Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Aangepast bouwdossier “De Kiwi” : inclusief Prinsenlaan 4 Blankenberge

De vernieuwing van onze stad zet zich, niettegenstaande de minder goede economische situatie, verder. Nadat er onder andere een bouwvergunning werd afgegeven voor een uitbreiding van het Pantheon Palace in de De Langestraat, de Carrefour in de Kerkstraat en de Aazaert in de Langestraat, verleende het College de goedkeuring voor de afbraak van de Kiwi in de Prinsenlaan/Ruzettelaan en de bouw van een nieuw complex. De eerdere goedkeuring voor een beperkter dossier wordt hierdoor vervangen
Burgemeester Patrick de Klerck: ”De Kiwi is een begrip in Blankenberge. Het was een restaurant dat jarenlang een referentie was voor vele Blankenbergenaars en toeristen. Nadat Dirk en Danielle besloten om de zaak stop te zetten, werd een nieuwbouwdossier opgestart. Er werd een aanvraag ingediend voor de sloop van de bestaande bebouwing in de A. Ruzettelaan nr1, 3 en 5, alsmede het gebouw Prinsenlaan 2 en 4, teneinde vanuit 5 bestande gebouwen een nieuwe meergezinswoningcomplex op te richten. De 5 gebouwen worden gesloopt en vervangen door een nieuwe meergezinswoning met een twintigtal appartementen, 13 garages en 2 autostandplaatsen. De sloopwerken beginnen na het seizoen. 

Gebouw is uitgebreid met een extra pand nl. Prinsenlaan nr 4. Hierdoor werd een nog grotere mix aan diverse appartementen bekomen. De ondergrondse garage is consequent verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. Hedendaags en vernieuwend inzake uitstraling bovendien qua leef-kwaliteit en comfort hoogstaand. De gevel wordt uitgewerkt in een combinatie van donkergekleurde gelijmde bakstenen met witte architectonische betonelementen. De woongelegenheden worden voorzien van brede leefterrassen waarbij de borstwering wordt voorzien in klaar glas in combinatie met houten latwerk. Niettegenstaande voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn op het openbaar domein, wordt het gebouw toch voorzien van een onderkeldering in functie van garages/standplaatsen.” Patrick De Kleck

Geplaatst op 20.07.2015

Delhaize solidair met de Belgische varkenshouders

Delhaize geeft het voorbeeld en heeft beslist na het ketenoverleg met de landbouworganisaties om per aangekocht varken 2 euro extra te betalen. De extra bijdrage zal betaald worden vanaf 16 juli en dit voor onbepaalde duur.
Dit als gebaar van medeleven en solidariteit met de diepe crisis waarin de varkenssector zich bevindt.

ABS vindt dit uiteraard een mooi gebaar en hoopt dat dit een aanzet kan zijn om ook voor andere sectoren in problemen solidair te zijn in de keten. We hopen ook dat dit een aanzet is naar de toekomst om stilaan te komen naar een kostendekkende prijs voor de landbouwproducten.

Vanuit ABS hopen we dat andere retailers en schakels in de voedselketen in België dit mooie voorbeeld volgen en tonen dat ze het goed menen met onze varkenshouders om zo de bedrijven door de crisis te leiden.

Meer info :Vergote Bart, 0473 94 19 57

Geplaatst op 20.07.2015

Vlaamse Regering keurt PRUP ‘Breestraat Wielsbeke’ goed

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Breestraat Wielsbeke’ werd door de Vlaamse Regering op vrijdag 10 juli goedgekeurd.
Een licht gewijzigde versie van het oorspronkelijke PRUP werd door de provincieraad op donderdag 30 april definitief vastgesteld.
Omwille van een afkeuring door de Vlaamse Regering van het gelijkaardige PRUP ‘Staatsbaan (N35) Kortemark’ begin april en om de kansen op een goedkeuring van het PRUP ‘Breestraat Wielsbeke’ te verhogen, maakte de Provincie een licht gewijzigde versie van het oorspronkelijke PRUP ‘Breestraat Wielsbeke’.
Bij de nieuwe versie van het PRUP werden onder andere wijzigingen aangebracht op vlak van Herbevestigde Agrarische Gebieden (HAG).
PRUP ‘Breestraat Wielsbeke en Oostrozebeke’
Het PRUP voorziet in een regionaal bedrijventerrein ter hoogte van het kruispunt Breestraat-Rijksweg (N357) en omvat de huidige sites van Unilin-Bospan, Beaulieu International Group en Ter Lembeek International. Daarnaast nam de Provincie de optimalisering van de voormalige bedrijssite (ex-Wielexco) aan de overzijde van de Breestraat mee in het PRUP. Een deel van deze site is gelegen op het grondgebied Oostrozebeke.
Aanpassingen binnen het PRUP ‘Breestraat Wielsbeke’
Het PRUP ‘Breestraat Wielsbeke’ werd naar analogie met het PRUP ‘Staatsbaan (N35) Kortemark’ opgemaakt en zou aldus omwille van dezelfde elementen kunnen worden afgekeurd. Gelet op de beslissingstermijn van de Vlaamse Regering diende de Provincie snel stappen te ondernemen.
Om de 14 ha Herbevestigd Agrarisch Gebied uit het PRUP ‘Breestraat Wielsbeke’ te compenseren, verwijst de Provincie naar het PRUP ‘Palingbeek’ waar 52 ha die niet tot Herbevestigd Agrarisch Gebied behoren, toch door de Provincie werden bevestigd. Dit is het gebied rondom het provinciedomein De Palingbeek.
Daarnaast werd een bijkomende motivering opgenomen omtrent de visievorming van de Provincie op vlak van bedrijventerreinen; nl. het feit dat nieuwe regionale bedrijventerreinen niet per gemeente worden bekeken maar op regionaal niveau. Dit is een afwijking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en diende beter gemotiveerd worden. Daarnaast werden nog enkele kleinere juridische aanpassingen gedaan. 

Voor meer info : dienst communicatie, Fanny Depijpere
fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15

Geplaatst op 20.07.2015

Ziekenhuisnetwerk 'E17' biedt patiënt ruime keuze uit een kwaliteitsvol en gespecialiseerd aanbod

De ziekenhuizen AZ MARIA MIDDELARES GENT, O.L.V. VAN LOURDES ZIEKENHUIS WAREGEM en AZ GROENINGE KORTRIJK ondertekenden op 15 juli 2015 hun netwerkovereenkomst ‘E17’. De patiënten van de drie ziekenhuizen halen alleen maar voordeel uit de bundeling van kennis en deskundigheid: keuze uit een regionaal gediversifieerd en geïntegreerd zorgaanbod, optimalisering van kwaliteit en efficiëntie. De duurzame samenwerking speelt bovendien in op de vernieuwde zorgfinanciering.
Een duurzame samenwerking tussen autonome ziekenhuizen ter versterking van elkaars werking met meerwaarde voor de patiënt.
Op 15 juli 2015 ondertekenden de ziekenhuizen AZ Maria Middelares Gent, O.L.V. Van Lourdes ziekenhuis Waregem en AZ Groeninge Kortrijk hun netwerkovereenkomst ‘E17’. Samen tellen de 3 ziekenhuizen meer dan 450 artsen. Dat betekent meer kans tot doorgedreven subspecialisatie in bepaalde niches van de gezondheidszorg, ook meer middelen om te investeren in duurdere en complexere technologie en de kritische grootte om voldoende technische competenties te ontwikkelen. Samen kunnen ze ook meer artsen aantrekken in disciplines waar het aanbod van medici eerder beperkt is. De meerwaarde voor de patiënt is groot: hij kan een beroep doen op een ruimer kwalitatief hoogstaand medisch aanbod. Christophe Mouton, algemeen directeur AZ Maria Middelares: “Met de duurzame samenwerking tussen deze drie ziekenhuizen verzekeren we een toegankelijk en regionaal gediversifieerd zorgaanbod in Zuid-West-Vlaanderen en Midden-Oost-Vlaanderen.”
De samenwerking kan verschillende vormen aannemen: overleg, uitwisseling van kennis en informatie, maar ook van medewerkers. Het ene ziekenhuis kan dienstverlening aanbieden op locatie bij een ander, of ze kunnen samen bepaalde diensten uitbaten. Die samenwerkingsvormen worden nu project per project verder uitgewerkt.
Jan Deleu, algemeen directeur az groeninge: “az groeninge werkte al vele jaren samen met O.L.V van Lourdes Ziekenhuis Waregem en met het ziekenhuis Maria Middelares Gent. Die samenwerking wordt verder bestendigd in het ziekenhuisnetwerk E17 met vooruitzicht op de verdere uitbouw van heel wat meer specialismen binnen dit netwerk.”
De E17-ziekenhuizen willen focussen op zorgkwaliteit, patiëntveiligheid, patiëntgerichtheid, keuzevrijheid voor patiënten en zorgbeleving van de patiënt. Patiënten worden, indien medisch verantwoord, steeds behandeld en verzorgd in het ziekenhuis van eerste opname. Wordt de patiënt doorverwezen naar een ander ziekenhuis van het netwerk, dan kan de patiënt, zodra diens medische toestand het toelaat, terug naar het ziekenhuis van eerste opname. De keuzevrijheid van de patiënt wordt hierbij steeds gerespecteerd. Richard Neirynck, algemeen directeur O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem: “Patiënten kunnen steeds terecht in hun vertrouwde ziekenhuis, en hebben tegelijk toegang tot de zorg van de partnerziekenhuizen.”
Niet alleen de patiënt vaart er goed bij. Ziekenhuisartsen krijgen meer kans tot subspecialisatie en competente medewerkers krijgen meer kansen tot zelfontplooiing in specifieke deeldomeinen. De samenwerking gaat ook over de muren van de ziekenhuizen: zij willen immers een actieve rol spelen in de samenwerking met, en de navorming/bijscholing van de doorverwijzende huisartsen en in het bevorderen van de inspraak van huisartsen, patiënten en de gemeenschap in de werking van de ziekenhuizen.
De samenwerking blijft ook niet beperkt tot medische activiteiten.
Ook inzake zorgondersteunende processen streven de drie ziekenhuizen een zo groot mogelijke samenwerking na. Denk maar aan de schaalvoordelen van samenaankoop van medische uitrusting en verbruiksgoederen of aan de efficiëntiewinst door gebruik te maken van gemeenschappelijke ICT-ontwikkelingen.
De drie ziekenhuizen benadrukken dat zij met deze samenwerking proactief hebben ingespeeld op de wens van de overheid, uitgesproken door minister Maggie De Block, dat ziekenhuizen meer en meer zouden samenwerken. De stichtende ziekenhuizen sluiten zich met deze overeenkomst geenszins af voor andere ziekenhuizen en netwerken. Net zoals dat voorheen al gebeurde, blijven ze ook verder met andere ziekenhuizen samenwerken.

Geplaatst op 20.07.2015

Kortrijkse inwoners kunnen meedoen aan groepsaankoop zonnepanelen Test-Aankoop

De plaatsing van zonnepanelen zit de laatste maanden opnieuw in de lift. Dit is niet te verwonderen, want de prijzen zijn sterk gedaald. Bovendien is de kwaliteit en de energieopbrengst ervan sterk gestegen. Met zonnepanelen bespaar je niet enkel op je energiefactuur, je werkt ook mee aan een schoner milieu (minder CO2 uitstoot). Redenen genoeg dus om te investeren in de installatie van zonnepanelen. Het blijft een goede investering die je al na enkele jaren volledig terugverdient.

De dienst Consumentenzaken van de stad Kortrijk heeft een samenwerkingsovereenkomst met Test-Aankoop en ondersteunt de bekendmaking van hun acties. Test-Aankoop organiseert momenteel voor het eerst een groepsaankoop voor zonnepanelen. Meedoen aan deze groepsaankoop garandeert je een faire prijs voor een goede kwaliteit.

Alle informatie vind je op www.mijnhernieuwbareenergie.be. Je kan je nog tot 31 augustus opgeven voor een vrijblijvende offerte. Via de rekenmodule kan je vooraf al berekenen hoeveel je kan besparen, wat de terugverdientijd is en hoeveel je kan bijdragen tot de vermindering van de CO2 uitstoot.

Na de zomervakantie nodigt Test-Aankoop alle ingeschrevenen uit op een bespreking van de offertes. Deze bespreking vindt plaats in Kortrijk. Beslissen doe je pas als je de offerte ontvangt en de nodige uitleg erover hebt gekregen. Voor de uitvoering werkt Test-Aankoop samen met verschillende lokale installateurs.

Belangrijk om weten: je hoeft geen lid te zijn van Test-Aankoop om te kunnen meedoen!


voor meer info : Bel naar 1777 of mail naar 1777@kortrijk.be

Philippe De Coene / Elke Cuvelier - communicatie OCMW Kortrijk

Geplaatst op 20.07.2015

Parkies met Paul Michiels

Op 8 juli is de concertreeks Palm Parkies gestart in Park de Craene. Met een biertje, een frisdrank of een lekkere cocktail in de hand kun je er genieten van blijmakende optredens. Op het podium stond dit jaar al Koen de Graeve met z’n band De Post en vorige week konden we genieten van het zangtalent van de knappe Niels Destadsbader.
Het programma is heel divers en biedt voor elk wat wils. Op het podium staan nog De Corsari’s met Roel Vanderstukken, Dr. Fred & The Medicine Men, Level 6 met onder andere Laura van The Voice van Vlaanderen en Crystal & Runnin Wild. Maar voor zij aan bod komen, staat op woensdag 22 juli Paul Michiels in Park de Craene.
Paul Michiels ken je zeker en vast van de band Soulsister, die in 1988 z’n grote doorbraak kende met het nummer The Way to your heart van het album It Takes Two. Ze traden daaropvolgend op met Joe Cocker en Sting. Eind ’95 eindigde het Soulsisterverhaal, maar dit betekende niet het einde van Paul Michiels. Hij bracht nog enkele albums uit en scoort nog met hits zoals Forever Young en Let me be turned to stone. Met de nieuwe A Singer’s Heart Tour speelt Paul Michiels Park de Craene plat met een verfrissende festivalset. Ideaal op een zwoele zomerse avond.
Praktisch:
woensdag 22 juli – 20 u. – Park De Craene
De optredens starten telkens om 20.15 uur en duren tot 22.30 uur
Het einde van de avond is voorzien om 23.15 uur.
een organisatie van vzw Divers i.s.m. het stadsbestuur 

Volledig programma & info:
cultuurcentrum – 050 43 20 43 – cultuur@blankenberge.be – cultuur.blankenberge.be

Geplaatst op 20.07.2015

Cinébib Event: gratis filmvertoningen op het strand

Op donderdag 13 augustus 2015 is het strand van Blankenberge opnieuw het decor voor de openluchtcinema van CinéBib. Schepen van Cultuur Philip Konings: “De bibliotheek biedt, met steun van de Provincie West-Vlaanderen en MOOOV, twee gratis filmvertoningen aan op het strand aan het Oosterstaketsel.
Deze locatie leent zich perfect voor het meepikken van een leuke film met familie en vrienden op een zomerse dag. We zijn ondertussen al aan de derde editie van het CinéBib Event toe. Nieuw dit jaar is dat we op het strand met zijn allen naar de film kijken, ook bij minder goed weer. Valt er toch een spatje regen, dan kruipen we samen in een ruime schuiltent en genieten we gewoon verder van de film.”
De Nederlands gesproken animatiefilm voor kinderen Het lied van de zee (Tomm Moore, 2014) start om 14 uur. Na de vertoning krijgt het jonge volkje een gratis ijsje.
’s Avonds staat de Franse film Une nouvelle amie (François Ozon, 2014) op het programma. Deze film voor volwassenen is zowel melodramatisch als komisch en zal niemand onberoerd laten.
We bieden vanaf 19.30 uur vóór de film, naast een aangepaste opener, ook een gratis welkomstdrankje en een hapje aan. Breng je strandstoel en dekentje mee!
Info:
Bibliotheek, Onderwijsstraat 17
contact: Christine De Prest
050 41 59 78 – blankenberge@bibliotheek.be 

Foto : www.brugge plus

Geplaatst op 20.07.2015

Minigolf op Overleie is tijdens de zomervakantie elke dag open

Tijdens de maanden juli en augustus kan iedereen minigolf spelen in het Astridpark in Kortrijk. Enkele vrijwilligers van Wijkcentrum Overleie staan elke dag klaar van 14 uur tot 19 uur om de bezoekers te ontvangen. Reserveren is niet nodig en er is voldoende materiaal aanwezig om grote groepen te ontvangen.
Kinderen van 12 jaar en jonger betalen 1 euro, kinderen en volwassenen ouder dan 12 jaar betalen 3 euro voor een spelletje. Ter plaatse zijn er ook frisdranken te verkrijgen. De 18 minigolfbanen zijn gelegen in de Graaf de Smet de Naeyerlaan in Kortrijk, middenin het groen van het Astridpark. Minigolf is het ideale gezinsuitje tijdens de vakantie, zowel jong als oud kan er zich in uitleven.

Voor meer info en reservaties buiten de openingsuren: Wijkcentrum Overleie 056 27 73 80 of centrum.overleie@kortrijk.be

Auteur: Elke Cuvelier

Geplaatst op 18.07.2015

Café De Concorde heeft nieuwe uitbaatster

Na anderhalf jaar is er een nieuwe uitbating voor café Concorde. Claudia Bamps, Marnix Hosten en Laurens Reynaert gaan voor een 7 op 7 café. “Drie jaar geleden stond mijn moeder al in de Café Lille en ging van daar naar café Comeback. Zelf heb ik ook nog ervaring opgedaan in De Max aan het station en het Leieboordencafé ’t Fonteintje. Ik wilde iets beginnen in Kortrijk. Deze nieuwe uitdaging is helemaal mijn ding.” vertelt de nieuwe zaakvoerster. De Concorde was altijd een stijlvolle zaak die de ganse week open was en dat zal weer zo zal zijn. Vanaf 10 uur kan je hier je krant komen lezen en op zondag opend het café om 11 uur. Het sluitingsuur staat op de laatste klant. Café De Concorde is gelegen op de hoek van de Meensesteenweg en de Doornstraat te Kortrijk. 

IDVA / ©Foto-BDK

Geplaatst op 17.07.2015

Toeristen en pendelaars worden noq maar eens qeqijzeld

Het is de intentie van de treinbestuurdersvakbond Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) om voor deze zomer een stakingsaanzegging in te dienen voor zeven zaterdagen (elke zaterdag tussen 18 juli en 29 augustus).
Ongeveer 10 â 15% van de dagjesmensen die in de zomer naar de kust komen, gebruiken de trein. Ook heel wat pendelaars (vb horeca-personeel) zijn afhankelijk van het treinaanbod. Op een zomerse zaterdag in juli en augustus komen gemiddeld 30 000 dagtoeristen met de trein naar de Kust.
Indien er geen enkele trein zou rijden op een zonnige zaterdag in juli en augustus betekent dit, volgens berekeningen van Westtoer, een (direct) verlies aan bestedingen voor de Kust van 1,1 miljoen euro per zaterdag. De 7 voorziene zaterdagen met werkonderbrekingen tussen 18 juli en 29 augustus kunnen dus leiden tot 210 000 minder dagtoeristen voor de Kust of een economisch verlies van bijna 7,7 miljoen euro! Dit is voor ons onaanvaardbaar.
Enerzijds worden er door de NMBS in de zomerperiode en zeker ook in het weekend net extra treinen ingelegd naar toeristische bestemmingen, zodat dagjestoeristen de files kunnen vermijden en de trein als vervoersmiddel kan gepromoot worden. We danken de NMBS voor deze inspanningen. Maar anderzijds gaat men nu precies in de drukste periode staken: ''begrtjpe wie begrjpe kan..."
De staking zal erg veel reizigers en pendelaars treffen en zal het imago van de NMBS schaden.
Het zal de geleverde inspanningen inzake de stiptheid in het niets doen verdwijnen.
Dit is een kaakslag voor de kust. De pendelaars en de toeristen, die kiezen voor een duurzaam transportmiddel, zullen weer getroffen worden, zullen wer gegijzeld worden door de spoorvakbond. Onbegrijpelijk...!

Geplaatst op 15.07.2015
4354 artikelspagina's: 1 ... 389 390 391 392 393 <<< 394 >>> 395 396 397 398 399 ... 436