Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie verantwoordelijke Bernard Decock GSM - 0495 254 547
Voor een verslaggeving + foto bijdrage : Ives Devos - 0495 164 930

Inspraakactie ‘Als ik burgemeester was…’

De jeugdraad van Zwevegem stond naar aanloop van de gemeenteverkiezingen eens stil bij de effectieve inspraak van kinderen en jongeren uit Zwevegem. Daarom kwamen ze naar buiten met een inspraakactie genaamd ‘Als ik burgemeester was…’ Er werd aan alle lagere scholen van Zwevegem gevraagd om even de tijd te nemen om hierbij stil te staan met de leerlingen. Kinderen kregen de kans om na te denken wat zij zouden doen als ze burgemeester van Zwevegem waren. Wat zouden ze hier willen veranderen, toevoegen,… Op de speelplaats van het RHIZO college stond gedurende enkel dagen een caravan. Jongeren konden er hun mening kwijt op 10 diverse vragen m.b.t. jeugdbeleid. Op deze manier konden we ook de meningen en ideeën van 12 – 16 jarigen verzamelen.
We kregen tal van leuke en goeie ideeën binnen. Die ideeën werden allemaal bekeken en gesorteerd. De dienst jeugd zal i.s.m. de jeugdraad deze ideeën en bezorgdheden bundelen in een inspirerend document t.a.v. alle politieke partijen. De verzamelde informatie zal ook bruikbaar zijn in de opstartfase van de kindergemeenteraad en ook daar inspiratie bieden voor de thema’s die aan bod kunnen komen.
Tentoonstelling ‘Als ik burgemeester was…’
De inspraakactie leidde tot heel wat leuke werkjes, tekstjes, filmpjes,… Deze stellen wij gedurende de zomervakantie graag tentoon aan de bevolking van Zwevegem. Je kan een kijkje komen nemen in de bibliotheek van Zwevegem vanaf 10 juli 2018. In de maand oktober zal de tentoonstelling de gangen van het gemeentepunt opvrolijken.
Wie graag eens wil weten wat de ideeën en wensen zijn van de kinderen en jeugd in Zwevegem, ga zeker eens een kijkje nemen. Het loont de moeite!

Voor de redactie  : Bernard Decock -Bron : staelens  Annelies -Dienst jeugd & kinderopvang

Geplaatst op 13.07.2018

DE VERKEERSCAMPAGNE ‘FIETSTOERISME IN HARMONIE’ EN HET FIETSEVENT ‘WEST-VLAANDERENS MOOISTE’ FIETSEN IN TANDEM VOOR EEN FIETSVEILIG WEST-VLAANDEREN

De campagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’, ontstaan in 2010, heeft als doel de veiligheid van het fiets- en wielertoerisme langsheen de West-Vlaamse wegen te stimuleren en tevens het verhogen van de onderlinge verstandhouding tussen fietsers en andere weggebruikers.
De Gouverneur dhr. Carl Decaluwé wil de fiets- en wielertoerist een veilige plaats bezorgen op de
West-Vlaamse fietswegen en dit in nauwe samenwerking met de politie, de wielerbonden en de wielertoeristen.
West-Vlaanderen is een fietsprovincie bij uitstek. In 2013 telde het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie Westtoer maar liefst 5.000.000 recreatieve fietsers op onze West-Vlaamse wegen. West-Vlaanderen wil zorg dragen voor zijn fiets- en wielertoeristen en hem een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. Om die reden wordt verkeersveiligheid bovenaan de ladder geplaatst en worden er gerichte samenwerkingen opgezet om dit doel maximaal te behalen.
De verkeerscampagne richt zich niet alleen tot de fietstoerist zelf, maar eveneens naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met fiets- en wielertoeristen.
De huidige verkeersactie wordt op verschillende manieren gepromoot bij de fietser. Om de actie maximale kenbaarheid te bezorgen is de campagne jaarlijks aanwezig op de fietsbeurs ‘Velofolies’ in Kortrijk, wordt er een provinciale verkeersquiz georganiseerd en worden er vele scholen bezocht om de leerlingen te wijzen op de gevaren in het verkeer en hoe men als fietser daar mee omgaat!
Vanuit dit gegeven is er dit jaar opnieuw een nauwe samenwerking tussen de campagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’ en het fietsevent ‘West-Vlaanderens Mooiste.
Het fietsevent ‘West-Vlaanderens Mooiste’ verwelkomt iedere fietser, gaande van de recreatieve fietser tot de geoefende fietser. De belangrijkste waarde van het event is dat alle fietsers samen fietsen in harmonie en met respect voor elkaar.
‘West-Vlaanderens Mooiste’ slaagt wonderwel in dat opzet en is fier op het bereikte resultaat. In 2018 fietsten meer dan 10.000 fietsers, recreanten, wielertoeristen, mountainbikers en gezinnen samen langsheen West-Vlaamse wegen. Hiermee is het event op korte tijd uitgegroeid tot het grootste fietsevent in West-Vlaanderen.
Gelet op de nauwe waarden en dezelfde doelstellingen wordt de samenwerking tussen beide partijen verder uitgebouwd met als doel het veilig fietsen in West-Vlaanderen te promoten.
Van 23 tot en met 26 augustus wordt deze samenwerking heel reëel en zichtbaar tijdens de komende editie van het fietsevent ‘West-Vlaanderen Mooiste’. Hieromtrent worden heel gerichte acties ondernomen tijdens het event om de fietser te confronteren met de gevaren en hem te sensibiliseren om veilig in harmonie te fietsen met de andere weggebruikers.
‘Fietstoerisme in Harmonie’ is aanwezig tijdens West-Vlaanderens Mooiste gedurende de 4 dagen met de verkeersquiz,
de tuimelwagen is aanwezig op zaterdag en zondag en zaterdag 25 augustus is er de fietstocht ‘Fietstoerisme in Harmonie’ op uitnodiging van Gouverneur dhr. Carl Decaluwé.
In aanloop naar het event en om de samenwerking maximaal te promoten is er in nauwe samenwerking met Focus-WTV een verkeersveilige TV-spot opgenomen. Het doel van deze samenwerking is om de kijker maximaal te sensibiliseren omtrent het veilig fietsen en om de samenwerking met het fietsevent West-Vlaanderens Mooiste kenbaar te maken.
De verkeersveilige TV-spot werdt vrijdag 13 juli  gelanceerd op Focus-WTV in de ‘Jow-uitzending’. De verkeersveilige TV-spot wordt meermaals herhaald in juli en augustus.
Deze bijkomende promotionele acties moet bijdragen tot een veilig en fietsvriendelijk West-Vlaanderen!
Hopelijk mag ik jullie al fietsend begroeten langsheen de West-Vlaamse wegen en fietsen we met zijn alleen een zonnige en fietsveilige zomer te gemoed!

 Voor de redactie  : Bernard decock  - Bron  Gouverneur dhr. Carl Decaluwé 

 

Geplaatst op 13.07.2018

Kindergemeenteraad

Volgend schooljaar (2018-2019) neemt de gemeente Zwevegem het initiatief om een kindergemeenteraad op te starten. De kindergemeenteraad moet een permanent inspraakorgaan worden voor kinderen uit de lagere school. De kinderen die zetelen in de kindergemeenteraad krijgen de kans om hun ideeën en wensen mee te delen aan het  gemeentebestuur. Ze kunnen advies geven aan het bestuur over het te voeren beleid dat gelinkt is aan hun leefwereld. Anders dan een gemeenteraad met volwassenen, kunnen kinderen geen beslissingen nemen. Een kindergemeenteraad kan enkel adviseren.
De kindergemeenteraad zal bestaan uit kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar die de kinderbevolking van Zwevegem vertegenwoordigen. Zij worden verkozen na het voeren van campagne door hun medeleerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De verkiezingen zullen per school georganiseerd worden.
Alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich kandidaat kunnen stellen voor de kindergemeenteraad via een online kandidatenformulier. Het formulier en alle nodige informatie zal terug te vinden zijn via de website van Zwevegem. Kinderen met een heleboel ideeën, die zicht 100% willen inzetten voor de kinderbevolking van Zwevegem, zijn onze ideale kandidaten. Wanneer een kind zich kandidaat stelt en het wordt verkozen, dan engageert hij/zij zich gedurende twee jaar.
De kandidaten mogen twee weken voor de verkiezingen campagne voeren op school. Dit kan aan de hand van affiches, flyers,…. In de campagne stelt de kandidaat zichzelf voor en de ideeën waarmee ze naar de kindergemeenteraad willen trekken. Wat mag niet? Campagne voeren waarin verwezen wordt naar bestaande politieke partijen, campagne voeren met racistische of anti – slogans en snoepjes, geschenkjes,… uitdelen.
De verkiezingen zullen plaatsvinden in alle scholen van Zwevegem waar de derde graad van het lager onderwijs gevestigd is. Een mooie samenwerking tussen de dienst jeugd en de scholen in Zwevegem. Alle leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar mogen gaan stemmen in de week van 15 oktober. Samen met de school bepaalt de dienst jeugd de verkiezingsdag. Afhankelijk van het aantal leerlingen in het 5de en 6de leerjaar in de school, worden er 2 tot 4 kinderen per school verkozen (0 tot 40 leerlingen = 2 zetels, 41 tot 60 leerlingen = 3 zetels, 61 of meer leerlingen = 4 zetels).
De kindergemeenteraad zal voor het eerst samenkomen in november voor een eerste kennismaking. Tijdens de eerste zitting leggen alle kinderraadsleden de eed af t.a.v. de burgemeester. Daarnaast wordt er ook een kinderburgemeester verkozen. Elk verkozen kinderraadslid kan zich kandidaat stellen als kinderburgemeester. De verkozen kinderburgemeester en burgemeester van Zwevegem zullen telkens samen de kindergemeenteraden voorzitten. De volgende zittingen van de kindergemeenteraad gaan door in de maand december, februari, april en juni. Tijdens de laatste zitting zal de werking van de kindergemeenteraad geëvalueerd worden en voorzien we ook een slotactiviteit.  Alle zittingen zullen doorgaan in de raadzaal van het gemeentehuis. De kindergemeenteraadszittingen staan open voor alle kinderen. Enkel op de kindergemeenteraad van november en juni zijn ouders of andere volwassenen welkom.
De werkgroep van de kindergemeenteraad heeft ervoor gekozen om steeds thematisch te werk te gaan. Op de eerste zitting van de kindergemeenteraad zal er door de kinderraadsleden beslist worden op welke thema’s ze dieper willen ingaan gedurende het schooljaar. De thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: milieu, gezondheid, vrije tijd, veiligheid, …

Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron : Staelens Annelies -diensthoofd Jeugd & kinderopvang 


Geplaatst op 13.07.2018

Vlaanderen Zingt in kortrijk van 10 juli naar 11 juli

Daar de halve finale wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk  op 10 juli  plaatsvond ,   net op de  avond van   de officiële plechtigheid op de Groeninge kouter ; om deze redenen werd Vlaanderen Zingt verplaatst  naar De leie boorden op 11 juli vanaf 19u  en dit in een organisatie van het Guldensporencomité  die bij deze gelegenheid  een gratis vat schonk en dit ter gelegenheid van het feest van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor de redactie  en fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 12.07.2018

Jommekesdag in Bellewaerde

Op zaterdag 14 juli komt de bekende stripfiguur Jommeke naar Bellewaerde. Tijdens de Jommekesdag genieten bezoekers van leuke activiteiten in het park en meet & greets met Jommeke. Daarnaast krijgt iedereen de kans om zijn Jommekesalbum te laten signeren door de auteurs.
Meet & Greet

Tijdens de Jommekesdag kunnen bezoekers genieten van een meet & greet met hun favoriete stripfiguur. Jommeke zal de ganse dag in het park aanwezig zijn voor een leuke selfie of handtekening.
Activiteiten

Naast de attracties en dieren in Bellewaerde, zijn er tijdens de Jommekesdag extra activiteiten voorzien. Zo kan je deelnemen aan de Jommeke Zoektocht, een signeersessie van de auteurs bijwonen, een bezoek brengen aan de boekenstand, je laten schminken of een leuke tekening maken op de rotswand.
 
Praktisch
 
De Jommekesdag vindt plaats op zaterdag 14 juli van 10.00 tot 18.00 uur.
Voor de meest recente openingskalender en tickets, surf naar bellewaerde.be.
Voor de redactie en fotografie Filip Van loo
 

Geplaatst op 11.07.2018

Accordeonist Mario Punk opent de Gulden Sporen feesten .

Dinsdag 10 juli opende Mario Punk De kortrijkse Gulden Sporen feesten op de Groeninge kouter . Na de verwelkoming van Karel Pottie ,voorzitter van het Guldensporencomite en de toespraken van Burgemeester Vincent Van Quickenborne en van  Geert Bourgeois ; mochten   de Kerels de samensang verzorgen na de gastrede van  Luckas Vander Taelen . De derde Groeninge prijs was voor Johan Moreels  van  de handelszaak "  Zonder Meer "   uit de Rijselsestraat in kortrijk;  waar men  zonder enige verpakking bio produkten kan aankopen  .Omstreeks 19 u werd er een receptie  aangeboden door de stad kortrijk en het Guldensporencomite geanimeerd door Marino Punk.

Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock

Geplaatst op 11.07.2018

WOUTER, CARMEN, STEVE, JACQUES, CHRIS EN JAN , TOP KANDIDATEN VOOR HET VLAAMS BELANG KORTRIJK

Op maandag 9 juli 2018 stelde lijsttrekker Wouter Vermeersch uit kortrijk  de topkandidaten en de lijstduwer voor van Vlaams Belang Kortrijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.2de plaats:

 Carmen Ryheul uit kortrijk  is personeelsverantwoordelijke in een middelgrote West-Vlaamse onderneming en bestuurslid van de stedelijke vzw Feest in Kortrijk (FIK).
“Ik wil mij vooral inzetten om onze stad veiliger te maken”, zegt Carmen. “Als moeder vind ik het belangrijk dat onze jongeren opnieuw veilig kunnen uitgaan en de trein nemen. Het stadscentrum, waar ik woon, is in de ban van steekpartijen, gewapende overvallen en afpersing van jongeren. Vlaams Belang staat voor een kordate aanpak.” Carmen wil ook een belangrijke trendbreuk realiseren: “Samen met Wouter en de andere kandidaten wil ik het Vlaams Belang ‘nieuwe stijl’ vorm geven: wij verzetten ons tegen de gang van zaken in Kortrijk, tegen bepaalde ideeën, maar niet tegen de mensen. Wij zijn respectvol, maar daarom niet minder vastberaden: Kortrijk kan en moet beter!”
Concreet beleidsvoorstel Carmen: nultolerantie voor geweld invoeren en afdwingen

3de plaats:

Steve Vanneste uit  Marke is cafébaas en gemeente- en politieraadslid voor Vlaams Belang.
Steve: “Ik wil met een versterkte fractie de politieke stal in Kortrijk uitmesten. Er moet een einde komen de onregelmatigheden en vriendjespolitiek. Wij zullen inzetten op volledige transparantie over de mandaten en vergoedingen die Kortrijkse politici opstrijken. Ook de banden van politici met het bedrijfsleven moeten duidelijk worden, zeker in het kader van het nieuwe stadion voor KV Kortrijk en andere grote projecten.”
Concreet beleidsvoorstel Steve: begrenzing ontspoorde restaurantvergoedingen burgemeester en schepenen

4de plaats:

Jacques Demeersseman  buurtbewoner megamoskee uit Kortrijk is gewezen kaderlid van GROUP 4 SECURITAS, veiligheidsadviseur, oud-voorzitter van de ingenieursvereniging VITHOK en oud-bestuurslid van de overkoepelende organisatie NUTI en voormalig coördinator van VIVANT (partij Roland Duchâtelet  voor Kortrijk-Roeselare-Tielt. “Met de buurtbewoners van de geplande moskee hebben wij alle politieke partijen gepolst, maar geen steun gekregen. Erger nog, het stadsbestuur levert hand- en spandiensten aan de moskeegemeenschap en er is zelfs een speciale moskee-ambtenaar actief op het stadhuis. Buurtbewoners die kritiek hebben, worden door het stadsbestuur uit vergaderingen gezet. Als onafhankelijke kandidaat op de lijst van Vlaams Belang wil ik mee een stem geven aan het herstel van de democratie in Kortrijk. Voorakkoorden, politieke afspraken en verraad zorgen ervoor dat na iedere verkiezingen de mening van de burger minder en minder doordringt. Ik wil een stem geven aan de vele burger- en protestbewegingen in Kortrijk, niet alleen inzake de megamoskee maar ook bijvoorbeeld rond de groothandelsmarkt, de knip van de Munkendoornstraat en de Leiebrug, de massatransporten via de Schreiboomstraat en het zigeunerpark in Heule.”
Concreet beleidsvoorstel Jacques: invoeren referendum over grote projecten zoals de megamoskee (en als dierenvriend en hondenliefhebber ook een diervriendelijker beleid)

5de plaats:

Chris Vannieuwenhuyse uit Bissegem is op rust, bestuurder van het Guldensporencomité en Seniorenforum Leie-Schelde en ook een creatieve duizendpoot.
Een gemotiveerde Chris: “Mijn lijfspreuk is altijd: met logica komt men van A naar B, maar met creativiteit komt men overal in Groot-Kortrijk”. Chris wil inzetten op het seniorenbeleid: “In een stad waar meer dan één op vijf inwoners ouder is dan 65 jaar, moet er meer aandacht gaan naar senioren in het beleid. In onze seniorenwerking stellen wij al te vaak vast dat de feestelijkheden, megalomane projecten en het uiterlijk vertoon in de binnenstad in schril contrast staan met wat er zich achter vele voorgevels afspeelt. Met het Vlaams Belang willen we vooral aandacht besteden aan gewone Kortrijkzanen die jammer genoeg nog te vaak worden vergeten door het bestuur.”
Concreet beleidsvoorstel Chris: georganiseerde telefoonrondes en postbodes die eenzame bejaarden helpen opsporen

Lijstduwer

Jan Deweer uit Kortrijk is leraar op rust, wereldberoemd in Kortrijk en actief in heel wat verenigingen.
“Kortrijk moet zich opnieuw resoluut te profileren als Guldensporenstad”, vindt Jan. “Het Vlaams karakter van onze stad moet terug ten volle tot zijn recht komen. Er is immers geen toekomst zonder wortels. We willen een eigentijdse invulling van onze Vlaamse cultuur, met respect voor traditie. Wij kiezen ook resoluut voor Nederlandstaligheid, zowel in de communicatie als in het straatbeeld.”
Concreet beleidsvoorstel Jan: de extra bevoegdheid ‘Vlaamse identiteit’ toewijzen aan een bestaande schepen

Wil tot besturen

Vlaams Belang is de énige volwaardige oppositiepartij in Kortrijk, maar is ook bereid om mee te besturen.
Wouter Vermeersch: “Carmen is al actief in een stedelijke vzw, Steve maakte al deel uit van de stadscoalitie en ikzelf heb een financieel-economisch profiel, wat momenteel een leemte is onder Kortrijkse politici. Wij voeren vandaag al gesprekken met enkele partijen en hebben ook een goede verstandhouding met veel Kortrijkse politici. Zelfs de socialisten doorbraken in Kortrijk al het cordon sanitaire. Een bestuursakkoord is voor ons voldoende, wij hoeven geen schepenen. Coalitiepartners die bijvoorbeeld bereid zijn de vergunningen te weigeren voor de megamoskee kunnen op onze steun rekenen. Voor ons telt de inhoud, niet de postjes.”
Op het einde van de voorstelling mochten de vrouwelijke kandidaten   Carmen en Chris een bloementuil in ontvangst nemen  geschonken door lijsttrekker Wouter Vermeersch
 In het gezelschap van Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin en regio voorzitter Janick Samijn poseerden alle kandidaten voor hun campagne foto voor het Kortrijkse Stadhuis

Bekijk ook de facebook-live-video:
www.facebook.com/vlaamsbelangkortrijk/videos/1961615180796908/


Voor de redactie & fotografie  : Bernard Decock - Bron : Wouter Vermeersch - Vlaams Belang Kortrijk

Geplaatst op 10.07.2018

Vijf voorstellen voor gezonde lucht in Kortrijk

Naar aanleiding van de installatie in de stad van zes sensoren die permanent de luchtkwaliteit meten, lanceert sp.a Kortrijk vijf voorstellen voor gezonde lucht. De voorbije jaren werden al de eerste belangrijke maatregelen genomen maar nu moeten we een stap verder durven gaan: met een groenbudget voor elke wijk, een dakisolatieplan voor 5.000 woningen, een nieuw circulatieplan voor het centrum van de stad en de deelgemeenten, invoering van een lage emissiezone en overkapping van de E17.
Gezonde lucht: nu al één van onze prioriteiten
Sporadische metingen en Vlaamse meetmodellen laten uitschijnen dat het soms slecht gesteld is met de luchtkwaliteit op bepaalde plekken in de stad. Schepenen Bert Herrewyn en Axel Weydts zetten daarom al jaren in op meer groen in straten en op pleinen, meer natuur, meer fietsgebruik en een autoluwere binnenstad. Met als recentste voorbeelden de fietspremie, de premie geveltuinen, de autoluwe Leieboorden en de knip op de Leiebrug. Dankzij de sensoren kunnen we nu echt ter plaatse gaan meten en kunnen we gerichter dan ooit de luchtvervuiling aanpakken
 
Vijfpuntenplan gezonde lucht voor de volgende beleidsperiode
 
1. Een groenbudget voor elke wijk van minstens 50.000 euro
 
Bomen en planten zuiveren de lucht, zo kunnen bomen een vermindering geven van 15 tot 20% fijn stof en van 10% stikstofoxide (NO2). Een volwassen boom kan 150 kg CO2 per jaar absorberen. Als gevolg daarvan spelen bomen ook een belangrijke rol in het beperken van de effecten van klimaatverandering.
Om de vergroening van straten en wijken te stimuleren en het draagvlak hiervoor te vergroten, voorzien we in de volgende beleidsperiode voor iedere wijk een budget voor groenaanleg van minstens 50.000 euro.
• Dat is realistisch, in de meerjarenbegroting 2014-2019 voorzagen we ongeveer 1,8 miljoen euro voor investeringen in kleinere groenwerken. Dit willen we licht verhogen tot minstens 2 miljoen euro en volledig toewijzen aan de aanplant van nieuw en beter groen in de ongeveer 40 wijken van Groot-Kortrijk.
De wijk beslist zelf hoe ze dit besteden, uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse: inzetten op bomen, (bessen)struiken, gevelplanten, groenslingers, …
We stimuleren de aanplant van bomen, struiken en gevelplanten die een sterke luchtzuiverende werking
hebben en geven de voorkeur aan autochtoon groen omwille van de biodiversiteit.
 
2. Een dakisolatieplan voor 5.000 woningen
 
Minder verwarmen, betekent minder fijn stof. Tot 30% van de gestookte energie verdwijnt gewoon via een slecht of niet-geïsoleerd dak. Ongeveer 20% van de woningen in Vlaanderen heeft helemaal geen dakisolatie: voor Kortrijk betekent dit ongeveer 7.000 woningen of appartementsgebouwen. Jaar na jaar schroeft Vlaanderen de ondersteuning voor dakisolatie terug.
De stad kan en moet hier meer dan ooit het verschil maken. Niet alleen door premies en begeleiding aan te bieden, ook door zelf te gaan aankloppen bij de burger. Op zes jaar tijd willen we op bezoek gaan bij duizenden woningen, evenredig gespreid over de deelgemeentes. We gebruiken de dakenscan van Kortrijk om de wijken met vele slecht of niet geïsoleerd woningen te identificeren.
De wijken die er het slechtst aan toe zijn krijgen prioriteit. Woning per woning brengen we de situatie in kaart, maken we een plan op om de dakisolatie aan te brengen of te verbeteren en wijzen we de weg naar financiële ondersteuning in de vorm van premies of groepsaankopen. We hebben de ambitie om op deze manier minstens 5.000 eigenaars te overtuigen om hun dak te isoleren.
Volgens het huidige premiereglement moet een woning ouder zijn dan 25 jaar. Voor kwetsbare gezinnen schaffen we die voorwaarde af. In de wijken waar we langsgaan, krijgen bewoners éénmalig de kans om ook voor jongere woningen in te tekenen op de premie.
 
3. Een circulatieplan om de stad leefbaar en bereikbaar te houden
 
Autoluwere steden dragen sterk bij aan een goeie luchtkwaliteit. Na de invoering van het circulatieplan in Leuven, blijkt dat in sommige straten de luchtkwaliteit tot 2,5 keer beter is dan voorheen.
We werken een circulatieplan uit op maat van Kortrijk en deelgemeentes, in samenspraak met de bevolking en op basis van objectieve data zoals de verkeersstromen en resultaten van de metingen van de luchtkwaliteit. We gaan hierbij stapsgewijs te werk.
Het gaat om meer dan gezonde lucht. We willen hiermee de leefbaarheid én de bereikbaarheid van onze straten en pleinen voor bewoners en bezoekers verbeteren.
Wie als bewoners of bezoeker naar de stad komt, zal vlotter binnen en buiten kunnen rijden en zoekverkeer wordt tot een minimum herleid.
Het beste fietsplan is een circulatieplan. Autoluwe omgevingen hebben een zeer positieve impact op fietsgebruik en veiligheid voor fietsers en wandelaars.
Autoluwere straten betekent ook een vlottere doorstroming voor onze bussen.
Het circulatieplan voor bevat volgende elementen:
1. Uitbreiding van het winkel- wandelgebied met de Kapittel-, Pieter De Cockelaere- en Begijnhofstraat, het Deken Zegerplein aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Onze- Lieve-Vrouwestraat en de Grote Markt aan de kant van hotel Damier.
2. Een circulatieplan voor de binnenstad waarbij we het doorgaand verkeer volledig weren en het bestemmingsverkeer zo snel mogelijk ondergronds brengen.
3. Een circulatieplan voor de wijken binnen de R8: we leiden het verkeer zo snel mogelijk naar de ring, beperken doorgaand verkeer door woonwijken en verbeteren de verkeersdoorstroming op de R8.
4. We organiseren zoveel mogelijk schoolstraten waar bij het begin en einde van de schooldag gemotoriseerd verkeer buiten de straat van de school wordt gehouden.
 
4. Een lage emissiezone om de meest vervuilende wagens te weren
 
 Na Antwerpen, Gent, Hasselt, Mechelen, Willebroek en Brussel willen we ook in Kortrijk een lage emissiezone invoeren die de meest vervuilende wagens weert.
Door de oprichting van een stadsdistributiecentrum kunnen we vervuilende vrachtwagens en bestelwagens weren uit stad en deelgemeentes en zoveel mogelijk vervangen door elektrische voertuigen.
 
5. Park 17: overkapping van de E17
We deden eerder al het voorstel om de E17 te overkappen en op de kap een stadspark aan te planten. Zo willen we onder meer de luchtkwaliteit verbeteren in de dichtbevolkte woonwijken tussen de complexen van Kortrijk Zuid en Kortrijk Oost.
We werkten het voorstel verder uit en verwerkten dit met het nodige cijfermateriaal over verkeersstromen, luchtkwaliteit en geluidshinder in een bewonersbrief, zie bijlage. Deze brief bussen we binnenkort bij bijna 2.000 huishoudens in de aanpalende wijken.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Philippe De Coene, lijsttrekker en kandidaat-burgemeester sp.a Kortrijk
 
 

Geplaatst op 09.07.2018

Gezinszoektocht ‘Op avontuur met Blob in Bergelen’ in Wevelgem

Op vrijdag 13 juli stellen de Provincie West-Vlaanderen, het Stadlandschap Leie en Schelde*, Toerisme Leiestreek en de gemeente Wevelgem de gezinszoektocht ‘Op avontuur met Blob in Bergelen’ voor.
Zoektocht ‘Op avontuur met Blob in Bergelen’
De zoektocht is zo’n 3 km lang en is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 7 tot 12 jaar.
Het hoofdpersonage Blob en zijn vriendje Yske, de ijsvogel, nemen de gezinnen mee op avontuur in en rond het provinciedomein Bergelen in Wevelgem. Aan de hand van spelletjes, opdrachten en natuurinfo ontdekken de gezinnen op een avontuurlijke manier het domein. Daarnaast leren ze ook hoe ze hun eigen ‘Blob’ kunnen maken aan de hand van kleine natuurelementen.
De zoektocht is te verkrijgen in de Bulskamphoeve Bergelen en bij de toeristische dienst van de gemeente Wevelgem. Daarnaast kan ze ook via de websites www.toerisme-leiestreek.be/blob en www.stadlandschapleieschelde.be/blobgedownload worden.
De start van de zoektocht is aan de Bulskamphoeve in provinciedomein Bergelen.
Deel foto’s met #mijnblob op sociale media
Foto’s van een eigen ‘Blob’ kunnen op sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) gedeeld worden met #mijnblob. Uit de foto’s die openbaar gedeeld worden, zal Blob af en toe enkele winnaars kiezen en die verrassen met een leuke prijs.
Gezinszoektochten met Blob
De zoektocht is, na ‘Op avontuur met Blob in Zwevegem’, de tweede van een reeks kindvriendelijke zoektochten in de Leiestreek.
De reeks wordt opgebouwd rond het hoofdpersonage Blob die telkens op stap gaat in een andere stad of gemeente in Zuid- of Midden-West-Vlaanderen en die gezinnen op een speelse manier laat kennismaken met verrassende, groene plekjes in de buurt.
Praktisch – Gezinszoektocht ‘Op avontuur met Blob in Bergelen’
Start: Bulskamphoeve Bergelen, Hemelhofweg 26 in Gullegem
De zoektocht is te verkrijgen in de Bulskamphoeve Bergelen en bij de toeristische dienst van Wevelgem. Daarnaast kan ze ook via de websites www.toerisme-leiestreek.be/blob en www.stadlandschapleieschelde.be/blob gedownload worden.
Het parcours is vaak onverhard. De tocht is niet geschikt voor kinderwagens.
www.stadlandschapleieschelde.be/blob ]
www.toerisme-leiestreek.be/blob ]
*Het Stadlandschap Leie en Schelde is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de 13 Zuid-West-Vlaamse gemeenten (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Lendelede, Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem) en diverse middenveldorganisaties.
Programma:
11.00 uur          Verwelkoming door voorzitter van de provincieraad, Eliane Spincemaille
11.10 uur          Toelichting bij de gezinszoektocht door voorzitter Toerisme Leiestreek en provincieraadslid, Claude Croes
 
Voor de redactie  : Bernard Decock - Bron  : Cynthia Dubois Deskundige, sectie Nieuws & Nieuwe Media Dienst communicatie
 
Provincie West-Vlaanderen
 

Geplaatst op 09.07.2018

Deskundige stadswandeling

Op zaterdag 7 juli vond een historische stadswandeling plaats in Kortrijk onder de deskundige leiding van Johan Velghe.
De deelnemers kregen het verhaal van de Vlaamse Beweging in Kortrijk in zijn complexe sociale, economische en politieke
evolutie sinds de eerste wereldoorlog. Een verhaal waarover bij officiële gidsbeurten in Kortrijk nooit gepraat wordt!
Deze merkwaardige activiteit was een initiatief van het Seniorenforum Leie-Schelde in de aanloop naar de Vlaamse feestdag van 11 juli. Voor een volledige activiteitenlijst,  zie www.seniorenforumleieschelde.be.

Voor de redactie en fotografie  : Bernard Decock - Bron  : Mark Vandenberghe Voorzitter Seniorenforum Leie - Schelde

Geplaatst op 08.07.2018
3472 artikelspagina's: 1 ... 6 7 8 9 10 <<< 11 >>> 12 13 14 15 16 ... 348