Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

SLUIT DE NACHTWINKELS!

Vlaams Belang Kortrijk vraagt zich af waarop het stadsbestuur van Kortrijk wacht om de nachtwinkels te sluiten, zoals in Aalst. Alle nachtwinkels in Aalst gaan dicht, dat heeft burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) beslist.

Fractieleider Wouter Vermeersch en gemeenteraadslid Carmen Ryheul: “Er is geen tijd om het getalm op federaal niveau af te wachten. Er moet nu onmiddellijk een burgemeestersbesluit komen waarbij de vergunningen van alle nachtwinkels op Kortrijks grondgebied worden opgeschort, minstens tot 5 april. Na de sluiting van de cafés en de restaurants valt een toeloop op nachtwinkels immers niet uit te sluiten. Nachtwinkels liggen ook mee aan de basis van de schaarste in onze supermarkten. Levensmiddelen worden massaal opgekocht door nachtwinkels en aan woekerprijzen doorverkocht. Sluiten nu!”


Voor de redactie  : Bernard Decock  /  Bron : Wouter Vermeersch - Vlaams Belang Kortrijk / Foto   : Vlaams Belang kortrijk 

Geplaatst op 19.03.2020

2 Nieuwe politie commissarissen in kortrijk

Sinds kort zijn namelijk 1 nieuwe vrouwelijke en 1 nieuwe mannelijke commissaris van start gegaan in de PZ VLAS.  Op Maandag werden de  twee nieuwe commissarissen voor gesteld op de koer van het Kortrijks stadhuis  in aanwezigheid van de burgemeester  uit kortrijk , Kuurne en Lendelede resp.  Vincent Van Quickenborne  , Francis Benoit  ,  Carine Dewaele &  de kortrijkse politie  korpschef  Filip Devriendt
Shana SOETAERT – afdelingshoofd Bestuurlijke Handhaving (vertrok uit PZ Gavers om de opleiding tot commissaris te volgen, na de opleiding startte ze in PZ Vlas. Mathias DEGANDT – beleidsondersteuning (vertrok uit PZ Vlas om de opleiding tot commissaris te volgen, na de opleiding startte hij in PZ Vlas.

Voor de redactie : Bernard Decock 

Geplaatst op 17.03.2020

Provincie West-Vlaanderen verleent omgevingsvergunning voor twee middelgrote windturbines bij IMOG in Moen (Zwevegem)

In haar zitting van donderdag 12 maart heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning verleend aan de afvalintercommunale IMOG. Het afvalbehandelingscentrum wil twee middelgrote turbines plaatsen op hun site in Moen (Zwevegem).
 
De Provincie West-Vlaanderen volgt daarmee de gunstige adviezen van het gemeentebestuur, de bevoegde Vlaamse adviesinstanties en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.
 
Geluidsmeting
De twee vergunde windturbines komen op de bestaande geïndustrialiseerde zone van IMOG. Het gaat om turbines met een hoogte van ongeveer 70 meter en een maximumvermogen van 300 kW. Door hun geringe hoogte meent de deputatie dat ze landschappelijk te verantwoorden zijn. Na de opstart volgt, als bijkomende voorwaarde, een effectieve geluidsmeting om zeker te zijn dat de theoretische geluidsberekening overeenstemt met de realiteit.

 
Bezwaren
Tijdens het openbaar onderzoek werden een aantal bezwaren ingediend, waarbij onder meer werd verwezen naar het feit dat de bevoegde minister recent een omgevingsvergunningsvergunning heeft geweigerd voor een windmolenpark in de omgeving.
 
De deputatie is evenwel van oordeel dat beide projecten qua grootte en impact geenszins met  elkaar te vergelijken zijn. Het andere project betrof immers zes grootschalige turbines, met een maximumvermogen van 3 MW, in de open ruimte.
 
 Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Sandro Delaere  - Deskundige pers, nieuws en nieuwe media - Dienst communicatie | Provincie West-Vlaanderen
  

Geplaatst op 17.03.2020

N-VA Zwevegem vraagt gemeentebestuur extra corona-maatregelen

N-VA Zwevegem stelt enkele concrete maatregelen voor aan het gemeentebestuur om de coronacrisis het hoofd te bieden. “Zo vragen we aan het gemeentebestuur een aanvullende corona-hinderpremie voor getroffen ondernemers en zelfstandigen”, aldus fractieleider Wim Monteyne.

Aanvullende corona-hinderpremie
De Vlaamse overheid voorziet een hinderpremie voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de Corona-maatregelen. “De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Wij stellen voor dat alle handelaars die recht hebben op deze speciale sluitingspremie van Vlaanderen daar bovenop een premie van de gemeente ontvangen. De grootte hiervan is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare budgettaire ruimte, maar 500 euro lijkt ons zeker haalbaar”, zo zegt Wim Monteyne. De gemeente heeft voor 2020 reeds een halftijds medewerker lokale economie gebudgetteerd. “Omdat de eerste selectieprocedure niets heeft opgeleverd en het nog een tijdje zal duren tot er effectief iemand in die functie aan de slag is, zou het voorziene personeelsbudget voor een corona-ondersteuning voor de getroffen handelaars kunnen g
 ebruikt worden.” Mogelijk kan ook een deel van reeds voorziene, maar niet uitgegeven budgetten hiervoor ingezet worden. Op die manier moet zelfs geen extra budget uitgetrokken worden.

Afwijkingen wekelijkse rustdag

De handelszaken die gedwongen moeten sluiten in het weekend en die hun wekelijkse rustdag in de week hebben, zouden tijdelijk hun sluitingsdag moeten kunnen verplaatsen om zo van maandag tot vrijdag open te kunnen zijn. Dat kan eventueel gecombineerd worden met het tijdelijk verlaten van het sluitingsuur wat een betere spreiding van klanten kan opleveren.

Kinderopvang voor gemeentepersoneel

“We stellen het gemeentebestuur ook voor kinderopvang te voorzien voor die gemeentemedewerkers die zelf geen opvang kunnen voorzien voor hun kinderen. Dit uiteraard met het in acht nemen van de geldende voorzorgsmaatregelen. Hiervoor kan eventueel technisch werkloos personeel voor ingeschakeld worden”, zo zegt Wim Monteyne.

Ondersteuning getroffen verenigingen

Verschillende verenigingen planden wellicht activiteiten in gemeentelijke infrastructuur die nu niet kunnen doorgaan. “Het spreekt voor zich dat onze lokale verenigingen de huurprijs niet aangerekend krijgen, of terugbetaald worden”, vindt lokaal voorzitster Isabelle Corbet. “Er kan ook gedacht worden aan een tussenkomst voor tevergeefs gemaakte kosten.”

Corona-communicatie
“Tot slot dringen we er op aan om alle (nieuwe) lokale en bovenlokale maatregelen correct, duidelijk en snel te blijven communiceren naar burgers, handelaars en verenigingen door gebruik te maken alle mogelijke communicatiemiddelen”, zo besluit Wim Monteyne.Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : N-VA Zwevegem 

Geplaatst op 17.03.2020

Lokale besturen, huisartsen en ziekenhuizen slaan handen in elkaar in strijd tegen Corona: nu al triagepunten in Kortrijk en Kuurne, Waregem en Deerlijk volgen snel.


In de regio worden meerdere gemeentelijke 'triagepunten’ ingericht; één punt in de gemeente waar op doorverwijzing van de huisarts een eerste onderzoek kan gebeuren en waar zo nodig doorverwezen wordt naar het ziekenhuis.
 
Via W13, het regionale samenwerkingsverband op het vlak van welzijn en zorg in Zuid-West-Vlaanderen, worden huisartsen, ziekenhuizen en lokale besturen samengebracht in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Om huisartsen en spoeddiensten wat te ontlasten en tegelijk een efficiëntere inzet van noodzakelijk medisch beschermend materiaal te garanderen, wordt regionaal en lokaal ingezet op plaatselijke 'triagepunten’. Op deze punten kan een eerste onderzoek gebeuren in het kader van het zogenaamde Coronavirus (COVID-19), de huisarts of arts verwijst dan indien nodig door naar de spoeddienst van het ziekenhuis.
Deze triagepunten zullen volgens noodzaak worden opgestart. In Kortrijk en Kuurne is dat al het geval, Waregem en Deerlijk volgen snel, nadien volgens noodzaak alle andere gemeenten in de regio. De lokale besturen van Zuid-West-Vlaanderen, Huisartsenkring HZW, AZ Groeninge, AZ Delta en het OLV van Lourdes Ziekenhuis slaan hiervoor de handen in elkaar.
Een oproep aan alle mensen: ga NIET zelf naar zo’n triagepunt of het ziekenhuis maar volg deze aanwijzingen:
 
Heb je algemene vragen over het Coronavirus – COVID-19?
Bel naar het algemene infonummer 0800 14 689, bel met algemene vragen niet naar jouw huisarts of het ziekenhuis, zij moeten zich volledig kunnen concentreren op dringende medische hulp. 
 
Heb je medische klachten?

 1. Bel naar je huisarts (in het weekend naar de wachtdienst).
 2. Bij milde klachten zal de huisarts via de telefoon een consultatie doen.
 3. Wanneer jouw huisarts een onderzoek zinvol vindt, zal hij op huisbezoek komen of je doorverwijzen naar een van de centrale gemeentelijke triagepunten. Ga in geen geval zelf naar jouw huisarts, de triageplaats of het ziekenhuis.
 4. Wanneer je huisarts of de arts van dienst in het triagepunt het nodig vindt, zal die jou doorverwijzen naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Ga in geen geval zelf naar het ziekenhuis.
 
Hou afstand
De beste manier om dit virus te bestrijden is afstand behouden. Hou hier ook rekening mee wanneer je noodzakelijke boodschappen doet, naar de apotheek gaat, gaat werken …
Hou ten allen tijde rekening met de preventieve maatregelen:
 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk! 
 • Informeer bij jouw werkgever of je van thuis uit kan werken.
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk met je handen aan.
 
Voor meer info: Philippe De Coene, voorzitter W13, 0477 45 32 32 - Kim Van Belleghem, directeur W13, 0499 77 90 84

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Kim Van Belleghem - Welzijn13 

Geplaatst op 17.03.2020

VLAAMS BELANG WEST-VLAANDEREN PLEIT VOOR DRASTISCHE PROVINCIALE EN LOKALE MAATREGELEN IN AFWACHTING VAN NATIONALE LOCKDOWN

Vlaams Belang West-Vlaanderen vraagt zich af wat de West-Vlaamse gouverneur en burgemeesters tegenhoudt om nog drastischere maatregelen te nemen in onze provincie.

Vlaams Belang vindt dat het gedaan moet zijn met de halfslachtige maatregelen en slechte communicatie op het federale niveau. De partij eist nationaal een volledige lockdown om het coronavirus te bestrijden. Concreet wil het Vlaams Belang dat alle burgers zoveel mogelijk thuis blijven en dat de grenzen sluiten. Enkel wie boodschappen doet, vrachtverkeer voorziet, of echt moet gaan werken, zou nog de straten op mogen. In afwachting daarvan moeten de West-Vlaamse burgemeesters en gouverneurs onmiddellijk hun verantwoordelijkheid nemen.

Wouter Vermeersch, federaal parlementslid Vlaams Belang: “We zijn in crisis. Er is geen tijd om de trage en lakse besluitvorming van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en Premier Sophie Wilmès (MR) af te wachten. Waarop wachten onze burgemeesters en onze gouverneur eigenlijk om zélf drastischere maatregelen af te kondigen? Ik denk daarbij aan een samenscholingsverbod en avondklok, maar ook aan het stilleggen van alle niet-essentiële dienstverlening. Enkel zo kunnen we het virus tegenhouden. Het is tijd om onze mensen te beschermen!”Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Wouter Vermeersch - Vlaams Belang West-Vlaanderen 

Geplaatst op 17.03.2020

Recticel Insulation schenkt cheque van € 1.000 aan Acres of Hope Belgium

Recticel Insulation is op zoek naar talent. Verschillende vacatures geraken moeilijk ingevuld. Daarom schakelt het bedrijf ook haar eigen medewerkers in om, als ambassadeurs van Recticel, nieuwe collega’s aan te brengen. Binnen deze actie ‘Bring a friend’ volgt er ook een beloning in de vorm van een gift aan een maatschappelijk goed doel naar keuze.
 
€ 1.000 voor Acres of Hope Belgium
 
Deze nieuwe collega werkt ondertussen al meer dan zes maanden bij Recticel Insulation als machineoperator. Hij werd aangebracht door medewerker Karel Feijtraij. Als beloning mocht Karel een bedrag van € 1.000 schenken een goed doel. Hij koos voor de organisatie Acres of Hope Belgium. De cheque werd op 5 maart plechtig overhandigd.
 
Wie is Recticel Insulation?
 
Recticel Insulation maakt deel uit van de Recticel Groep, en is een betrouwbare en ervaren partner in de bouwsector met zes decennia ervaring. Recticel biedt hoogwaardige thermische en akoestische isolatieoplossingen voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen. Haar producten en diensten zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van bewoners aan comfort en een grotere energie-efficiëntie.
 
Wat is Acres of Hope Belgium?
 
Acres of Hope Belgium is een humanitaire organisatie die zich inzet voor mensen in Afrika die het moeilijk hebben. Deze organisatie focust zijn hulp vooral op vrouwen en kinderen in nood in Liberia. De organisatie is werkzaam in Liberia sinds 2006.
Realisaties:

 • AoH Rock Hill Community School, gebouwd in 2010 en operationeel sinds 2012. Acres of Hope steunt het schoolgeld van 300 kinderen uit de Rock Hill gemeenschap met € 5/ per kind / per maand. Zonder die tussenkomst gaan kinderen niet naar school en werken ze vanaf 5 jaar in de steengroeve. Kinderen kunnen in deze school terecht vanaf 2 jaar in de kleuterklas tot en met het 3de middelbaar.
 • Voor de weeshuisschool Living Faith werden 40 nieuwe schoolbankjes aangeleverd en het gebouw kreeg een nieuw dak.
 • Voor het Zeekazo Mobile Health team werd een ‘Clinic’ gebouwd, een echotoestel en een mini-ambulance geschonken en zij kregen 5 jaar een financiële ondersteuning voor hun werking. Dit project is overgedragen aan het Zeekazo team dat nu zelfstandig het project verder zet.
 • Acres of Hope ondersteunt een mobiel team van vroedvrouwen in de omgeving van Zahn Zeeye, een groot dorp diep in de Liberiaanse Jungle. De kindersterfte is heel hoog in het gebied, vele moeders en baby’s sterven aan infecties kort na de geboorte. Heel veel van deze doden kunnen voorkomen worden indien er betere gezondheidszorgen aanwezig zouden zijn. Daarom bouwt AoH momenteel een Clinic voor dit mobiele team in Zahn Zeeye.
 
De geschonken € 1.000 via Recticel zullen gebruikt worden om het schoolgeld van 16 kinderen te voorzien voor het volgend schooljaar 2020-2021. Super bedankt in naam van deze Liberiaanse kinderen (Faith, Yamah, Favor, Miatta, Emmanuel, Blessing, Jamel, Kolin, Princess, Josiah, Samuel, Mercy, William, David, Ester en Christian).
 
Op de foto van links naar rechts: - Sofie Breyne, HR officer Recticel Insulation Kris Lambrecht, Acres of Hope Belgium  , Karel Feijtraij, technisch werkvoorbereider Recticel Insulation &  Stefaan Roegiers, plant manager Recticel Insulation
 

Geplaatst op 16.03.2020

Afgelast: 500 euro voor Karibu

Omwille van de maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus wordt de uitreiking van de 500 euro voor Karibu in Anzegem op woensdag 18 maart afgelast.
De 500 euro worden zo vlug mogelijk overgeschreven op de rekening van Karibu.
Karibu is een organisatie van vrijwilligers die vluchtelingen, die zij echter liever nieuwkomers heten, een warm welkom willen heten in Anzegem.
Oxfam Wereldwxinkel Anzegem wil de werking van deze organisatie ondersteunen. Daarom schenkt de Wereldwinkel 500 euro van hun winst van het jaarlijks ontbijt aan Karibu.

Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Lieven Vandendriessche - Oxfam Wereldwinkel Anzegem


 

Geplaatst op 16.03.2020

2 Barbershops van zelfde eigenaar verzegeld in Kortrijk en Waregem

Op donderdagnamiddag 12 maart 2020 voerden de politiezones VLAS en MIRA, samen met de controleurs van het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), een simultane hercontrole uit op 2 Barbershops in Kortrijk en Waregem. Beide kapperszaken hebben dezelfde zaakvoerder.
 
Er werden (opnieuw) sociaalrechtelijke inbreuken vastgesteld en 1 werknemer bleek illegaal in ons land te verblijven.
 
Gezien het veelvoud aan terugkerende inbreuken werd, na contactname met de arbeidsauditeur, beslist om beide zaken te verzegelen tot aan de nodige voorwaarden wordt voldaan.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron  : Thomas DETAVERNIER | adviseur | pers- en communicatieverantwoordelijke - Politiezone Vlas | Kortrijk - Kuurne - Lendelede 

Geplaatst op 16.03.2020

TWEE MATEN EN GEWICHTEN: STOP HET POLITIEKE GESPIN IN KORTRIJK!

Wouter Vermeersch: “Journalisten contacteren ons enkel over gezever, nooit over inhoud. Wij zijn het beu!” Vlaams Belang Kortrijk vraagt de aanhoudende stroom van politiek gespin en valse informatie te stoppen.


Op donderdag 5 maart 2020 verscheen het niet-geverifieerde krantenartikel ‘Demeersseman verlaat Vlaams Belang en wordt onafhankelijk’ in Het Nieuwblad. Wouter Vermeersch, fractieleider Vlaams Belang: “Ik viel van mijn stoel. De krant deed nooit de moeite om mij te contacteren en publiceerde het artikel zonder enige verificatie. Sinds de klinkende verkiezingsoverwinning van onze partij op 26 mei komt onze partij amper nog inhoudelijk in de pers, maar enkel als er negatief kan worden bericht. Zo schreef de verzamelde pers al zeker vijf keer dat er een klacht werd ingediend tegen het Vlaams Belang in Kortrijk. Nooit heb ik één klacht gezien, allemaal valse informatie. Erger nog: deze berichten worden zelfs nooit rechtgezet. Het moet stoppen!”

Gemeenteraadslid Jacques Demeersseman: “De gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns (Open VLD - Team Burgemeester) is afgelopen maandag compleet uit zijn rol gevallen. Het is ongezien dat een voorzitter van een democratische zitting aanstuurt op het statuut van een verkozene. Ik blijf lid van de Vlaams Belang-fractie. Maar ik wil wél steeds vrij, vrank en onafhankelijk blijven spreken in de gemeenteraad. Vandaag kan dat niet meer. Ik word als nazaat van een krijgsgevange uitgescholden als ‘fascist’, onze microfoons worden uitgezet, onze spreektijden ingeperkt, tussenkomsten geschrapt en schepenen weigeren soms zelfs te antwoorden op gerichte vragen. Niemand die daar ooit iets over schrijft.
Nu de voorzitter van de gemeenteraad toch zo vrij citeert uit de pers: zal hij in volle zitting ook vragen of het gemeenteraadslid van zijn eigen Open VLD - Team Burgemeester - fractie ontslag neemt na het krantenartikel over zwaar partnergeweld? Over het ene artikel wordt gesproken, over het andere wordt zedig gezwegen. Er zijn twee maten en gewichten in Kortrijk. Dat moet ondertussen voor iedereen duidelijk zijn. Het moet stoppen!”Voor de redactie  : Bernard Decock / Wouter Vermeersch - Vlaams Belang Kortrijk 

Geplaatst op 15.03.2020
5084 artikelspagina's: 1 2 <<< 3 >>> 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 509