Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Deelnemers ‘Grote Zwerfvuilopruimdag’ ruimen 1.250 kg afval op

Op zaterdag 23 maart 2019 vond de vijfde editie van de ‘Grote Zwerfvuilopruimdag’ plaats. In Nieuwpoort zamelden de deelnemers in totaal 1.250 kg afval in.

Obus
Naast het vele plastic werden ook iets minder voor de hand liggende voorwerpen gevonden: waterbidons, autobanden, isomo en een obus. Deze laatste werd meegenomen door de ontmijningsdienst DOVO.

 

FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 31.03.2019

Nieuwe bibliotheek Wielsbeke krijgt de naam Bibox

Nieuwe bibliotheek Wielsbeke ondergebracht in Sint-Laurentiuskerk

Een openbare bibliotheek anno 2019 dient laagdrempelig te zijn en aangepast aan de noden en behoeften van de hedendaagse samenleving.
De openbare bibliotheek is vandaag de dag natuurlijk in de eerste plaats een cultuurtempel, waarin niet alleen hoogopgeleiden en lustige lezers, maar ook anderstaligen en laaggeletterden op hun eigen ritme kunnen kennismaken met de rijkdom van het literaire erfgoed en de Nederlandse taal. Dat is de ziel van de bibliotheek; haar core business. Lezers weten verrassen en hen op tijd en stond eens durven uitdagen.

Maar de bibliotheek is veel meer dan dat. Ze is ook een openbare en toegankelijke instelling waarin bezoekers betrouwbare kennis kunnen vergaren in een min of meer bevattelijke taal. Door de alomtegenwoordigheid van het
wereldwijde web en de overvloed aan informatie is dat echter niet langer een evidentie. Daarom is voor de bibliotheek van vandaag ook de belangrijke rol
van gids weggelegd.
De openbare bibliotheek is als ontmoetingsplek uiteraard ook een sociaalgebeuren. Mensen lezen er rustig een tijdschrift of hun krant en komen in contact met andere bezoekers met wie ze al eens een praatje kunnen slaan. Er ontstaan leesclubs en er vinden culturele manifestaties plaats. De bib draagt op die manier dus bij tot gemeenschapsvorming en voorkomt isolement.
Daarnaast vervult de openbare bibliotheek ook een educatieve rol. Ze is een leeromgeving waar burgers met allerlei vragen terechtkunnen, waar zij zichzelf creatief kunnen ontplooien en waar de mogelijkheid tot zelfstudie wordt geboden.
Vanuit al deze argumenten was het voor ons als gemeenschap belangrijk om onze bibliotheek te herhuisvesten in een gebouw dat uitdraagt en uitstraalt waarvoor het bedoeld is.

De geboorte die we vandaag vieren, de culturele mijlpaal van vandaag, noopte ons ook tot een naamgeving van wat de ooievaar ons bracht. We gingen hiervoor te rade bij de burgers die hun insteek konden geven. We kregen maar
liefst 156 namen binnen. De culturele adviesraad boog zich over alle inzendingen en koos er een naam uit die het zou worden.
Deze keuze is geïnspireerd op het feit dat de naam verwijst naar twee ruimtes, twee dozen, die samen in en naast elkaar kunnen functioneren. Daarnaast verwijst de naam ook naar boeken en de zuurstof, oxygene die je krijgt door ze te lezen, te bestuderen, er van te genieten. De naam die de ooievaar aan deze culturele ruimte toekent is: Bibox, bib ox, bi box, een idee van mevr. Monique Stove.

 

FVW / Foto FVW

 

Geplaatst op 31.03.2019

Subsidies voor De Graankorrel Wervik

CD&V Wervik-Geluwe kreeg fantastisch nieuws! Minister Hilde Crevits keurt opnieuw subsidies goed
voor scholenbouw in onze Stad:

- De “Graankorrel Wervik” kan starten met de verbouwing van “het Broederhuis” en de
bouw van een nieuwe refter in de Magdalendastraat.
- Op de site “Graankorrel Kruiseke” wordt de turnzaal – polyvalente zaal vernieuwd.
Beide dossiers zijn huursubsidiedossiers. Dat wil zeggen dat de school van AGION 18 jaar lang een
maandelijkse subsidie krijgt. Het dossier van Wervik ontvangt in totaal +/- € 1 miljoen subsidies en het dossier in Kruiseke ontvangt in totaal € 82.000.

“We zijn de Minister heel dankbaar voor de aandacht die ze heeft voor de dossiers van onze gemeente. Voor de inrichtende macht van de Graankorrel kan nu, na investeringen in Geluwe en Kruiseke, ook de renovatie van de site in de Magdalenastraat in Wervik starten.”, aldus Bercy Slegers.

In de periode 2014-2018 werd er in totaal (door Vlaanderen én door de inrichtende machten samen) 8 miljoen € geïnvesteerd in verbeteringen van de schoolinfrastructuur op het gehele grondgebied.
In deze 8 miljoen zitten de Vlier in Geluwe én de twee nieuwe dossiers die vandaag zijn goedgekeurd nog niet inbegrepen.

Een overzichtje van de lopende grote dossiers in Wervik-Geluwe:
- Een nieuwe kleuterschool in Geluwe opent de deuren op 1 september 2019. De Graankorrel Geluwe kon zo de problematiek van de jongensschool in Geluwe oplossen.
- Go! start binnenkort in Geluwe met de bouw van een gloednieuwe school voorkorrel in Kruiseke neemt de gloednieuwe ruimtes in gebruik op 1 september 2019.
- Go! start binnenkort in Geluwe met de bouw van een gloednieuwe school voor Buitengewoon Onderwijs “de Vlier”. De huidige paviljoentjes worden vervangen door 21
nieuwe klaslokalen. Dit project wordt gerealiseerd via de NV scholen van Morgen (PPS). De bouwvergunning
is recent afgeleverd en het dossier zit in aanbestedingsfase. De bouw zou dit jaar nog moeten kunnen starten - https://www.scholenvanmorgen.be/project/bsbo-de-vlier
“ Minister van Onderwijs Hilde Crevits gaf in deze legislatuur al een serieuze boost aan de scholenbouw in Wervik-Geluwe. Dankzij Hilde Crevits wordt het schoolpatrimonium geleidelijk aan
vernieuwd.”

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 29.03.2019

Leren fietsen in Nieuwpoort

Op woensdag 3 april 2019 kunnen kinderen in Stad Nieuwpoort van 4 tot 7 jaar via het project Kijk! Ik fiets! Leren fietsen op twee wielen. En dat in een halve dag!

De enige voorwaarde is dat deelnemers al vlot kunnen rijden met steunwieltjes.
Eén van de ouders begeleidt zijn/haar kind. Een ervaren monitor staat in voor het goed verloop van de les en geeft nuttige tips aan de kinderen en ouders. Bedoeling is om op het einde van de sessie alle kinderen fietsend op twee wielen naar huis te zien gaan, met hun fietsdiploma op zak!
Kijk! Ik fiets! vindt plaats in zaal Iseland op de eerste verdieping van de stedelijke Vismijn.

 

FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 29.03.2019

Provincie verleent omgevingsvergunning voor windturbine op bedrijventerrein d’Arta (Ardooie)

In haar zitting van donderdag 28 maart heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning verleend aan nv Aspiravi.
De aanvraag betreft het bouwen van een windturbine bij het diepvriesgroentenbedrijf d’Arta in Ardooie.

Oordeel deputatie en adviezen
Tijdens het openbaar onderzoek werden 103 bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur van Ardooie bracht een negatief advies uit.

Alle uitgebrachte technische adviezen (directoraat-generaal Luchtvaart, Agentschap Wegen en Verkeer en departement Omgeving) en het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) zijn unaniem gunstig.

De deputatie volgt het gunstig advies van de POVC die verwijst naar de bundeling van de windturbine en het bedrijventerrein, gelegen bij de kruising van de gewestwegen N37 Roeselare-Tielt en de N50 Brugge-Kortrijk. Door deze inplanting wordt er geen nieuwe open ruimte aangesneden, maar wordt het bestaande ruimtegebruik geoptimaliseerd.

De omvang van het bedrijventerrein (40 ha) en het feit dat het bedrijf zelf de volledige energie zal gebruiken, rechtvaardigen dat slechts één turbine kan en mag vergund worden. Er is geen ruimte voor bijkomende windturbines aansluitend in de ruimere omgeving.
De gevraagde turbine wordt centraal op het bedrijventerrein ingeplant, zodat mogelijke effecten grotendeels door het bedrijventerrein opgevangen worden.

Uit het advies van de POVC blijkt dat de hinder en impact goed beheerst kunnen worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag aan slagschaduw mag ondervinden.

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 29.03.2019

Vlaamse regering beslist extra pakket klimaatmaatregelen

Op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister Koen Van den Heuvel en Vlaams minister Lydia Peeters, beslist de Vlaamse regering over een extra pakket aan klimaatmaatregelen. Zo versterkt de regering het bestaande klimaatbeleid met bijkomend 75 miljoen euro. “Daarnaast voeren we een aantal maatregelen uit het Vlaams Energie en Klimaat Plan versneld uit, nemen we daar bovenop een reeks bijkomende klimaatmaatregelen en richten we een Opvolgpanel op”, aldus de minister-president.

Sinds het aantreden van deze Vlaamse regering zijn er inzake klimaat en energie in tal van beleidsdomeinen al heel wat stappen gezet. Daarnaast is er gedurende de periode 2016-2019 met het Klimaatfonds maar liefst 438,6 miljoen euro geïnvesteerd in concrete energiebesparende en CO2-verminderende maatregelen. Minister-president Geert Bourgeois: “We versterken nu ons bestaande klimaatbeleid met een extra budget van 75 miljoen euro”. Dit zijn middelen die vanaf de maand mei in het klimaatfonds binnenkomen, maar die we nu bestemmen zodat ze zo snel mogelijk op het terrein gerealiseerd kunnen worden.

In de zomer van 2018 keurde de Vlaamse regering een Vlaams Energie en Klimaat Plan (VEKP) voor de periode 2021-2030. “Dat maakt onderdeel uit van het Nationaal Energie- en Klimaatplan waarover we deze zomer een uitspraak verwachten van de Europese Commissie. Maar we hebben daar niet op gewacht om actie te voeren. “Een aantal maatregelen zijn dus al gestart. Vandaag hebben we beslist om een bijkomend aantal maatregelen uit het VEKP nog deze regeerperiode versneld uit te voeren. Bovendien overlegt elk van de betrokken ministers met de sectoren met het oog op bijkomende maatregelen”, aldus de minister-president.

Tot slot richt de Vlaamse regering een Opvolgpanel op. “Deze experten zullen monitoren en evalueren in welke mate de reeds besliste klimaatmaatregelen alsook de maatregelen opgenomen in het VEKP bijdragen tot het realiseren van de klimaatdoelstellingen die de Vlaamse Regering heeft onderschreven. Daarbij zullen ze ook telkens de budgettaire impact op burgers en bedrijven mee in acht moeten nemen. Een principe waar ook ons Vlaams Energie en Klimaat Plan op gebouwd is. Deze Vlaamse regering gaat voluit voor een duurzame economische groei in een koolstofarme samenleving”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

Minister Koen Van den Heuvel: “De oprichting van het opvolgpanel is een nieuwe belangrijke stap in ons traject naar een versterkt klimaatbeleid”, zegt Koen Van den Heuvel. “We brengen op deze manier kennis over de verschillende domeinen samen. De experts zullen bijkomende klimaatvoorstellen aanbevelen gebaseerd op haalbaarheid, betaalbaarheid en impact”.

Minister Lydia Peeters: “Begin maart lanceerden we de sloop- en heropbouwpremie van 7500 euro. Ondertussen werden al 403 premies aangevraagd. We maken nu meer geld vrij voor deze premie. Daarnaast komt ook het noodkoopfonds eraan. Dit fonds helpt ‘noodkopers’, mensen met een laag inkomen die een goedkope maar minderwaardige woning gekocht hebben, om hun woning energetisch te renoveren. OCMW’s zullen in samenwerking met de Energiehuizen projecten opzetten waarbij zulke ‘noodkopers’ een renteloze lening van maximaal 25.000 euro kunnen krijgen. Ook hiervoor maken we meer budget vrij”

 

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister-president Geert Bourgeois

Geplaatst op 29.03.2019

Boekhandel Novelle opent deuren op Overbekeplein

Op het recent heraangelegde Overbekeplein, dat de overgang vormt tussen het winkelwandelgebied en historisch Kortrijk, opende onafhankelijke boekhandel Novelle zijn deuren.

Zaakvoerder Liesbeth Van Herzeele kwam tijdens haar leven en werk al op diverse plaatsen, maar toen ze haar hart volgde naar Kortrijk voelde ze dat ze klaar was voor een nieuwe uitdaging: “Als Germaniste snuister ik graag tussen de romans, als globetrotter ben ik regelmatig op zoek naar een goede reisgids, ik kan met plezier geld uitgeven aan een mooi kookboek en ik ben al eens op zoek naar een origineel geschenk voor mijn vrienden en familie. Ik ga daarvoor graag op zoek in een gespecialiseerde zaak, waar ik mijn product nog rustig kan bekijken. Vanuit deze behoefte besloot ik om van mijn passie mijn beroep te maken en begon ik te dromen van een onafhankelijk boekencafé met een heel eigen stijl.”

Met een passie voor boeken, muziek en gezelligheid biedt Novelle een gevarieerd assortiment met persoonlijke service en advies. Alle producten werden zorgvuldig geselecteerd, klanten worden bijgestaan en zo wordt hun keuzestress verminderd.

De kleinschaligheid, het persoonlijke; een plaats met de mogelijkheid om te leren, te onthaasten, te genieten: met boeken, koffie, muziek… Novelle creëert een plaats waar men zich thuis kan voelen, het is een kwaliteitsvolle winkel met een eigen gezicht en een grote liefde voor het boekenvak.

Novelle is open van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

 
FVW / Bron: Boekhandel Novelle
 

Geplaatst op 29.03.2019

De Panne Leeft

Vanaf volgende week valt De Panne Leeft april in de brievenbus van alles Pannenaars.

Wie nu al nieuwsgierig is, kan de digitale versie lezen op de website (http://www.depanne.be/product/2495/2019-lees-de-panne-leeft-online) of via onze facebookpagina Gemeente De Panne.

 

FVW / Bron: Gemeente De Panne

Geplaatst op 29.03.2019

'Transfo blijft transformeren'

Deze middag werd het ketelgebouw van Zwevegem Transfo officieel geopend na een jarenlange renovatie. 

"Het ketelgebouw is een belangrijk gebouw zowel in het productieproces van de voormalige elektriciteitscentrale als voor de huidige visibiliteit van de totaliteit van de site.
Het gebouw heeft dan ook een zeer grote erfgoedwaarde en een monumentaal karakter en is ook één van de grootste gebouwen van de site: 30 m hoog en een oppervlakte van 42 m x 22 m.
Het gebouw is volledig ingenomen voor de opstelling van de 4 oudste nog aanwezige ketels waarvan de oudste dateert van 1929. Hier werd 100 jaar geleden, door de 200 werknemers, heel veel bloed, zweet en misschien ook tranen gelaten want het was hard labeur. De kolen die van de Borinage via Doornik langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk per schip of per trein werden aangevoerd werden hier opgeslagen en gestookt.
De ketelhuizen werden dan ook met de grootste zorg gerestaureerd." Weet burgemeester Marc Doutreluingne.

in 2007 startte de restauratie van de daken van het ketelhuis. De asbestleien werden vervangen door geïsoleerde zelfdragende metaalplaten.
In 2010-2011 werd het dak afgewerkt met een zinken geprofileerde dakplaat en in 2011-2012 werden de gevels en de ramen gerestaureerd op een manier waarbij ze werden geconsolideerd; het geheel bestaat uit enkel glas in stalen ramen. Om verdere corrosie en roestvorming te voorkomen was de beste oplossing een glazen omhulsel rond het gebouw op te trekken.

"Bedoeling is dat in de toekomst dit gebouw wordt geoptimaliseerd naar gebruik toe en dat het onder begeleiding onderdeel wordt van het bezoekersparcours.
De realisatie van de koker vanuit de machinezaal doorheen het ketelhuis en een brug naar het jaagpad zal de beleving van het ketelhuis ook maximaliseren. Deze ingreep is voorzien volgend jaar." Aldus nog Marc Doutreluinge.

De komende jaren staat er dus nog heel wat gepland naast de inrichting van de kantoren, de woningprojecten, de klimmuur, zoals reeds vermeld de brug met de koker en de restauratie van de kleinere gebouwtjes. Dit betekent dat tegen 2023 alle gebouwen gerestaureerd zijn.

Er wordt met de 3 partners hard gewerkt aan de herbestemming van Transfo als brede ontmoetingsplaats: ruimte voor avontuur, voor business, voor cultuur, voor duurzame energieontwikkeling, voor educatieve projecten, fabriceren van bieren en binnenkort ook wonen en werken, dat allemaal overkoepelt door Z van Zwevegem.

Het patrimonium van Transfo is uitzonderlijk, het was de grootste elektriciteitscentrale van België en ook de de enige die nog een volledig authentiek interieur heeft, zelfs op Europees niveau. Samen met Erfgoed werd hier een fantastisch verhaal van concolideren gerealiseerd. In plaats van het gebouw volledig te ontmantelen om te restaureren werd een consolidatie van de gevel uitgevoerd met een glazen constructie rond het huis, een nieuwe huid die het gebouw enerzijds moet beschermen en anderzijds er voor zorgt dat het kille gebouw opwarmt en vrijwaart van condensatieproblematiek.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 29.03.2019

Nieuwe fietstunnel ter hoogte van Drietrapssluis Ooigem officieel ingehuldigd door minister Ben Weyts

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts opende vrijdagnamiddag de nieuwe fietstunnel onder de brug tussen Ooigem en Wielsbeke, die het jaagpad van het kanaal Roeselare-Leie met dat van de Leie met elkaar verbinden, samen met een delegatie van de Provincie West-Vlaanderen, de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv en de Gemeente Wielsbekede nieuwe fietstunnel ter hoogte van de drietrapssluis in Ooigem

Het gaat over een fietsverbinding, inclusief tunnel, van 3,45 m breed over een afstand van 150 m, onder de Wielsbeeksestraat op de rechteroever van het kanaal Roeselare-Leie. De doorgang zorgt voor een veilige fietsverbinding langs de drietrapssluis tussen het jaagpad van het kanaal Roeselare-Leie en het jaagpad van de Leie.
Ook de brug over het kanaal langs de Wielsbeeksestraat werd aangepast met een volledig nieuwe bovenbouw, nieuwe voegen en waterdichting. Daarnaast werden de fietspaden over de brug heraangelegd in beton.

Kruispunt van verschillende fietsroutes
De fietstunnel vervolledigt het jaagpad langs het kanaal Roeselare-Leie en maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.
De tunnel ligt op de kruising van de fietssnelwegen F36 (Roeselare-Wielsbeke) en F371 (Komen-Deinze) en ook op een kruispunt van recreatieve fietsroutes. 
Dankzij deze nieuwe, functionele fietsverbindingen wordt fietsen en wandelen langs het water nog aangenamer.

Kostprijs en termijn
De werken gingen van start in april 2018 en werden uitgevoerd door aannemer Persyn uit Zwevegem.
De kostprijs bedraagt 889.000, exclusief btw, waarvan 365.000 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv betaalt 524.000 euro.

Detail van de werken
De opdracht omvatte onder andere de grondwerken, de aanleg van de fietstunnel, het nieuwe fietspad in cementbeton, de afwerking met groenvoorzieningen en de herinrichting van de brug over het kanaal.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 29.03.2019
4354 artikelspagina's: 1 ... 6 7 8 9 10 <<< 11 >>> 12 13 14 15 16 ... 436