Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Tweede editie Wevelgems Repair Café

Op zondag 25 september 2016 vond in JC Ten Goudberge de eerste editie van het Wevelgems Repair Café plaats. Een twintigtal handige vrijwilligers gingen aan de slag om fietsen, elektro en textiel te herstellen.
Er werden 90 te herstellen stukken aangeboden, waarvan klein elektro het grootste aandeel uitmaakte, namelijk 65 toestellen. Daarnaast passeerden 11 fietsen, 9 computers en 5 stukken textiel de revue.
Gezien het succes wordt op zondag 5 maart 2017 opnieuw een Repair Café georganiseerd:
in JC Ten Goudberge, Deken Jonckheerestraat 5 in Wevelgem van 14u00 tot 18u00.

Wat?
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waar je defecte apparatuur kan (laten) herstellen. In het Repair Café zijn gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren aan elektrische apparaten en huishoudtoestellen, fietsen, computers-smartphones.
Ook kleine herstellingen aan kledij kunnen. Wil je een broek laten korten, dient een naadje dichtgestikt, een knoopsgat hersteld, dan kan je ook terecht op het Repair Café.
Terwijl je je beurt afwacht, kan je genieten van een hapje en een drankje.

Oproep
Ben je handig met elektrische apparaten, fietsen of ICT en vind je het leuk om die kennis te delen met anderen, dan ben je zeer welkom op het Repair Café. Geef zo vlug mogelijk een seintje.
Meer info :
www.wevelgem.be/repaircafe

ww.facebook.com/repaircafewevelgem

Auteur :
Cleo Dursin
communicatieambtenaar • cel ICT & communicatie 

Front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 14.02.2017

STAD HARELBEKE

Het stadsbestuur van Harelbeke neemt kennis van de commotie in verband met het dossier PubliLec en PubliPart. De stad heeft twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur van PubliLec. Op de bijeenkomsten gaat het vooral over de toekomst en het beheer van het pensioenfonds van het personeel en oud-personeel van de vroegere intercommunale WVEM (nu opgegaan in Infrax). De vertegenwoordigers komen hiervoor zes maal per jaar samen en krijgen per vergadering zitpenningen van 50 euro. Per jaar ontvangen ze dus 300 euro aan zitpenningen. De stad Harelbeke heeft geen enkele band met of vertegenwoordigers in PubliPart. In tegenstelling tot wat er op bepaalde internetsites wordt beweerd, gaat geen cent van het Harelbeekse budget naar PubliLec. 

Voor de redactie : Bernard Decock

Geplaatst op 14.02.2017

Provincie West-Vlaanderen maakt verder werk van extra sanering in provinciedomein IJzerboomgaard (Diksmuide)

Op donderdag 23 februari beslist de provincieraad over het bestek en de gunningwijze van de extra werken rond de verdere opruiming van de gevonden oorlogsmunitie in provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide.
De raming voor de extra sanering (de rest van fase 1 + de volledige fases 2 en 3) bedraagt ruim 307.000 euro, exclusief btw. Voor de werken worden 118 werkdagen voorzien; in het najaar van 2017 zouden de werken afgerond zijn.
Fases 2 en 3
Door deze bijkomende opdracht worden de zones rond de IJzerdijk, de toekomstige kampeerzone en de omgeving van de hoeve aangepakt.
Door een wekelijkse evaluatie en een dagelijkse werfopvolging worden de gebruikte methodes geëvalueerd en indien nodig, bijgestuurd, in samenspraak met het studiebureau.
De zone in de berm naast de IJzerdijk zal het moeilijkste gedeelte worden, niet alleen omwille van de grotere en meer gevaarlijke hoeveelheid, maar ook door de verscheidenheid van de munitie en het aanwezige puin op de plaatsen waar de munitie voorkomt. In deze zone werd na de oorlog aanzienlijk wat munitie in een aantal kraters gedumpt.
Doorwerken in andere zones, timing blijft behouden
In de periode van de saneringswerken wordt in de andere zones ondertussen verder werk gemaakt van de verdere inrichting van het provinciedomein. De vooropgestelde periode van opening, nl. het voorjaar van 2018, blijft hierdoor behouden.
Eerste fase
Eerder werd in een eerste fase het stuk tussen de Kapellestraat en de spoorlijn aangepakt. De totale kostprijs hiervan bedroeg zo’n 85.000 euro, exclusief btw. Deze werken werden uitgevoerd tussen december en februari. 11 % van de onderzochte locaties bevatten effectief munitie.
Historiek
Op dinsdag 25 oktober werd er in het toekomstige provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide een grote hoeveelheid oorlogsmunitie ontdekt: een verzameling van een 100-tal, vermoedelijk gedumpte, mortieren, projectielen, handgranaten en een gasfles met chloorgas. De meeste zaken werden gevonden in de zone van de berm naast de IJzerdijk.
De werken in het domein werden onmiddellijk stilgelegd om de veiligheid van de werknemers op het terrein te kunnen garanderen. Een deel van het provinciedomein werd ook – tijdelijk - hermetisch afgesloten.
Vrijwel onmiddellijk hierna bekeek de Provincie, samen met de aannemer en een reeds aangestelde gespecialiseerde firma, welke bijkomende veiligheidsmaatregelen bij de verdere opruiming van de munitie moesten genomen worden en welke gebieden, onder andere de kampeerweide, eventueel nog extra gescreend dienden te worden. Samen met de stad Diksmuide en DOVO werd een plan van aanpak opgemaakt.
De Provincie stelde sowieso vanaf het begin van de herinrichting van het domein de veiligheid van de werknemers op het terrein en toekomstige bezoekers voorop. Ze duidde dan ook van bij de aanvang van de werken een munitiedeskundige aan om de werken in deze gevoelige zone te begeleiden. Er was hierbij van bij de start steeds een nauwe samenwerking met DOVO, de politiediensten en brandweer van de stad Diksmuide.

Uitzonderlijke situatie
Volgens de aangestelde munitiedeskundige ging het hier over een uitzonderlijke situatie, in hoofdzaak veroorzaakt door de aanwezigheid van lokale munitiestortplaatsen.
Een nieuw provinciedomein
De Provincie maakt momenteel werk van het nieuwe provinciedomein in Diksmuide.
Het wordt een recreatieve site van ongeveer 20 hectare groot, gelegen in het polderlandschap, aan de kruising van de IJzer en de voormalige spoorwegbedding ‘Frontzate’, in de schaduw van de IJzertoren en op wandelafstand van het centrum van Diksmuide.
Tegen 2018 verwacht de Provincie het domein te kunnen openen. 

Dienst communicatie, Fanny Depijpere

Geplaatst op 14.02.2017

Auteur op bezoek: ANNELIES D'HULSTER

Met 'Nooit meer thuis' stapte Annelies D’Hulster mee in het verhaal van de duizenden West-Afrikaanse migranten die jaarlijks ons continent bereiken. Samen met de migranten kroop ze door het oog van de naald.
Het is een even woest als ontroerend boek waarin een jonge westerse vrouw tracht te begrijpen waarom de mensen die ze tegenkomt alles op het spel zetten.
Kom luisteren op, 23 februari omstreeks 20u in het boekenhuis Theoria op het Casinoplein en duik even mee in een leven dat niet het jouwe is, maar wel harde realiteit voor velen.
Voor info en reservatie :
Boekenhuis Theoria Email: lola@theoria.be Telefoon: 056216217

Voor de redactie / Bernard Decock

Geplaatst op 14.02.2017

Het Koning Albertpark in Kortrijk: de toestand wordt hopeloos

Leiewerken hebben een huizenhoog rioleringsprobleem gecreëerd

Er moet dringend iets gebeuren in het Kortrijkse Albertpark. Het probleem van de wateroverlast door de Leiewerken sleept 20 jaar aan. Maar sinds medio 2015 is het hier weer erg geworden: het gevolg van nieuwe aansluitingen op het voorhistorische rioolstelsel van de campus van het Guldensporencollege. En de al lang beloofde drainage: die zit weer voor geruime tijd in de diepvries. Op het terrein van het college en enkele tuinen is er bodemvervuiling vastgesteld en zijn sporen van asbest aangetroffen, en dus mag er niet gedraineerd worden. Het is nu eerst wachten op het verdict van Ovam, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Sinds de start van de Leiewerken in Kortrijk in 1998 zijn er klachten over een voorhistorisch rioolstelsel. Dat stelsel doet van alles, behalve afvoeren in de richting waarnaar het moet: de Diksmuidekaai. En wat doet de stad? Voor de recent opgestarte bouwwerven aan de Leieboorden nog wat extra afvoeren op die kapotte riolen aanleggen. De stad bevestigt zelf in een mail dat voor de woontoren K-Tower en de werven op het college in 2015 meerdere nieuwe aansluitingen zijn aangelegd. Een cameraonderzoek had in 2006 nochtans al duidelijk gemaakt dat minstens een deel van dat rioolstelsel op verschillende plaatsen is ingestort en langs alle kanten lekt.
De stad heeft wellicht o.a. de regenwaterafvoer van de pas gerenoveerde feestzaal op het oude riool aangesloten. Dit historische gebouw kreeg in november ll. een nieuw dak. Sindsdien stonden zelfs al bij het minste spatje regen de tuinen van het Albertpark blank. Ikzelf moest bij iedere plensbui dagenlang 10.000-den l water dat uit het oude riool in mijn kelder terugslaat, wegpompen: https://www.youtube.com/watch?v=vwURGNb5Qpo&t=111s. Ruim een half jaar heb ik bij de stad moeten bedelen om maatregelen tegen deze nieuwe overstromingen. Pas eind januari heeft men beloofd om de riolen opnieuw te inspecteren. Welke ingrepen intussen zijn uitgevoerd, is niet meegedeeld. De situatie is nu beter, maar nog altijd zeer slecht. De ondergrond wordt steeds instabieler.
De overstromingen van het Albertpark in 1998, 2005-2006 en sinds 2015 waren telkens het gevolg van ingrepen aan het oude rioolstelsel van het college. Dit zijn ernstige feiten met niet geringe juridische implicaties voor de instanties die hiervoor aansprakelijk zouden zijn. De Administratie Waterwegen & Zeekanaal van het Vlaams Gewest (W&Z, de bouwheer van de Leiewerken) en de stad (verantwoordelijk voor rioleringen) slagen er echter al 20 jaar met brio in om de problemen van het Albertpark te minimaliseren. Zij spreken over 'wat verhoogd grondwaterpeil door de nieuwe ondoorlaatbare kademuren'. M.a.w. weinig meer dan wat 'collateral damage' van de Leiewerken.
De gerechtsdeskundige in mijn rechtszaak bevestigde in 2009 dit standpunt van W&Z en de stad en schreef een drainage voor als remedie. Tijdens de expertise verklaarden de tegenpartijen dat het oude kapotte rioolstelsel geen dienst meer doet. Gerechtsdeskundige professor Jean Berlamont, een autoriteit op het vlak van rioleringen, nam ook dit punt zo maar over in zijn verslag. Nochtans is dit flagrant in tegenspraak met 1) de brief van Aquafin (2006, zie bijlage), 2) een rioolinspectie door onze eigen expert in 2010 waaruit blijkt dat er wel nog vuilwater in het oude riool wordt geloosd en 3) de overstromingen van 2016-2017 en de mail waarin de stad bevestigt dat er meerdere nieuwe aansluitingen zijn aangelegd. Trouwens, men kan nooit ofte nimmer garanderen dat dit oude rioolstelsel buiten werking is gesteld, want men heeft geen benul van welke afvoeren er allemaal onder de grond steken: er bestaan geen plannen van dit stelsel, hoogstens hier en daar een schets.

Wat blijft er anno 2017 eigenlijk nog over van het deskundigenverslag BERLAMONT? Bitter weinig. Zijn enige voorstel – de aanleg van een drainage – gaat niet door wegens bodemvervuiling van de terreinen van het college en enkele tuinen. Het is wachten op het verdict van Ovam. Tijdens de expertise hebben wij gewezen op de historische vervuiling van het terrein alsook mogelijke vervuiling door infiltrerend rioolwater. Dit punt werd afgevoerd als zijnde irrelevant. Nu blijkt dit toch een cruciaal probleem. Dat er geen rioolprobleem is, zoals de gerechtsdeskundige poneert? Integendeel, vandaag blijkt dat de toestand veel ernstiger is dan we enkele jaren geleden zelf durfden te vermoeden. De stad heeft zelf door nieuwe aansluitingen op het rioolstelsel toe te staan het verslag BERLAMONT op de schop gelegd. Er zal echter dringend iets moeten gebeuren. Het wordt steeds erger met de water- en gebouwschade in een aantal woningen. Wij denken aan een nooddrainage om de eerste nood te
lenigen.

Het Koning Albertpark (zuidkant) telt 14 woningen. Er zijn in de loop der jaren 4 rechtsprocedures opgestart. In 1 zaak is er een eindvonnis. De 3 andere lopen nog (waaronder die van een buurvrouw van ondertussen 91 jaar). Deze zaken betreffen zowel waterschade als gebouwschade. In 2007 hebben 5 eigenaars met W&Z een minnelijke regeling over de wateroverlast getekend zonder dat daar een oplossing tegenover stond (enkel een geldsom). Dit is een blunder die we hier in het Albertpark onszelf mogen aanrekenen. Er lopen ook nog andere procedures van schadelijders ten gevolge van de Leiewerken. Hier gaat het enkel over de problemen van het Koning Albertpark. 

Auteur: Geert Vandepitte

Geplaatst op 14.02.2017

Nieuwe woonprojecten zetten in op comfort en inclusie

'De branding' opent een tweede woning in de Maaiweg te Kuurne. Een kleinschalige groepswoning voor 4 volwassenen met beperking, dichtbij het centrum en met volop kans tot inclusie.
Op vandaag begeleiden we zo’n 185 volwassenen met verstandelijke beperking op vlak van woonondersteuning. Van kleinschalige woningen tot wooneenheden gericht op specifieke zorgvragen, we willen een antwoord bieden dat passend is bij de ondersteuningsvraag van de persoon met beperking.
Comfort wordt steeds belangrijker, ook voor mensen met een beperking. Onze recente woonhuizen zijn steeds aangepast aan hedendaagse normen, bijvoorbeeld wat betreft aangepast sanitair, toegankelijkheid, energiezuinigheid en moderne inrichting. Voor mensen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, zijn onze twee recente woningen in Maaiweg 3 en 4 te Kuurne een mooi voorbeeld.
Vier gebruikers wonen er telkens samen in een centraal gelegen nieuwbouwwoning. Hun uitvalsbasis voor een druk gevuld leven, waarbij ze zelfstandig hun weg vinden naar de dagondersteuning van ‘de branding’ in de Bavikhoofsestraat te Kuurne of de Ringlaan te Heule, de bus nemen naar hun vrijwilligersjob, afspreken met vrienden in het Ring Shopping of naar allerlei activiteiten gaan.
Kleinschalig wonen is voor deze mensen belangrijk. Onder de vier huisgenoten worden goede afspraken gemaakt zodat het samenwonen vlot loopt. Dagelijks (of wanneer nodig) komt een begeleider van ‘de branding’ langs voor de nodige ondersteuning. Er is voldoende ruimte voor elke bewoner om zelfstandig zijn leven uit te bouwen, maar er is ook voldoende nabijheid - zowel van de bewoners onderling als van familie, vrienden en de buurt - om een veilige, warme thuis te creëren. Een mooi voorbeeld van een inclusief woonproject. 

Voor de redactie & front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 12.02.2017

5 redenen om Bal Rat Mort dit jaar niét te missen

De 119e editie van Bal Rat Mort is voor het eerst een heel weekend. Van 3 tot 5 maart worden we ondergedompeld in de jaren 40 en de bevrijding. Wij geven 5 redenen om er absoluut bij te zijn in het kursaal van oostende
1. 119e editie van Bal Rat Mort
Bal Rat Mort is het beroemdste bal van België met een bijzonder rijke en boeiende geschiedenis, die tot het Parijs van de Belle Epoque teruggaat. Het liefdadigheidsbal werd in Oostende voor het eerst in 1898 georganiseerd. Het bal gaat natuurlijk met zijn tijd mee en werd daarom volledig vernieuwd!
2. James Ensor
James Ensor was lid van de Cercle Coelia en een van de stichtende leden van het bal. Hij hoorde tot de groep Oostendse heren die in 1896 de buurt rond Montmartre op stelten zette. Het gezelschap kwam na de Moulin Rouge onder meer ook nog in de Rat Mort terecht, waar een huispianist en enkele pittige danseressen voor steun en toeverlaat zorgden. 3. LIBERATION BALL
Bal Rat Mort staat volledig in het teken van de jaren 40 . Het Kursaal wordt ondergedompeld in de sfeer van de grote bevrijding met live-bands, The Retronettes, een fotodecor, dansinitiaties, verschillende thema-acts en de bekende kostuumwedstrijd.
4. Dresscode verplicht
Een bal betekent niets zonder passende dresscode. Denk aan de jaren ‘40 en matrozen, piloten, leger pin-ups, swing stijl... Het campagnebeeld geeft al een goede richting, maar in de gespecialiseerde winkels weten ze wel raad. Of… laat je eigen inspiratie maar helemaal los!
5. HEEL WEEKEND
Beleving staat centraal tijdens dit fantastische bal. Een liveband, een dansinitiatie en verschillende burlesque acts moeten er voor zorgen dat de bezoekers tijdens de pre-party op vrijdag al in de sfeer raken voor het grote bal van zaterdag. Op zondag wordt het themaweekend afgesloten met een uitgebreide brunch in restaurant Ostend Queen. Geen betere plaats dan het dakrestaurant in Kursaal Oostende om de kater te verdrijven met lekker eten. Locatie Kursaal Oostende Kursaal-Westhelling 12 Oostende 8400. 

Voor de redactie & front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 12.02.2017

Oostendse zaken draaien mee in Tournée Minerale

Februari staat helemaal in het teken van de alcoholvrije actie Tournée Minerale. Een straf glas, goeie wijn of schuimige pint uit de weg gaan, hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Sterker nog: het kan je op weg zetten naar nieuwe culinaire ervaringen. Dat beseffen ook verschillende Oostendse bars, bistro’s en restaurants. Zowat twintig barvrouwen en -mannen namen deel aan de exclusieve workshop in Hotel Louisa, met gevierd cocktailshaker Dave Aertgeerts. Met flink wat inspiratie sloegen ze aan het experimenteren aan hun eigen bar.
Tournée Minerale?
Tournée Minérale roept op om een maand, februari, lang geen alcohol te drinken. Dankzij deze uitdaging ervaar je wat een maand zonder met je doet. Het is een initiatief van Stichting tegen Kanker en de Druglijn.
ENOTECA DEL BEREBENE
Madridstraat 6
Zaakvoerder Thierry Hecht en Isabelle Boonefaes pakken steevast uit met de beste huisgemaakte Italiaanse gerechten. “We kunnen tijdens Tournée Minerale niet achterblijven”, stelt het koppel. “Behalve vers tomatensap en fruitsap hebben we ook de alcoholvrije bitter Crodino op de kaart staan.”
“Speciaal voor Tournée Minerale ontwikkelden we de alcoholvrije cocktail Berebene. Het is een heerlijke mix van basilicum, huisgemaakte rozemarijnsiroop, limoensap en ginger ale.”
TAO EN CLUB NICE
Langestraat 26
“Mocktails moeten niet onder doen voor alcoholische cocktails. Ze zijn niet alleen lekker voor wie zwanger is of last heeft van een allergie, maar ze zijn ook fris en fruitig voor iedereen. Een belangrijk ingrediënt is bijvoorbeeld gember, die dezelfde tinteling op de tong geeft als alcohol”, vertelt zaakvoerder Niek Calcoen.
“Onze kaart telt de klassieke virgin mojito, maar ook de variant met basilicum of puree van mango en passievrucht. Ook onze Jerry Berry, met veenbessensap, gemberbier en vers limoensap, en Holy Nun, bestaande uit aardbeien of frambozen en gemberbier, zijn erg in trek.”
Bistro Mathilda
Leopold II-laan 1
De familie Deklerck baat al meer dan twintig jaar de klassevolle Mathilda uit. Gault Millau zette de zaak al meermaals in hun gerenommeerde gids. “Mocktails zijn niet alleen lekker, wij kunnen er ook creatief mee omspringen”, knipoogt zaakvoerder Luc.
“Wij hebben een overheerlijke vlierbloesemcocktail. We maken een lekkere siroop van de bloemetjes van de vlierstruik en mixen het met citroensap, munt en soda. In de toekomst breiden we ons alcoholvrij aanbod uit.”
Histoires d’O
Albert I-promenade 53
Een van de meest hippe en trendy bars van Oostende kreeg een grondige facelift. Ook de menukaart steekt in een nieuw kleedje. “Onze nieuwe barman en cocktailmeester toverde twee verse alcoholvrije cocktails en speciale waters uit zijn mouw”, verrast zaakvoerder Kevin Beirens.
“Voortaan bieden we onze klanten gratis speciale waters aan, met daarin limoen, komkommer of verse kruiden zoals rozemarijn. Met de Inside Madness en Harikoa hebben we twee compleet nieuwe mocktails. De eerste bestaat uit limoensap, appel- en rozemarijnshrub en amandelsiroop, gemixt met soda en mangothee. De Harikoa bestaat ook uit limoensap, maar dan met citroengras, verse gembersiroop, ananas- en sinaasappelsap en gemberbier.”
De Yot
Albert I-promenade 7
Het gezellige restaurant bestaat al meer dan twintig jaar, maar sinds anderhalf jaar staat Edgar Distave er aan het roer. “Tijdens de interessante workshop in hotel Louisa leerde ik heel wat bij over alcoholvrije dranken. Wie in groep komt eten, maar als enige van het gezelschap geen alcohol wil drinken, voelt zich niet langer uitgesloten: mocktails zien er lekker uit, ze smaken prima.”
“Ons alcoholvrij aperitief bestaat uit pompelmoessap, aardbeitjes en een frisse tonic. Maar ook de huisgemaakte mocktail van limoen, gember en soda zal iedereen zeker lusten.”
Café Botteltje
Louisastraat 19
Café Botteltje staat al meer dan dertig jaar bekend voor haar waanzinnig aanbod van 330 verschillende bieren. De familie Desimpelaere denkt echter ook aan wie geen alcohol wil drinken. “Binnenkort breiden we ons alcoholvrij aanbod serieus uit.”
Voor wie niet kan wachten op het uitgebreide aanbod mocktails, kan nu nippen van een lekkere virgin mojito. “In plaats van rum gebruiken we vers veenbessensap en limonade. Verder wordt er net als bij de traditionele mojito ook verse munt en limoensap gebruikt. Uiteraard staat er ook alcoholvrij bier op de kaart.” 

Voor de redactie & front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 12.02.2017

Infomarkt Leiewerken op 15 februari

Waterwegen en Zeekanaal NV en Stad Menen organiseren op 15 februari 2017 van 13:00 tot 20:00 een informatiemarkt in CC De Steiger (Waalvest 1, Menen) over de geplande Leiewerken.
Die omvangrijke werken in het centrum van de stad zijn immers noodzakelijk om het Europees gesubsidieerde binnenvaartproject Seine-Schelde uit te voeren.
Ondertussen werd het voorkeursscenario voor de Leie-werken - een hoge, vaste brug op een nieuwe locatie en een rechttrekking van de Leie - voorgesteld en aan betrokken inwoners gecommuniceerd.
Bewoners kunnen op de infomarkt op 15/2 terecht voor meer informatie over het gekozen scenario. Experten van de waterwegbeheerder en de stad staan er klaar om hun vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Meer info : www.seineschelde.be leiewerken.menen@wenz.be 

Voor de redactie e& front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 12.02.2017

Eerste lezers op bezoek

Eenentwintig klassen van het eerste leerjaar - zo'n 430 kinderen - genieten tussen 12 en 24 februari 2017 van een geanimeerd bezoek in bibliotheek Menen, bibliotheek Lauwe of bibliotheek Rekkem. Contact met geschikte boekjes voor eerste lezers brengt hen een flinke stap vooruit in hun leesavontuur. Het ideale moment voor ouders om ook die boekjes te leren ontdekken in de bibliotheek!
Welke boeken voor mijn kind? • Tips voor ouders • Bibtas cadeau!
De bibliotheek beschikt over een grote variëteit aan leesboekjes voor kinderen die met lezen starten. Van eerste leesboeken, over samenleesboeken, meegroeiboeken, boeken met een cd’tje tot zelfs strips voor beginnende lezers. Tijdens de maanden februari en maart vind je in de bibliotheek een lijstje!
Als je je kind thuis wil helpen bij leesoefeningen, kunnen tips en afspraken helpen. Een dagelijks leesmoment, wat geduld, zelf voorlezen, een eigen boekenplankje voor je kind. De bibliotheek beschikt over een groot en gevarieerd aanbod om zo’n plankje te vullen.
Kom als ouder of grootouder na het klasbezoek van je kind de leesboekjes terugbezorgen en bezoek de themastand in de bibliotheek. Neem het foldertje met extra-tips mee. En ... ontvang gratis een leuke bibtas! Nog info nodig over onderwijs & opvoeden? Bekijk onze thematafel in de Meense bib !
TipKen je de vijf-vinger-test?
Een hulpmiddeltje om na te gaan of je kind een 'geschikt' boek in handen heeft ... Een boek moet passen als een schoen. Voor passende boeken en beginnende lezers hebben we onderstaand testje.
1. Lees een bladzijde uit het boek.
2. Tel alle woorden die moeilijk zijn om te lezen op je vingers.
3. Minder dan vijf vingers? Lezen maar!
4. Meer dan vijf vingers? Kies een ander boek en doe de test nog eens.
Aan een boek dat je niet vlot leest, heb je niet veel plezier. En laat het nou net voor het plezier zijn dat we lezen. Dus: doe de vijfvingertest! 

Voor de redactie & front montage : Bernard Decock

Geplaatst op 12.02.2017
4354 artikelspagina's: 1 ... 257 258 259 260 261 <<< 262 >>> 263 264 265 266 267 ... 436