroep Leefmilieu Zwevegem jarenlang genegeerd en hebben nooit willen nadenken over de herlokalisatie van de IMOG-activiteiten naar een minder hindergevoelige en beter ontsloten locatie. Daarnaast opteerde het CD&V-bestuur in de jaren negentig voor de aanduiding van een regionaal industrieterrein op de locatie Moen Trekweg. Gevolg: een bijkomende stroom van vrachtverkeer dat over de niet geschikte wegen naar het industriegebied reed. Er werd onnoemlijk veel tijd verloren door halsstarrig de ontsluiting te willen organiseren door het Habitatgebied. De huidige bestuursploeg wil tegen het einde van de legislatuur in 2018 een uitvoerbaar tracé vastleggen. De noodzakelijke beslissingen bleven uit, tot de nieuwe RUP-procedure een uitweg bood.

Complex
Gewestelijke en provinciale standpunten bemoeilijken een oplossing in dit dossier. Het VEN-gebied van de Oude Spoorweg en het Habitatgebied van de Vaarttaluds zijn uniek voor de regio en hebben recht op bescherming. De impact van uitstoot van autoverkeer is in strijd met de doelstellingen voor het Habitatgebied. Ook de landschappelijke inpassing van deze weg vormt een uitdaging. En ten slotte moet ook onder ogen worden gehouden dat deze weg door het gemeentebestuur moet worden gefinancierd.

Oplossing
Groen Zwevegem vindt dat er eerder via een breed maatschappelijk overleg naar een oplossing moest zijn gezocht, in plaats van in haalbaarheidsstudies die zelden buiten de schepenzaal zijn geraakt. Groen vraagt zich af waarom geen moeite werd gedaan in het bijeenbrengen van de (toegegeven, vaak tegengestelde) meningen van lokale actoren (landbouw, natuurvereniging, bewoners, gebruikers)? Of waarom werd niet te rade gegaan bij ervaren studiebureaus die op andere locaties creatieve oplossingen tot stand brachten voor (soms nog complexere) probleemsituaties?
Groen denkt dat het tracé E ook op wettelijke beperkingen zal botsen: het VEN- en Habitatgebied zijn door een Gewestelijk RUP vastgelegd en het is de vraag of een lokaal RUP een Gewestelijk RUP kan wijzigen. Bovendien is een traject op deze plaats landschappelijk moeilijkst te verbergen (volgt het hoogste punt) en zorgt dit ook voor een voortdurend conflict met de fauna en flora (o.a. depositie van polluenten, migratie, …). Van de overblijvende 2 tracés lijkt voor Groen Zwevegem de optie G de beste: de te overbruggen afstand is het kortst, ze voldoet het meest aan het uitgangspunt ‘lokale omleidingsweg’.

Voorstel
Anderzijds durft Groen Zwevegem de vraag te stellen of er nog bereidheid of mogelijkheid is om in een ruim kader van inspraak en begeleide participatie over de omleidingsweg na te denken. Een weg die niet tegemoet komt aan de verzuchtingen van de betrokken partijen en zijn functie niet naar maximale efficiëntie invult zal enkel voor verdere tweespalt zorgen.
In dergelijke constructieve context moet voor Groen Zwevegem ook een oplossing te vinden zijn in een omleidingsweg die vanaf de N8 via een nieuw aansluitingspunt op de N8 tussen De Souterrain, de Kwadestraat of het transportbedrijf Spriet met een (nieuwe) brug over het VEN- en Habitatgebied aansluit op de Kraaibosstraat. Groen Zwevegem heeft 2 voorbeeldtracés uitgewerkt: één tracé van om en bij de 600 meter, één van 450 meter. Voor de inname van het VEN- en Habitatgebied voor de brug kan dan een ruimere compensatie aansluitend aan het VEN- en Habitatgebied worden vastgelegd. Voor Groen Zwevegem kan de weg tussen de N8 en de Oude Spoorweg daar waar mogelijk in het landschap worden verzonken. Groen maakte enkele foto-impressies van deze voorstellen.
De brug over de Oude Spoorweg vormt een extra financiële inspanning (de bestaande Zwarte Brug is technisch niet aanpasbaar). Niettemin zorgt dit ervoor dat de lineaire natuurverbindingsfunctie in het VEN-gebied maximaal wordt bewaard. Bovendien wordt ook een deel van het probleem van de doortocht door Heestert opgelost.
Groen Zwevegem is daarom ook van mening dat het gesprek met de provincie West-Vlaanderen en de administratie Wegen en Verkeer in die zin opnieuw zou moeten worden gevoerd met dezelfde constructieve uitgangspunten.
Niets doen is geen optie
Groen Zwevegem is geenszins te vinden voor het eerder voorgestelde zogenaamde 0-tracé of tracé A waarbij de Sluislaan dwars door het Habitatgebied blijft behouden, en waarbij de trafiekproblematiek met bijvoorbeeld verkeerslichten zou worden opgevangen. Een dergelijke oplossing zal precies de argumenten waarom de weg beter niet door Habitatgebied loopt scherper stellen. De deposities op de wachtplaatsen, de juridische onzekerheid die opnieuw zal blijven aanslepen en de economisch onrendabele verliestijd zorgen er voor dat dit tracé voor Groen Zwevegem niet realistisch is.

FVW / Bron: Groen Zwevegem
 

Geplaatst op 18.01.2018

VDAB kijkt over de taal- en landsgrenzen heen om krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt te bekampen

Intensieve samenwerking met Waalse, Nederlandse en Franse partners in het kader van diverse Europese projecten.

Met een gemiddeld werkloosheidspercentage van 5,2% is de arbeidsmarkt in de provincie West-Vlaanderen heel krap. Daarom engageert VDAB West-Vlaanderen zich actief in verschillende Europese projecten met als doel de grensoverschrijdende mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen en op die manier de toeleiding van nieuwe arbeidskrachten naar de werkgevers in onze provincie een boost te geven.
De krapte op de arbeidsmarkt die er voor zorgt dat veel West-Vlaamse werkgevers al meerdere jaren grote moeite hebben om nieuwe medewerkers aan te trekken, wordt steeds nijpender. Eind december 2017 telde onze provincie nog slechts 28.835 niet-werkende werkzoekenden, een daling op jaarbasis met 6,2% terwijl VDAB West-Vlaanderen in 2017 46.984 vacatures ontving, een stijging met maar liefst 19,9% in vergelijking met 2016. Bij het begin van het nieuwe jaar stonden nog 7.372 van deze vacatures open.

“Daarom vinden we het belangrijk dat we naast onze reguliere vacaturewerking en de organisatie van talrijke jobmarkten en jobdagen binnen onze eigen provincie, we ook over de taal- en landsgrenzen heen acties kunnen ondernemen”, aldus Robert De Clercq, provinciaal directeur VDAB. “Door de intensieve en constructieve samenwerking met zowel onze collega- tewerkstellingsdiensten Le Forem in Wallonië en Pôle emploi in Frankrijk als met partners als de POM West-Vlaanderen, Voka, Unizo, verschillende werknemersorganisaties, onderwijs..., hebben we al heel wat concrete acties kunnen realiseren om Waalse en Franse werkzoekenden toe te leiden naar onze Vlaamse bedrijven.”
Momenteel is VDAB West-Vlaanderen actief in 7 Europese projecten. Vier van deze projecten hebben betrekking op de grensregio tussen West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk:

“Grenzeloos Tewerkstellen”
waarbij onder andere grensoverschrijdende begeleidingsacties en jobdatings worden georganiseerd en werk wordt gemaakt van een grensoverschrijdend opleidingsaanbod. Meer info vind je op http://grenzeloos- tewerkstellen.eu/.

“Grenzeloos Competent”
heeft als doel de geografische en inhoudelijke mismatch op de arbeidsmarkt te verminderen door de organisatie van opleidingen met een taalcomponent en met een grensoverschrijdend erkend certificaat voor zowel werkzoekenden als werknemers en door de realisatie van een grensoverschrijdend socio-economisch observatorium. Meer info: http://www.grenzelooscompetent.eu/nl.

“Act’emploi”
wil werkzoekenden met een laag opleidingsniveau toegang verschaffen tot de zorgsector via grensoverschrijdende opleidingen, jobcoaching en begeleiding.

“AB Réfugiés”
mikt op de snelle en duurzame instroom van vluchtelingen op de arbeidsmarkt via diverse vormen van werkplekleren, gemeenschappelijke taalopleidingen, de ontwikkeling van een app voor beroepsgerelateerde termen en de sensibilisering van werkgevers.
Ook in het noorden van de provincie, in de grensregio met Nederland, is VDAB actief in drie specifieke projecten:

“Revivak”
dit project heeft als doelstelling om de werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen te stimuleren via een innovatieve mix van opleidingen, leer- en werkposten, internetcolleges, excursies en bootcamps.
“Grensinfovoorziening”
wil alle relevante informatie betreffende belastingssystemen, zorg, sociale zekerheid, arbeidsrecht, ... voor grenswerkers ontsluiten door de organisatie van een uniform en overkoepelend netwerk van grensinformatiepunten.

“Educavia”
beoogt het realiseren van een grensoverschrijdende kennisregio rond luchtvaarttechnieken en een gerichte ontwikkeling en integratie van technologische opleidingen voor de luchtvaartsector.
“Deze projecten vormen een mooie aanvulling op onze structurele interregionale samenwerking”, zegt Robert De Clercq. “Zo werden in 2016 maar liefst 109.851 Vlaamse vacatures automatisch op de website van Le Forem gepubliceerd en werden 4.806 vacatures van Vlaamse bedrijven effectief in beheer genomen door tweetalige consulenten van Le Forem. Hierdoor konden 16.669 Waalse werkzoekenden geplaatst worden in Vlaamsebedrijven. Op deze manier slagen we er in om onze krappe arbeidsmarkt toch wat meer zuurstof te geven.”

FVW / Bron: VDAB
 
 

Geplaatst op 18.01.2018

Vlaams Belang reikt de hand naar Turbo Kortrijk

Vlaams Belang was aanwezig op de persvoorstelling van de burgerbeweging Turbo Kortrijk. Het burgerinitiatief ontstaan vanuit een groep bezorgde, maar geëngageerde Kortrijkzanen uit diverse lagen van de bevolking stelde er haar visietekst voor Kortrijk voor. Doel van Turbo Kortrijk is om zoveel mogelijk van de punten te laten opnemen in de verkiezingsprogramma’s van de Kortrijkse politieke partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.
 
Vlaams Belang steunt de Turbo-standpunten inzake het belang van de Nederlandse taal, het vertrouwen op onze rechtstaat inzake berechten, straffen en uitwijzen, de verhoogde aandacht voor de deelgemeenten en buurten, het pleidooi voor echte inspraak door de bevolking, meer groenvoorzieningen, het ‘ontvetten’ van het bestuur, het aanpakken van de graaicultuur en het opwaarderen van het statuut van gemeenteraadslid. Vlaams Belang deelt ook de kritiek op het halfslachtige integratiebeleid, het feit dat de bevolkingsaangroei vooral het gevolg is van de internationale migratie, het gebrek aan mobiliteitsvisie en de lamentabele staat van de stadfinanciën. Interessante pistes zijn de vaststelling dat Kortrijk wordt gekenmerkt door een werkloosheidsparadox en het vernieuwende pleidooi voor een sneltram in een afgescheiden bedding tussen de verschillende kernen.
 
Lijsttrekker Wouter Vermeersch is duidelijk: “Wij staan open voor elk gesprek met iedereen die, net zoals wij, willen werken aan een leefbaar, efficiënt en veilig Kortrijk, waar het goed is om te wonen, werken en ondernemen. Turbo Kortrijk is bovendien de enige politieke actor die het debat wil aangaan over de megamoskee in het hart van de stad.”
 
Het speerpunt van de burgerbeweging ‘Iedereen telt mee’ lijkt alvast een pleidooi tegen het cordon sanitaire dat eerder al werd doorbroken in Kortrijk. Vermeersch vervolgt: “Onze stad beleeft nog steeds een diepe politieke crisis waarvan weinig inwoners op de hoogte zijn. De wankele stadcoalitie van N-VA, VLD en sp.a raakt enkel nog aan de noodzakelijke meerderheid dankzij de verkozenen van Vlaams Belang. Een nieuwe beweging en nieuwe gezichten als alternatief voor de ‘oude garde’ is aldus welkom. Ook staat onze deur nog steeds open voor gesprekken met die andere burgerbeweging die ontstaan is na het uiteenvallen van de N-VA: Kortrijk Vooruit.”
 
BRON: Vlaams Belang Kortrijk : Foto BDK

Geplaatst op 17.01.2018

Eerste Wintermarkt aan Café ’t Bankske

Op zaterdag 20 januari gaat vanaf 13u de eerste Wintermarkt door op de parking aan Café ’t Bankske, Lode de Boningestraat in Wevelgem. Wat mag je verwachten? “Een winterse sfeer, kinderanimatie, foodtrucks en vooral veel gezelligheid”, vertelt Frederic Van Asten van ’t Bankske.

Springkasteel
“Een winterse sfeer creëren met onder andere vuurkorven en een DJ die voor de nodige ambiance zorgt. Dat is het doel van deze eerste Wintermarkt”, legt Van Asten uit. Uiteraard werd ook aan de allerkleinsten gedacht. “KSA De Meiskes van Wevelgem brengen heel wat kinderanimatie. Zo is er een springkasteel en een speelbus. Dit allemaal in een afgesloten hoek van de Wintermarkt. Op deze manier kunnen kinderen veilig spelen en moeten de ouders zich geen zorgen maken.”

Winterbar en foodtrucks
Dorst of honger zal je zeker niet lijden op de Wintermarkt. De organisatie zorgt voor een grote winterbar en foodtrucks. “Open VLD zal een stand hebben waar ze croque monsieurs en hotdogs verkopen. FC ’t Bankske verkoopt jenevers, Belmex serveert verse bereide Mexicaanse snacks, Cantina Roulante warme dranken en Luikse wafels, Tom’s Grill broodjes met pulled pork en gegrilde kip, Montanini Panini met panini broodjes en Mikaaza met Zwitserse raclette. Het is nu enkel nog duimen dat de weergoden ons goed gezind zijn.”

FVW / Bron: Café 't Bankske
 
 

Geplaatst op 17.01.2018

Concert ‘Celebration’ door de 4 Desselgemse koren

Op zaterdag 27 januari geven de 4 Desselgemse koren het beste van zichzelf in een feestelijke kooravond om 19u30 in OC Coorenaer.

U hoort het goed: Desselgem is 4 koren rijk: kinderkoor Muzquito, jeugdkoor Sjoklamuze en de volwassenkoren Singhet Vro en Qui-Vive.
Tijdens deze kooravond bundelen we graag ons Desselgems muzikaal enthousiasme en brengen we een gevarieerd programma waarbij de koren zowel individueel als samen aan bod komen. 
Het belooft een luchtig, feestelijk programma te worden!

Wil je er ook graag bij zijn? Reserveer dan je zitje via de website.

FVW / Bron:Qui-Vive
 

Geplaatst op 17.01.2018

Stijn Bastianen wint de 17de Gaverprijs

Voor de 17de keer al biedt CC De Schakel, het stadsbestuur van Waregem en de Waregemse cultuurraad een platform aan jonge kunstenaars om mee te dingen naar één van de belangrijkere prijzen voor schilderkunst in de Benelux: De Gaverprijs.

Bijna 100 kunstenaars uit Vlaanderen en Nederland vonden hun weg naar de stad van het paard en lieten drie van hun werken beoordelen door de vakkundige jury onder leiding van Jo Coucke. 11 kunstenaars werden geselecteerd voor de tentoonstelling in De Schakel, onder wie de 3 laureaten.

De winnaar van deze editie werd de 30-jarige Stijn Bastianen uit Aarschot, die gelauwerd werd voor zijn zeer rijke verbeelding. Hij brengt zijn schilderijen als verhalen vol humor en met een hoog teenage rock&roll-gehalte. Bastianen studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, waar hij Masterdiploma’s behaalde in de schilderkunst en in de vrije grafiek. Hij mocht het prijzengeld van 5000 euro in ontvangst nemen en krijgt een solotentoonstelling in CC De Schakel in het voorjaar van 2018. Het winnende werk ‘Joga Island’ van 2017 wordt bovendien opgenomen in het kunstpatrimonium van stad Waregem.

De 19-jarige Robbe Dedrie werd bekroond met de tweede prijs (2500 euro), is afkomstig uit Kontich en maakte indruk bij de jury met zijn zelfportret en grote volwassen, figuratieve portretten. De Nederlandse Alice Chaplin (°1993) uit Made bij Breda, kaapte de derde prijs (1000 euro) weg met haar 3 totaal verschillende, maar toch héél nauwkeurig geschilderde werken. Illustratieve panelen die de impact van sociale media tonen, imponeerden de jury in die mate, dat ze van de Gentse Joëlle Dubois bedeelden met een Eervolle Vermelding.
Naast het bekroonde werk van de 4 bovenvermelde kunstenaars, vind je er ook nog werk van Dimitar Genchev uit Amsterdam, Pieter Jennes uit Antwerpen, Bart Kok uit Berchem, Pieter-Jan Martyn uit Avelgem, Floris Van Look uit Antwerpen, Eline Vansteenkiste uit Gent en Eva Vermeiren uit Sint-Amandsberg.
De tentoonstelling van de laureaten en de geselecteerde werken loopt nog tot 11 februari in de hal van CC De Schakel en is elke dag geopend van 10u-12u en 14u-17u. Het volledige juryverslag en alle info mbt. tot de werken vind je in de Gaverprijscatalogus 2018.

FVW / Bron: Cc De SchakelGeplaatst op 17.01.2018

La Rue en Rose 2018

La Rue en Rose brengt kleur in de winkelstraten

Op zaterdag 3 maart 2018 is het zover. Dan verwelkomt Kortrijk de lente. Daarom organiseert de stad opnieuw het straatfestival La Rue en Rose. Dit gratis buskersfestival is al aan zijn vierde editie toe. Een buskersfestival verrast voorbijgangers met streetacts vol entertainment. De artiesten spelen in op de bezoekers. En zo kunnen ze hun hoed vullen. De stad Kortrijk wil op deze manier de winkelstraten doen bruisen.
 
Het festival La Rue en Rose is een knipoog naar de Franse uitdrukking ‘La vie en rose’. Wanneer de lente terugkeert, krijgen we zin om naar buiten te gaan, om het leven te vieren, om de wereld opnieuw door een roze bril te bekijken. En zo ontstond het idee om de winkelstraten een roze tint te geven. Met dit initiatief wil de stad shoppers en bezoekers een extra leuke dag aanbieden. Terwijl zij hun favoriete winkels afschuimen, kunnen ze genieten van talloze straatartiesten. Studenten eventmanagement van Hogeschool VIVES staan in voor de organisatie.
 
Pink church
Wie wil shoppen kan dat voor één dag op livemuziek. Van Thijs Amez, een jonge gast die zich laat begeleiden door zijn accordeon tot Teddy Picker, een coverband van Arctic Monkeys die zorgt voor meezingers. Ook Pulsar komt met eigenzinnige en experimentele muziek. Niemand zal met muzikale honger naar huis gaan.
 
Maar ook minder voor de hand liggende acts krijgen een kans. Zo vindt er voor de kleinste bezoekers een workshop ‘instrumenten maken met afval’ plaats. Ze prikkelen op deze manier hun creativiteit. Nadien kunnen deze kleine muzikanten het publiek laten horen wat ze allemaal in hun mars hebben.
 
Het hoogtepunt van de dag beleeft de bezoeker in de roze kerk (bekend van o.a. Pukkelpop) die speciaal voor deze gelegenheid opvalt in Kortrijk. En dit niet zonder goede reden. Jonge artiesten krijgen er een podium voor hun eerste optreden.
 
Verfrissende wind
Opmerkelijk is dat La Rue en Rose niet langer plaatsvindt in februari. Oorspronkelijk draaide het straatfeest rond de liefde en Valentijn. Maar dat is dit jaar anders. La Rue en Rose verwelkomt in 2018 de lente. Een verfrissende wind zorgt voor extra inspiratie en creativiteit in het hart van Kortrijk.
 
Voor meer informatie of om in te schrijven als artiest kan je terecht op de website larueenrose.org of op de Facebookpagina van La Rue en Rose.
FVW / Bron: La Rue en Rose-team

Geplaatst op 17.01.2018

Kortrijkzaanse producent werkt samen met jeugdhelden

"Jetlag of niet, als je de kans krijgt om de oceaan over te vliegen om een album te maken met één van je helden doe je geen oog dicht. "

In 2007 was Chillow, toen nog beginnende producer uit Kortrijk, op zoek naar iets extra op een project waar hij een aantal tracks voor zijn rekening kon nemen. Hij contacteerde El da Sensei, prominente MC van the Artifacts (New Jersey, VS), en stuurde hem een beat via Myspace. Het was een gok.

Een paar dagen later al viel het antwoord in zijn inbox:
”Holy shit. Let’s get to work.”

Dat was het begin van een internationale samenwerking, niet alleen met Sensei maar met een lange lijst van sterke east coast hip-hop artisten zoals Reap, M-Dot, El Gant, Nutso, John Robinson, Shabaam Sahdeeq en anderen. Chillow produceerde verschillende albums met hen doorheen heel wat transcontinentale vluchten in beide richtingen. Uiteindelijk nodigde hij zelfs Belgische artiesten uit om de projecten aan te vullen, zoals oa. Jeffrey Jefferson (Ertebrekers), Flip Kowlier, Peter Lesage, Le Tagarel, Tim Wulleman .
Het resultaat is een albumreeks, opgenomen in zowel New York als Kortrijk, die “grimy" raps verbindt met harde drums, jazz samples, live instrumentatie en soulful zanglijnen. De ambitie is duidelijk om het beste van the golden age en the modern age te combineren.

Op 2 december 2017, na het uitbouwen van Chillow zijn studio en lange vluchten tussen NY en BE, werd het laatste album van de reeks uitgebracht: WE BRING IT LIVE, door Sensei ‘n Chillow. De eerste single en titel drager van het album “We bring it live” werd gefilmd door Beeldhouwer en Poeet-Rapper Brihang en opgepikt door “Life is music” STUBRU. Alsook vind je het nummer terug op hun compilatie cd. Op 1 december ging de release show door in de charlatan, Gent. Eind mei, begin April 2018 staat het bookings Agenda open.

FVW / Bron: Chillowproductions

Geplaatst op 17.01.2018
2705 artikelspagina's: 1 >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 271