Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

2,78 miljoen euro extra investeringsmiddelen voor Wingene-Zwevezele dankzij Vlaams regeerkakkoord

De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen tijdens deze lokale bestuursperiode 245 miljoen euro extra middelen die ze kunnen investeren in hun gemeente. Voor gemeente Wingene betekent dat concreet 2,78 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. De bijkomende financiering gebeurt bovenop het gemeentefonds, dat ook deze regeerperiode de groeivoet van 3,5 procent blijft behouden. Dat vernam N-VA-voorzitter Gilbert Laforce van Vlaams Parlementslid Bert Maertens (N-VA), onderhandelaar voor onder meer het domein Binnenlands Bestuur.
De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk kunnen investeren. “Dat komt niet alleen de inwoners van de gemeenten ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Bert Maertens. “In West-Vlaanderen gaat het in totaal om liefst 245 miljoen euro. Elke West-Vlaamse gemeente gaat er door deze extra financiering stevig op vooruit. Ik roep daarom alle gemeentebesturen op om deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die de gemeenten écht beter maken, zoals fietspaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimte. De extra middelen spenderen aan de aanwerving van meer personeel of de eigen werking kan echt geen optie zijn.”   
“N-VA Wingene-Zwevezele wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in wegeniswerken”, vult fractieleider Pieter-Jan Verhoye aan. “De meerjarenplanning moet nog op de gemeenteraad komen, maar het gemeentebestuur heeft reeds in het verleden haar voorkeuren voor deze legislatuur bekend gemaakt. Voor N-VA Wingene-Zwevezele focussen we ons graag op de kerntaken van het lokale bestuur. Een perfect voorbeeld hiervan is het aanpakken en volledig vernieuwen van de Ruiseledesteenweg. Want daar zijn er de laatste maanden veel ongevallen gebeurd”, besluit Verhoye.
 
Voor de redactie  : Bernard Decock  / Bron  : Pieter-Jan Verhoye Fractieleider  N-VA Wingene  - Zwevezele 

Geplaatst op 01.10.2019

Bloedprent – Joke De Meyer

In het Gentse natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen is in 1997 een filmstudent op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Twintig jaar later wordt opnieuw een lijk ontdekt op dezelfde plaats, terwijl daar filmopnames worden ingeblikt voor een fascinerende thriller. Aan het Gentse speurdersteam Brian De Meyer en Karen Verleyen om de eindjes aan elkaar te knopen. Heeft de mysterieuze scalpelkiller opnieuw ongenadig toegeslagen?
 
Dood af en toe eens de tijd met een moord! In de jaren 80 heeft Joke De Meyer meer dan honderd luchtige mysterieverhalen geschreven. Deze whodunits, doorspekt met spanning, intriges en grappige passages, verschijnen intussen als feuilleton in een Nederlandse krant. Bloedprent is het derde verhaal in boekvorm na haar erg succesvolle debuut Dodelijk spiritisme en de geestrijke opvolger Moordende zin in Tanneke Gin.
Het  204 pagina's Detective boek Bloedprent van Joke  De Meyer kan bestellen bij Beefcake Publishing met vooraf betaling  van €  20 op het rekening nummer  978 949 3111 141 met vermelding nur 331
 
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron : Mario Joke  

Geplaatst op 01.10.2019

REACTIE GAAIA REGEERAKKOORD - AMBITIE VOOR DIERENZAAK

REACTIE GAAIA REGEERAKKOORD - AMBITIE VOOR DIERENZAAK
Maar: veel in het regeerakkoord klinkt nogal voorwaardelijk én voorzichtig.
Met betrekking tot het dierenwelzijn wil de nieuwe Vlaamse regering doorgaan op de dynamiek van de vorige. Dat blijkt uit het Vlaams regeerakkoord dat vandaag wordt voorgesteld. “Onder meer met de uitfasering van het gebruik van kooisystemen voor legkippen en een Vlaamse dierenwelzijnscodex toont de nieuwe regering ambitie voor de dierenzaak”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Maar de dierenrechtenorganisatie reageert ook kritisch. Veel in het regeerakkoord klinkt nogal voorwaardelijk én voorzichtig. Wat het verbod op de wrede chirurgische castratie van biggen betreft, trekt de nieuwe Vlaamse regering de Europese paraplu open. “Ronduit ontgoochelend”, zegt Vandenbosch. Over dierproeven is het regeerakkoord vaag en mist het ambitie. Verder is het ook onduidelijk wat de regering van plan is met het Brugse dolfinarium (uitdoofbeleid?). 
Sinds 2014 is Dierenwelzijn een regionale bevoegdheid. Een positieve zaak: de legislatuur 2014-2019 bleek in de drie Gewesten een succesverhaal voor de dieren. Een greep uit de lijst realisaties: een Vlaams en Waals verbod op onverdoofd slachten, een Vlaams en Waals verbod op nertsenkwekerijen, verplichte kattensterilisatie in de drie Gewesten en een Brussels en Waals verbod op kermispony’s. “Dierenwelzijn heeft zowel maatschappelijk als politiek aan belang gewonnen”, zegt Vandenbosch. “Aan de nieuwe regeringen en de nieuwe ministers van Dierenwelzijn om verder te gaan op de ingeslagen weg.”
Uitfasering van kooien voor legkippen
Het regeerakkoord bevat “een uitfasering van het gebruik van kooisystemen voor kippen”, een van de wreedste systemen van intensieve veehouderij. De regering verbindt zich ertoe de leghennenhouders te begeleiden naar diervriendelijke alternatieven die de kippen beduidend meer welzijn en levenskwaliteit bieden.” Ongeveer 60% van de legkippen in België worden nog in zogenaamde verrijkte kooien gehouden, waarin een leghen 13 maanden lang opgesloten zit op een oppervlakte van 750 cm2, de grootte van een iPad. In Wallonië werd een verbod op kooien voor legkippen al goedgekeurd in 2018. “Als Vlaanderen woord houdt en de uitfasering omzet in een verbod, betekent dit dat er over een aantal jaren geen enkele kip in België nog zal vastzitten in een kooi”, aldus Vandenbosch.
Vlaamse Dierenwelzijnscodex
Als de nieuwe Vlaamse regering op het gebied van het dierenwelzijn doet wat het regeerakkoord belooft, zal het pakket maatregelen, waarover zij een akkoord bereikte, deel uitmaken van een nieuwe, alomvattende Vlaamse dierenwelzijnswet, de Vlaamse Dierenwelzijnscodex. “Nu vormt de kaderwet van 1986 (wet betreffende de bescherming en het welzijn van dieren) de wettelijke basis”, duidt Vandenbosch. Met een nieuwe Vlaamse dierenwelzijnswet wordt alle relevante wetgeving gebundeld in één verzameling bestaande decreten en kan de Vlaamse wetgever waar nodig verbeteringen aanbrengen met het oog op steeds meer dierenwelzijn en betere levenskwaliteit voor dieren.” GAIA hoopt op specifieke accenten, aanpassingen en verdere verbeteringen in lijn met de huidige kennis van de aard van dieren, die bijzondere bescherming verdienen en uitdrukkelijk erkend zouden moeten worden als kwetsbare wezens met gevoel, eigen belangen en waardigheid.  
Strengere straffen voor dierenmishandeling
De nieuwe Vlaamse regering wil elke vorm van dierenmishandeling vervolgen en strenger bestraffen en ziet daarvoor een grote rol weggelegd voor de inspectie dierenwelzijn die “de rol van dierenpolitie zal opnemen”. “Dat is nodig”, vindt Vandenbosch. “In vergelijking met Wallonië en Brussel hinkt Vlaanderen achterop.” De huidige maximale strafmaat is te licht zodat dierenbeulen of malafide broodfokkers vaak goedkoop wegkomen met hun wandaden, wat niet aanzet tot veel schuldbesef en betere inzichten. 
Verplichte beschutting
 Het nieuwe regeerakkoord maakt ook gewag van de verplichte beschutting voor weidedieren die permanent buiten staan (momenteel enkel verplicht voor paarden). Michel Vandenbosch: “Wij willen verplichte beschutting voor alle weidedieren, los van het feit of ze ’s avonds op stal gaan of niet. Geen halve maatregelen tegen extreme hitte, gietende regen, … !”
Attracties met kermispony’s uitdoven
In het regeerakkoord is een uitdoofbeleid kermispony’s opgenomen. GAIA had liever een verbod gezien, zoals in Wallonië en Brussel reeds werd goedgekeurd. Die attractie waarbij pony’s voortdurend monotoon en verveeld rondjes moeten draaien met een kind op hun rug botst immers op steeds meer kritiek. Steeds meer mensen vinden dat soort educatief waardeloze attracties niet meer van deze tijd.
Europese Commissaris voor Dierenwelzijn
Daarnaast dringt Vlaanderen ook aan op een Europese Commissaris voor Dierenwelzijn. GAIA, die via www.wewantyou.eu sinds kort campagne voert voor een commissaris, die onder zijn of haar andere bevoegdheden ook uitdrukkelijk bevoegd wordt voor Dierenwelzijn (met expliciete vermelding in de titulatuur) juicht dat voornemen toe. 
Broodfok
De fokkerijreglementering van honden en katten valt nu onder de bevoegdheid van de minister van Dierenwelzijn (niet langer bij minister Landbouw). “Een goede zaak”, zegt Vandenbosch. “Dierenwelzijn zal een factor van bekommernis zijn, niet langer enkel economische rendabiliteitsoverwegingen.”
Minpunten
Maar GAIA is niet onverdeeld positief want er zitten in het regeerakkoord enkele duidelijke minpunten. Wat de wrede chirurgische castratie van biggen betreft, trekt Vlaanderen de Europese paraplu open en wordt een wettelijk verbod in Vlaanderen volledig losgelaten. “Dat is een trieste achteruitgang in vergelijking met het regeerakkoord van 2014”, stelt Vandenbosch vast. “Toen was een verbod uitdrukkelijk opgenomen in het regeerakkoord (tegen 2018 nota bene). Er kwam echter niets van terecht. We zijn nu vijf jaar later en varkenshouders mogen met de zegen van de nieuwe Vlaamse regering blijven doorgaan met de pijnlijke en onnodige mishandeling van miljoenen biggen. Dit is meer dan een minpunt. Dit is een jammerlijk pijnpunt!” Op het voornemen om een ronde tafel te organiseren na, met het oog op een actieplan, vermeldt het regeerakkoord niets over de dierproevenkwestie. Nochtans neemt het gebruik van proefdieren in Vlaanderen niet af, integendeel. GAIA hoopt dat de nieuwe minister van dierenwelzijn ook de nodige ambitie aan de dag zal leggen om het aantal dierproeven daadwerkelijk te laten dalen. Inzetten op alternatieven is een grijsgedraaide plaat die niets oplevert. GAIA mist concrete doelstellingen die leiden tot steeds minder proefdierengebruik. En wat de dolfinaria betreft, draait het regeerakkoord rond de pot. 
Waakhond
“Wij zullen ook deze legislatuur opnieuw onze rol spelen”, zegt Vandenbosch. “Niet enkel om de regering te houden aan haar beloftes van het regeerakkoord maar ook om campagne te blijven voeren zodat bovenstaande lacunes opgevuld raken. We zullen ons opstellen als een constructieve maar kritisch assertieve waakhond. Zo zal GAIA ook deze legislatuur opkomen voor een beter leven voor de dieren en hun belangen.”
Voor de redactie  : Bernard Decock / Bron Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA 
 
 
 
 
  

Geplaatst op 01.10.2019

FMDO vzw zoekt elke dag naar oplossingen voor de uitdagingen van de superdiverse samenleving. Volgens NV-A, OpenVLD en CD&V ben je fout bezig als je dat doet samen met mensen met een migratieachtergrond

FMDO, een organisatie die elke dag zoekt naar oplossingen voor de uitdagingen in deze superdiverse samenleving,  wordt nu mogelijks afgeschaft door het nieuwe regeerakkoord (zie punt 27 binnen deel cultuur).  

Wat wordt ons verweten?
Dat we dit doen samen mét mensen met een migratieachtergrond.
FMDO, de federatie van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond dreigt te worden afgeschaft door het nieuwe regeerakkoord. Initiatieven die zich toeleggen op etnisch-culturele verenigingen zullen in de toekomst niet meer worden gesubsidieerd.
 
“Onaanvaardbaar”, zegt coördinator Ivy Goutsmit van FMDO. “Wij bereiken net een doelgroep die reguliere organisaties niet bereiken, en zijn bruggenbouwers tussen verschillende gemeenschappen en mensen met en zonder migratieachtergrond.”

FMDO is een lokaal sterk verankerde federatie die samenleven in diversiteit op alle vlakken promoot. We hebben tal van succesprojecten die mensen met en zonder migratieachtergrond versterken, samen hun talenten laat ontwikkelen, hun weg laat vinden in de samenleving,… Projecten zoals Onderwijsambassadeurs, Gezondheidsambassadeurs, Twee (t)huizen, één gids, Diverzen, Color cultuur, buddyproject Compagnons, podcast Hallo micro zijn daar enkele voorbeelden van. Daarnaast ondersteunen we ook zelforganisaties met één groot doel voor ogen, namelijk hen versterken om bruggenbouwers in de samenleving te zijn. Deze zelforganisaties zijn bij FMDO superdivers en zetten zich met tal van vrijwilligers dagelijks in om mensen sterker te maken en te betrekken bij de samenleving. Dagelijks werken wij aan een positief samenlevingsmodel, waar verondersteld wordt dat iedereen al lid is van de maatschappij, maar sommigen gewoon nog beter ondersteund kunnen worden door sociaal-culturele projecten op te zetten. Een totaal ander beeld dus dan de ‘segregatie’ die de nieuwe Vlaamse regering ziet bij dergelijke projecten.

Wat staat er nu in het regeerakkoord? ‘Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele verenigingen worden daarbij niet meer gesubsidieerd’.
 
FMDO, een eenzijdig portret door de regeringspartijen
We hebben het nadeel dat politieke partijen die ons als federatie niet kennen (of niet willen kennen) een ander beeld hebben over onze organisatie. Ze portretteren ons als een organisatie die segregatie bevordert terwijl we er net wel in slagen om echte ontmoeting te creëren. Dit bewijst ook onze positieve beoordeling van de afgelopen visitatie in opdracht van de Vlaamse regering. Terwijl andere organisaties nog heel wat inspanningen moeten doen om met hun werking een publiek te bereiken dat een afspiegeling is van de samenleving.
 
Van een inclusief decreet naar een discriminerend decreet
Is de regering van gedacht veranderd over het decreet dat ze zelf geschreven hebben en waar wij een beleidsplan voor moeten indienen eind december? Blijkbaar wel want ze zijn het decreet dat ze zelf mee goedgekeurd hebben nu al aan het herschrijven.
 
Het huidige cultuurdecreet is een inclusief decreet waar wij niet als doelgroepenorganisaties erkend worden maar als sociaal-culturele vereniging.  De enige reden die wij zien om ons uit het decreet te halen is onze superdiverse achterban. We wonnen enkele jaren geleden de prijs voor het sociaal-cultureel volwassenwerk en we behaalden recent een positieve visitatie ZONDER aanbevelingen waar onze sociaal-culturele werking geprezen werd. Dit doet er blijkbaar allemaal niet toe. Het feit dat we ons onder andere richten naar kansengroepen blijkt van groter belang en is een grond voor uitsluiting.
 
We zijn gekend als een organisatie waar heel wat andere organisaties uit het ruime middenveld naar kijken door onze expertise rond de uitdagingen van de superdivers samenleving en hoe wij met deze uitdagingen omgaan. Vandaar dat we ook overbevraagd worden door tal van partners naar onze expertise, bereik en projectaanpak. We spelen als federatie een sleutelrol in het verbinden van mensen in deze superdiverse samenleving. In de steden waar we actief zijn namelijk Antwerpen, Brussel, Brugge, Oostende en Kortrijk zijn we een onmisbare partner geworden voor de steden en tal van andere organisaties.  

Daarom is het cruciaal dat het etnisch-culturele middenveld zich kan blijven inzetten als bruggenbouwer in onze superdiverse samenleving. De inzet van honderden mensen binnen deze sector moet erkend en ondersteund worden.
 
We herinneren onze huidige regeringspartijen aan enkele positieve voorbeelden uit onze werking waar ze enkele jaren, weken of zelfs dagen geleden nog samen met ons trots mee uitpakten.

  • Eén NVA-er die ook mee aan de onderhandelingstafel zat vanuit de cultuurcommissie namelijk Marius Meremans, kwam een eindje geleden bij ons op bezoek en dit was zijn impressie. Marius Meremans: “FMDO is een verrijking, het voorbeeld van FMDO is voorbeeld dat we gaan moeten promoten.”
  • Burgemeester Dirk De Fauw van Brugge uit CD&V deelde afgelopen week diploma’s uit aan 25 onderwijsambassadeurs die sensibiliserend aan de slag gaan in gans Brugge rond onderwijs. Ze hebben een intensief traject gevolgd rond onderwijs en dit FMDO-project wordt voluit gesteund door de burgemeester.
  • Sven Gatz gaf aan FMDO de prijs voor sociaal-cultureel volwassenwerk. ’Met aanstekelijk enthousiasme en grote gedrevenheid zorgen de bezielers en vrijwilligers van FMDO voor een sterke participatie en betrokkenheid van etnisch-culturele minderheden.’
Voor de redactie  : Bernard Decock
  

Geplaatst op 01.10.2019

1000 spietjes voor 1000 voordeuren in 1000 straten om van Kortrijk een warme stad te maken.

1000 spietjes voor 1000 voordeuren in 1000 straten om van Kortrijk een warme stad te maken.
In de kleine Kortrijkse Kapittelstraat nr 27 staat het huis van vzw De Kier, elke weekdag gastvrij open tussen 9u en 11u30. Voor wie wakker ligt van zijn/haar dagelijkse miserie, het niet alleen opgelost krijgt, misschien geen uitweg meer ziet, staat daar de deur steeds op een kier.
Vrijwilligers proberen te helpen door te luisteren, of een andere weg te wijzen, soms door wat financieel te helpen. De Kier biedt graag opnieuw perspectief.
Nu de Warmste Week in aantocht is roepen wij alle mensen met een warm hart op, ook hun voordeur symbolisch op een kier te zetten. En als in elk van de 1000 Kortrijkse straten minstens één deur steeds op een kier staat, dan wordt Kortrijk een warme stad. Daarom liet de ploeg van De Kier 1000 spietjes maken uit recuperatiehout. Deze spietjes kunnen vanaf half oktober vrij bewerkt worden door alle mensen die “de armoede uit de wereld weg willen”. Dit kan heel artistiek of heel eenvoudig zijn (enkele woorden, een bloemetje, een hartje, een handtekening). Elk spietje krijgt op die manier een persoonlijke touch. Wie wil de spietjes helpen bewerken tot mooie dingen met een eigen verhaal?
Wie zoekt nog een mooi project voor de Warmste Week?
Wie dat wil kan een actie opzetten in het kader van de Warmste Week en de spietjes verkopen tegen een vrije gift (met € 5 als basisprijs). De ontvangen gelden gaan naar de Warmste Week, ten voordele van de armoedewerking van vzw De Kier. Welke vereniging, organisatie, school of vriendengroep helpt De Kier om tegen de Warmste Week 1000 voordeuren op een kier te zetten?
Meer info over De Kier op www.dekier.be.Voor de redactie en front montage : Bernard Decock / Bron  :  Paul De Marez - De  kier  

Geplaatst op 01.10.2019

Legendary 90s wuift Def Dames Dope uit op 12 oktober in Waregem

Op zaterdag 12 oktober gaat voor de 7de keer Legendary 90s door in Waregem Expo. Voor deze XL editie hebben de organisatoren kleppers van formaat voorzien. Artiesten die jullie doorheen de avond terug meenemen naar de jaren 90 zijn Bart Kaëll, Dj Ghost vs Yves Deruyter, Sven Ornelis, Jan Vervloet, Bjorn Verhoeven, Michiel Cnudde en Joeri. Ook Def
Dames Dope zullen van de partij zijn. Eerder dit jaar beslisten de zussen om een punt te zetten achter deze 90s sensatie. Hun laatste optreden geven ze dus op Legendary 90s!

Tickets voor 7 jaar Legendary 90s: XL editie zijn nog steeds beschikbaar via Brooklyn winkels Waregem, Roeselare, Kortrijk, Brugge. Ook bij Deleye Roeselare kunnen er tickets gekocht worden evenals online via de website www.legendary90s.be

 

FVW / Bron legendary90s

Geplaatst op 01.10.2019

Koksijde maakt verder werk van een ambitieus klimaatbeleid en neemt twee elektrische stadsbestelwagens in gebruik

Op vandaag is het gebruik van dergelijke wagens bij gemeentebesturen nog vrij uniek. De wagens hebben een bereik van een 100 kilometer en zullen voor korte verplaatsingen binnen Koksijde worden gebruikt. Een gesloten bestelwagen zal worden gebruikt door de dienst Technieken voor het uitvoeren van schilder- en opfrissingswerken op verplaatsing (zitbanken, straatnaamborden, gebouwen, …).

Het team Openbare netheid neemt een versie met open laadbak in gebruik.

Schepen van Milieu Guido Decorte: ‘We staan met z’n allen voor zéér grote uitdagingen op vlak van klimaat. Nu onze kop in het zand steken, hoort niet. Integendeel. We moeten de komende jaren absoluut onze CO2–uitstoot verminderen. Met de gemeente Koksijde willen we het voorbeeld geven. Samen gaan we voor een duurzaam Koksijde dat klaar is voor onze toekomstige generaties. De fiets staat daarbij centraal, maar ook elektrische voertuigen zullen er bij horen.’

Eerder dit jaar werden al honderden zonnepanelen geplaatst op de gemeentelijke gebouwen om lokaal hernieuwbare energie te produceren.

Totale kostprijs is 47.450 euro. Het project wordt ondersteund door het Vlaams Energieagentschap met een subsidie van 22.000 euro.
 

FVW / Foto gemeente Koksijde

Geplaatst op 01.10.2019

Vzw Lichtbaken lanceert steunactie & fotoboek "Warm Oostende" in de strijd tegen armoede

Op 27 september 2019 werd de campagne Warm Oostende gelanceerd. “Warm Oostende” roept op om voor slechts 2 euro een warme maaltijd te doneren voor Oostendenaars die het financieel moeilijk hebben.

De actie wordt daarnaast ondersteund door een uniek fotoboek van topfotograaf Nick Decombel met bijzondere portretten van bekende Oostendenaars, waaronder Guga Baúl, Emma Plasschaert, Johannes Verschaeve, Louise Carton, Sam Louwyck, …

Oostends burgemeester Bart Tommelein lanceerde de campagne. Ook Schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann en Schepen van Jeugd Bart Plasschaert woonde de lancering bij.

 

FVW / Bron Stad Oostende

 

Geplaatst op 01.10.2019

Wateroverlast in de Westhoek

De hevige regen van deze morgen zorgde op heel wat plaatsen in de Westhoek voor wateroverlast.

Volgens Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek moest de brandweer Post Ieper uitrukken voor het leegpompen van twee kelders in de Plummerlaan en een verstopte straatkolk in de Dehemlaan en een verstopte dakgoot in de Paterstraat.

In Wervik moest de brandweer een kelder leegpompen in de Nieuwstraat en werd de signalisatiewagen uitgestuurd naar de N58, waar een kop- staaraanrijding plaats vond ten gevolge van aquaplanning.

Er was eveneens wateroverlast op de autosnelweg A19 in Zonnebeke en E40 in Veurne.
Ook in de Kasteelstraat te Diksmuide moest de brandweer een kelder leegpompen.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 01.10.2019

Spreuken in het Waregemse straatbeeld

Tot 10 oktober is het tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Ook dit jaar zetten we vanuit Waregem onze schouders onder de slogan ‘Samen Veerkrachtig’. Tijdens de tiendaagse vind je opnieuw ‘spreuken in het straatbeeld’. Mensen die rondwandelen in Waregem zullen hier en daar verrast worden door fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan.

Tientallen spreuken
60 handelaars en organisaties stellen hun vitrines en ramen ter beschikking voor deze spreuken. Een professionele illustratrice schildert dit jaar alle spreuken manueel zodat ze maximaal de aandacht trekken. We koppelen ook een wedstrijd aan de spreuken. Wie dat wil kan een foto van zijn favoriete spreuk delen op sociale media met de #samenveerkrachtigwaregem. Zo maakt hij/zij kans op een van de vijf Waregembonnen van 50 euro!

Veerkracht?
Het leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. Er komt dagelijks heel wat emotie op ons af, en dat kan veel van je vragen. Hoe komt het dat sommigen daar beter mee omgaan dan anderen? Dat ligt aan je veerkracht. Jouw veerkracht bepaalt in hoeverre jij je kan aanpassen aan stress en tegenslag. Veerkracht hebben we nodig om na een mentale tik er opnieuw tegenaan te kunnen. De steun van vrienden, familie, collega’s, buren… helpen ons er vaak weer bovenop. Zorg dragen voor elkaar zit dus ook in de kleine dingen: een helpende hand, een schouderklopje of een luisterend oor.

Veerkracht kan van moment tot moment verschillen. Zoals je een spier traint, kan je ook je veerkracht trainen. Jouw veerkracht kan je zo beschermen tegen psychische problemen. Je mate van veerkracht wordt voor een groot deel bepaald door jouw vaardigheden om met problemen en stress om te gaan. En dat kan je leren.
 

FVW / Foto Stad Waregem

Geplaatst op 01.10.2019
4818 artikelspagina's: 1 ... 16 17 18 19 20 <<< 21 >>> 22 23 24 25 26 ... 482