Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Gemeente en OCMW lopen mee met Levensloop in Kortrijk

Van 10 september om 15u00 tot 11 september om 15u00 is er opnieuw Levensloop aan het sportcentrum De Lange Munte in Kortrijk. Personeel van de gemeente en het OCMW engageren zich om er 24 uren lang te wandelen/lopen in schiften van telkens een uur.
Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden dat draait rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Bedoeling is om 24 uur samen op te staan en de strijd op te nemen tegen kanker. Teams lossen elkaar 24 uur lang af, tijdens een estafette rond een parcours. Er staat telkens minstens 1 persoon van het team op de piste. Je kan wandelen, lopen,... wat je liefst wil. De 24 uur symboliseren het voortdurend gevecht van patiënten en hun naasten tegen de ziekte.
Momenteel zijn 50 personeelsleden ingeschreven, waarvan bijna het volledige college. Elke deelnemer betaalt 10 euro inschrijvingsgeld. Daarnaast organiseerde de gemeente een inzamelactie waarbij Fair trade producten verkocht werden aan het personeel. Er werden op maandag 29 augustus ook braadworsten aan het personeel verkocht om extra geld in te zamelen.
Daarnaast biedt de gemeente logistieke ondersteuning aan de guldenbergrunners, een team van inwoners van Wevelgem. 

Cleo Dursin / Front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 10.09.2016

Stad kiest voor groen en fietsverbinding op tracé N50c

Bij de opstelling van het gewestplan in de jaren ’70 werd een tracé voorzien voor de toekomstige aanleg van een nieuwe
gewestweg N50c. Deze N50c moest functioneren als een ontdubbeling voor de N50 Brugsesteenweg naar de nieuwe
N328. Hierbij werd een reservatiestrook volledig van bebouwing gevrijwaard. Deze vrije ruimte bevindt zich tussen de
Molenstraat en de R8, waar de strook aansluit op de Noordlaan. Aangezien deze weg niet zal worden gerealiseerd, dringt
zich een herbestemming van deze reservatiestrook op.

De stad kiest hierbij voor een invulling als fietsverbinding en groen-recreatieve corridor. Zo kan een nieuwe groene as
gecreëerd worden tussen de Kortrijkse binnenstad, het speeldomein De Warande, het landbouwgebied rond Preetjesmolen
en de open ruimte ten noorden van Kortrijk. Dit zorgt ook voor extra buurt- en wijkgroen voor de lokale woonomgeving.
De groene zone kan zo een ecologisch geheel vormen met de Heulebeekvallei. Deze invulling laat toe om deze zone te
benutten als belangrijke schakel in de noord-zuidfietsas door de stad.

Daarom zal worden overgegaan tot de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor deze zone. De stad zal in
de loop van deze procedure, in het kader van Kortrijk Spreekt, ruime inspraak organiseren voor de ruime buurt en alle
geïnteresseerden. 

Seel Seynhaeve, team communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 10.09.2016

Nieuwe slimme vuilbakjes in het winkelwandelgebied

De stad wil “Kortrijk op zijn properst” en plaatst waar nodig zwerfvuilbakjes. Op sommige plaatsen zijn zwerfvuilbakjes niet toereikend en ontstaan er afvalverzamelplaatsen. Dat is vaak het geval in het winkelwandelgebied.
Daarom stelde het college van burgemeester en schepen in zitting van 29 augustus de voorwaarden en wijze van gunnen vast om drie “slimme vuilbakken” aan te kopen voor het winkelwandelgebied.
Voordelen van “slimme vuilbakken”:
- het afval wordt samengeperst, waardoor ze minder snel vol zijn;
- de vulgraad van de afvalbak wordt naar de smartphone van een stadsmedewerker gestuurd waardoor de afvalbakken op een efficiëntere manier geledigd worden.
Op het kruispunt Korte Steenstraat/Lange Steenstraat stond eerder al een slimme vuilbak. Hij werd recent verwijderd omdat hij totaal versleten was.
De aankoop van deze aankoop wordt geraamd op € 20.000. De plaatsing is voorzien tegen de eindejaarsperiode. 

Seel Seynhaeve Team communicatie Stad Kortrijk

Geplaatst op 10.09.2016

Sneeuwbes voor moeilijk te onderhouden groenzone in A. Baertlaan

Kortrijk grijpt alle kansen om groen-of parkzones op te waarderen
In de Ambassadeur Baertlaan , tussen Maandagweg en Etienne Sabbelaan, ligt er een groenstrook die moeilijk te onderhouden is. Dat komt door de wirwar aan plantensoorten met wildgroei van allerlei ongewenste planten en woekerende onkruiden. Deze zijn moeilijk te verwijderen zonder de beplanting te beschadigen.
Het college van burgemeester en schepen besliste in zitting van 5 september om in deze groenzone de slechte oude beplanting te verwijderen en opnieuw aan te planten (330 m2) met Symphoricarpos ‘Hancock’ of Sneeuwbes. Dat is een heester die algemeen in het straatbeeld voorkomt en goed te onderhouden is.
De firma nv Arbowar zal de werken uitvoeren samen met nog een ander groenwerk (zaaiwerken in Blauwe Poort) (Budget: € 21.173,19). Uitvoering kan vanaf half oktober.

Seel Seynhaeve Team communicatie stad Kortrijk

Geplaatst op 09.09.2016

Stad houdt strikt toezicht op naleving charter werftransport

Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk ontvingen klachten van de school, ouders en omgeving, over het werfverkeer in de buurt van de schoolomgeving Bellegemkerkdreef. Dit terwijl er vorige week een charter werftransport afgesloten werd. Het werkverkeer blijkt afkomstig te zijn van Eandis. Stad neemt maatregelen.
2 werven in Bellegemkerkdreef
In de Bellegemkerkdreef zijn er momenteel 2 werken aan de gang. Enerzijds de werken aan de nieuwe woonzorgcampus en anderzijds werken van Eandis. Deze werken zijn niet in opdracht van Stad of OCMW.

De klacht gaat over de werken van Eandis.
Stad treedt op
Na de melding die we vanmorgen kregen over de start van de werf van Eandis, heeft de stad onmiddellijk maatregelen aan Eandis opgelegd. Die houden in dat Eandis tijdens de begin- en einduren van de school niet mag werken op hun werf in de straat van de school. De stad wil op die manier de veiligheid van de schoolkinderen en hun ouders garanderen.
Scherp toezicht door OCMW op werf woonzorgcampus
In de overeenkomst met de aannemer werd voor de start van de werf al een sperperiode opgenomen. Tijdens die sperperiode, - bij start en einde van de school, - mag er geen zwaar verkeer aan school passeren. Wij vernemen uit verschillende bronnen dat dit niet altijd strikt wordt opgevolgd. We blijven hier scherp op toezien en bespreken dergelijke meldingen steeds onmiddellijk met de aannemer en werfleider zodat deze onmiddellijk opgevolgd kunnen worden.
Buurt en school wordt verwittigd bij uitzonderingen.
Op bepaalde momenten kan het gebeuren dat er, na overleg, afgeweken moet worden van die spertijd. Bijvoorbeeld in de fase dat er betonvloer moet gegoten worden. Dan moet het beton technisch gezien aansluitend aangevoerd worden. Wij zullen de school en de buurt steeds op voorhand hiervan verwittigen.
grondverschuiving
Een paar dagen terug was er op de werf een grondverschuiving bij het plaatsen van een verstevigingsmuur. De aannemer bekijkt momenteel hoe dit technisch best kan opgelost worden. Van zodra we vernemen wat de invloed hiervan zal zijn op de werf en de werken, verwittigen we alle betrokkenen.
1777
We beseffen dat de bouw van de woonzorgcampus in Bellegem een grote impact heeft op de omgeving. Wij houden eraan om de werf en alles wat daarmee gepaard gaat heel strikt op te volgen. Wij appreciëren het dan ook dat meldingen van om het even welke aard, steeds doorgegeven worden, via het meldpunt 1777 of per mail naar de minder hindercoördinator heidi.debels@kortrijk.be
Bewonersoverleg
Naar aanleiding van eerdere vragen, werd er eerder al een overleg gepland met de buurt op dinsdag 20 september om 19.30u in De Wervel in Bellegem. Wij informeren de mensen tijdens dat moment verder over het verloop van de werf. Iedereen is welkom om daar aanwezig te zijn.
Meer info : Info Philippe De Coene, voorzitter OCMW Axel Weydts, schepen van Mobiliteit / Seel Seynhaeve Dienst communicatie stad kortrijk

Geplaatst op 09.09.2016

Drones brengen meeuwennesten optimaal in beeld

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Omdat er geen andere open ruimte is, pasten de meeuwen zich aan. Dit leidt tot ergernis en overlast bij bewoners en toeristen. Het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) stelt verder dat een deel van de Zeebrugse meeuwen zich verplaatste naar aanpalende zones en het hinterland. Burgemeester Patrick De Klerck: “Ik denk dat dit inderdaad klopt: we merken dat er door de brandweerlui in Blankenberge veel meer (preventief) eieren werden geschud dan vorige jaren. Concreet werden er een 200-tal adressenlocaties ontvangen, werden er 290 eieren geschud/geprikt en ongeveer 120 nesten gecontroleerd. Sommige adressen werden meerdere keren onderzocht (2013: 15 nesten; 2014: 57 nesten; 2015 82 nesten).” De meeste tussenkomsten hadden betrekking op het centrum van de stad (Kerkstraat, Weststraat, Molenstraat,…). Ook volgend jaar zal het schudden van eieren in de broedperiode hernomen worden. Het is spijtig dat er vanuit de hogere overheid nog steeds geen afdoende oplossing werd gesuggereerd om de meeuwenproblematiek (aantal en agressiviteit) binnen de perken te houden. Burgemeester Patrick De Klerck, lid van het brandweercollege Brandweerzone 1: ”Vandaar dat het belangrijk is dat er maximaal wordt ingezet op sensibilisering, preventie en het voorkomen van de overlast. Ik heb dan ook aan de zonecommandant van de Brandweer Zone 1 voorgesteld om vanuit de brandweer één of meerdere drones aan te kopen, die de meeuwenpopulatie en specifiek de meeuwennesten in beeld zouden kunnen brengen, zodat er nog gerichter en efficiënter kan gewerkt worden. Volgens zonecommandant majoor Filiep Dekiere, zou het inzetten van drones zeker een meerwaarde kunnen betekenen in de strijd tegen de meeuwen. Hij zal het voorstel nu verder onderzoeken. Het is evident dat deze drones ook voor andere brandweergerelateerde taken zouden kunnen worden ingezet (in beeld brengen van vuurhaarden, bekijken van moeilijk toegankelijke plaatsen,…)” 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 09.09.2016

Shoppingactie Shop en Win start met shoppingweekend 17 & 18 september

Van 17 september tot en met 13 november 2016 loopt in onze badstad opnieuw de shoppingactie Shop en Win. Net zoals voorgaande jaren is deze shoppingactie een samenwerking tussen het stadsbestuur Blankenberge, de drie middenstandsverenigingen (Horeca, Unizo en LZB), de gebuurtenkringen en De Lijn.

Shop en Win gaat dit jaar van start met een heus shoppingweekend op 17 en 18 september 2016. Straatanimatie in alle centrumstraten zorgt tijdens het openingsweekend voor een gezellige sfeer. Je herkent elke deelnemende handelszaak aan de beachflag en rode loper voor de deur.

Elke klant ontvangt per aankoop vanaf minimaal 25 euro bij een deelnemende handelszaak, 1 tombolabiljet. Dit biljet deponeer je volledig ingevuld in de urne bij één van de deelnemende handelszaken of in de dienst Toerisme op het Koning Leopold III-plein. Als hoofdprijs wordt een wagen verloot, daarnaast maak je nog kans op een aantal hoogwaardige prijzen. 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 09.09.2016

Lokale kunstenaars op zoek naar schoonheid

Op vraag van het cultuurcentrum dienen tientallen kunstenaars een kunstwerk in rond een bepaald thema. Dit jaar gaan ze op zoek naar hun interpretatie van schoonheid. “Alles heeft z’n schoonheid, alleen ziet niet iedereen dat altijd.” (Confucius, Chinees filosoof) Kunstenaars zijn al eeuwen bezig met schoonheid. Schoonheid kan in gewone dagdagelijkse dingen verborgen zitten. Schoonheid is voor iedereen anders. Wat kan je beroeren? Wat is schoonheid voor de kunstenaar én voor de toeschouwer? Van vrijdag 30 september tot en met zondag 30 oktober kan je van woensdag tot en met zondag telkens van 14 tot 17 uur in cultuurcentrum De Benne (Hoogstraat 2, Blankenberge) het resultaat bewonderen. Toegang is gratis. Philip Konings: “Blankenberge bruist van kunst, cultuur en talentvolle kunstenaars. Naar jaarlijkse gewoonte vinden we het belangrijk om onze eigen kunstenaars in de kijker te zetten. Om een geheel te vinden in een tentoonstelling bieden we een ruim thema aan, zodanig dat de kunstenaar ruimte heeft voor interpretatie en eigen invulling.”
meer info cultuurcentrum, Hoogstraat 2 050 636 600 – cultuur@blankenberge.be – cultuur.blankenberge.be 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 09.09.2016

Persbericht | Ruim 2.000 bezoekers voor zomerexpo André Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve

Elke zomer organiseert vzw André Demedtshuis onder leiding van curator en bestuurder Dominiek Wemel een toegankelijke fototentoonstelling op niveau. Afgelopen maanden was fotograaf Gert Verbelen te gast. De fotograaf bezocht voor zijn expo het exacte middelpunt van achttien lidstaten van de eurozone en nam ter plaatse telkens treffende beelden. Vaak kwam hij terecht in arme en verlaten streken waardoor zijn foto's eenzaamheid en verlatenheid tonen. Een aangrijpende, zelfs ontroerende fototentoonstelling was het gevolg.
Ruim 2.000 bezoekers kwamen in juli en augustus naar het André Demedtshuis om de expo te bezichtigen, vaak gecombineerd met een tussenstop op het zomerterras dat speciaal voor de gelegenheid 7/7 open was. Onder de bezoekers waren er ook flink wat wandelaars en fietsers.
Het bestuur van vzw André Demedtshuis is erg tevreden met deze mooie bezoekerscijfers. Sinds de vernieuwing van het André Demedtshuis en -museum in 2011-2012 ontstond er een nieuwe dynamiek en lokten de fototentoonstellingen in de zomer telkens enkele duizenden bezoekers naar het cultuur- en kunstencentrum aan de oude Leie in Sint-Baafs-Vijve. Ook de koffieconcerten en het vernieuwde schrijversmuseum (een project van enkele jonge twintigers) trekken steeds meer bezoekers en groepen. Het André Demedtshuis is 35 jaar na de oprichting nog steeds het kloppende cultuurhart van Wielsbeke dankzij de goede samenwerking tussen vrijwilligersvzw en gemeentediensten. Meer info :www.andredemedts.be ;of ook op Facebook en Twitter. - museum@andredemedts.be. 

Bert De Smet

Geplaatst op 09.09.2016

Alpro en WWF bundelen de krachten tegen ontbossing

Het ECOmakala-project draagt samen met lokale boeren en ondernemers bij tot de bescherming van het waardevolle Virungapark in Congo
Gent, 6 september 2016 – Alpro, dat in geen geval sojabonen uit ontboste gebieden gebruikt, steunt het ECOmakala project en slaat zo de handen in elkaar met WWF om de ontbossing van het Virungapark in Oost-Congo tegen te gaan. Daar worden massaal bomen gekapt voor houtskool, “makala” in het Swahili. Door samen met lokale boeren boomplantages aan te leggen rondom het park en met lokale ondernemers houtskoolkacheltjes te produceren die de helft minder houtskool verbruiken, slaat het project drie vliegen in één klap: de bescherming van natuurlijke bossen, extra jobs en lagere energiekosten voor tienduizenden families. Alpro en WWF willen nu ook de consument engageren om een steentje bij te dragen in de strijd tegen de ontbossing van het Virungapark: voor elke verkochte Alpro soya drink Original 1L gaat de komende weken 10 cent naar het ECOmakala project.

Houtskool: de grootste bedreiging voor de bossen van het Virungapark
Het Virunga Nationaal Park in Oost-Congo is door haar unieke fauna en flora het park met de grootste biologische diversiteit van Afrika en dus van een zeldzame en onschatbare waarde voor het continent en de aarde. De allergrootste bedreiging voor het park komt van de illegale houtkap voor houtskool, “makala” in het plaatselijke dialect. De inwoners van Goma, zowat de armste en dichtstbevolkte stad van Congo vlakbij het park, maken noodgedwongen massaal gebruik van houtskool om te koken en zich te verwarmen. Elk jaar verbruikt Goma meer dan 50.000 ton houtskool, voornamelijk afkomstig uit het Virungapark.

ECOmakala en efficiënte houtkachels: de ideale strijdwapens
Om de bosdegradatie van het park te helpen stoppen, zette WWF het ECOmakala project op, waarvoor nu ook Alpro zich engageert en haar consumenten stimuleert op hun beurt een steentje bij te dragen. Onder impuls van het ECOmakala project plantten meer dan 7.000 lokale boeren de voorbije jaren 10.000 hectare nieuwe bossen aan buiten de grenzen van het park. Deze boomplantages zijn bedoeld voor de productie van legale houtskool. Tegelijkertijd produceerden en verdeelden lokale organisaties en ambachtslui 70.000 energie-efficiënte houtskoolkachels (die tot 50% minder houtskool verbruiken) onder de inwoners van Goma. Het resultaat bleef niet uit, de houtskoolconsumptie daalde drastisch. Goed voor het milieu – naast de ontbossing ging ook de CO²-uitstoot fors naar beneden – en goed voor het huishoudbudget van de gezinnen die hun energiekosten zagen halveren. Dankzij de samenwerking met Alpro kan WWF nu 14.000 energie-efficiënte houtskoolkachels meer laten maken, wat zorgt voor een extra besparing van 2500 ha bos per jaar.

Bouwen aan een duurzame toekomst
“ECOmakala gaat over bouwen aan een duurzame toekomst”, zegt Koen Stuyck van WWF. “Het gaat over energie, over het beschermen van prachtige en noodzakelijke biodiversiteit, over duurzame economie. En het gaat over mensen die in harmonie kunnen leven met de natuur. Het is daarom dat WWF dit project startte en waarom Alpro besloot ECOmakala te steunen.”
“Bij Alpro geven we onze lokale partners altijd een zo groot mogelijke rol. Het ECOmakala-project sluit perfect aan bij die filosofie”, legt Greet Vanderheyden, verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling bij Alpro, uit. “Het zijn in de eerste plaats de lokale boeren en de lokale ondernemers zélf die de ontbossing bestrijden. Door werk te creëren en de armoede tegen te gaan, zorgt het ECOmakala-project ervoor dat de mensen in Goma zelf één van de meest waardevolle natuurgebieden op onze planeet helpen beschermen.”

Soja in de strijd tegen ontbossing
“Door soja te gebruiken voor menselijke consumptie, en niét als veevoeder, kunnen we onze ecologische voetafdruk enorm verkleinen en ontbossing tegengaan. 1 liter Alpro soya drink Original verbruikt niet alleen minder water en CO2 vergeleken met een liter halfvolle koemelk, het heeft maar liefst 2 keer minder landoppervlakte nodig. Bovendien gebruikt Alpro nooit ingrediënten die uit ontboste gebieden komen: de helft van onze sojabonen komt uit Europa, de andere helft uit Canada”, verduidelijkt Greet Vanderheyden. “Dat geeft ons niet alleen de garantie dat er geen genetische manipulatie aan te pas komt, maar ook dat ze in geen geval uit ontboste gebieden komen.”
Meer en meer consumenten kiezen ook daarom voor plantaardige voeding. Alpro en WWF willen die consumenten niet alleen informeren, maar hen ook echt betrekken bij de strijd tegen ontbossing. “We lanceren een speciale WWF-editie van onze ‘klassieker’, de Alpro soya drink Original 1L”, aldus commercieel manager Wim Bauwens. “Op het drinkpak geven we uitleg over het ECOmakala project en duurzame soja. En voor elke liter die we verkopen, gaat er 10 eurocent rechtstreeks naar het WWF. Alpro hecht ontzettend veel belang aan duurzame ontwikkeling: onze groei moet ook een meerwaarde betekenen voor de samenleving. We willen onze consumenten niet alleen informeren over dat engagement, maar het echt samen met hen waarmaken. 

Voor de redactie : Bernard Decock Foto's : Marlies Van OverstraetenGeplaatst op 09.09.2016
3878 artikelspagina's: 1 ... 247 248 249 250 251 <<< 252 >>> 253 254 255 256 257 ... 388