Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Ereburger Willem Vermandere exposeert in St-Bavokerk Lauwe

Het Comité W. slaagde erin om werk van ereburger Willem Vermandere tentoon te stellen in de St-Bavokerk van Lauwe, de geboorteplaats van Willem. Het was de ereburger zelf die zijn kunstwerken samen met enkele vrijwilligers installeerde. De tentoonstelling loopt tot eind september.
Willem Vermandere | ‘tekeningen * prenten * schilderijen’
Exposeren in de kerk van Lauwe, dat is een beetje terug thuis komen. Hier in de kerk was ik ooit ‘messediender’. 't Was toen allemaal in 't onverstaanbaar Latijn, behalve 't sermoen, dat was van “’t Eeuwig leven ... amen".
Kerken zijn altijd bijzondere gebouwen. De kerk van Lauwe is geen architectonisch meesterwerk, maar ze zit toch vol verhalen van zoveel generaties, van wieg tot graf.
Dorpsgenoten, ge moogt het weten ... ik ben nog gelovig, zij het op mijn manier. Volgens mij heeft God al de kleuren van de regenboog geschapen en ook het licht dat hier zo mooi binnenvalt. Maar de schilderijen, de tekeningen en de prenten moeten we zelf maken. Daar heeft God geen tijd voor. Hij gaf ons wel de werkkracht en heel veel verbeelding. Kerk en kunst, ze kunnen niet zonder mekaar. Picasso zei het heel mooi: "alle kunst is leugen ... die ons dicht bij de waarheid brengt".
De mensen vragen mij altijd maar, wat stelt het voor, waarom maak je dat! Ach, van al die uitleg wordt de waarheid zo moe. Laat liever de vogeltjes van uw verbeelding los, volg mijn kronkels en krabbels, mijn hand danst en doet de verf zingen, er ontstaan vreemde creaturen, die mekaar zoeken en verliezen, omhelzen en wegduwen. Ach, ik weet het ook niet wat mij bezielt. Ik heb het gemaakt. Is dat nog niet genoeg? Mijn handen weten het ... ik niet!
Alles verstaan, zullen we nooit. Met onze verbeelding geraken we wel in de buurt van de waarheid. Precies daarvoor bouwen we kerken ... omwille van al de raadsels die we niet kunnen verstaan. 

Willem Vermandere

Geplaatst op 10.08.2015

Resultaten openbaar onderzoek en definitief mestactieprogramma

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een mestactieprogramma (MAP 5) voor de periode 2015-2018 opgesteld.
Het vijfde mestactieprogramma bevat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Op woensdag 10 juni 2015 werd het voorstel van decreet dat uitvoering geeft aan het vijfde mestactieprogramma goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.
Het ontwerp-mestactieprogramma werd samen met het bijhorende plan-MER van 6 maart 2015 tot en met 4 mei 2015 onderworpen aan een publieke consultatieronde. Tijdens die periode kon iedereen de teksten digitaal raadplegen en er, via een inspraakformulier op de website van de VLM, opmerkingen op formuleren.
De laatste besprekingen met de Europese Commissie over het vijfde mestactieprogramma liepen nog tijdens de periode van het openbaar onderzoek. Op 19 maart 2015 gaf de Europese Commissie haar principieel akkoord over het vijfde mestactieprogramma.
Na de publieke consultatieronde werd een definitief mestactieprogramma opgesteld, rekening houdend met de inspraakreacties. Het definitieve mestactieprogramma werd vertaald in een voorstel van decreet dat ingediend werd bij het Vlaams Parlement. Op woensdag 10 juni 2015 werd het voorstel van decreet goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Geplaatst op 10.08.2015

Provincie West-Vlaanderen verleent stedenbouwkundige vergunning voor sloop en nieuwbouw meergezinswoning voormalig Hotel du Louvre (Oostende)

In haar zitting van donderdag 6 augustus heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning voor de sloop en nieuwbouw van een meergezinswoning op de site van het voormalig Hotel du Louvre, gelegen langs de Karel Janssenslaan 12A, in Oostende verleend.
De gevel wordt volledig waarheidsgetrouw gereconstrueerd.
Hiermee volgt de deputatie het positieve advies van onroerend erfgoed voor de sloop en de nieuwbouw:
Na de wederopbouw zal er een verbeterd bouwfysisch geheel ontstaan. Bovendien is er ook een economisch voordeel door de gevel herop te bouwen met eenzelfde eindresultaat dan bij volledige renovatie van de cementering. De huidige gevel heeft namelijk op verschillende plaatsen barsten en er zijn brokstukken verdwenen. Plaatselijke herstellingen zouden nog steeds het pand in zijn volle glorie niet terug brengen. De gedetailleerde 3D-opmeting geeft garanties dat alle detailleringen waarheidsgetrouw gereconstrueerd kunnen worden.
Omschrijving meergezinswoning
Het ontwerp voorziet een meergezinswoning met 8 woongelegenheden op de bovenverdiepingen en een handelsruimte, 6 parkeergarages, 3 autostaanplaatsen en een fietsen- en kinderwagenberging op de benedenverdieping.
Vierde aanvraag tot sloop
Het dossier kent een lange voorgeschiedenis, de huidige aanvraag is de vierde aanvraag voor de sloop van het voormalige hotel. Nadat de eerste aanvraag vernietigd werd door de Raad van State, de tweede aanvraag niet behandeld werd en de derde aanvraag ingetrokken werd, is door de stad Oostende op 2 februari van dit jaar de vergunning tot sloop afgeleverd.
10 bezwaarschriften
Bij de deputatie werden een 10-tal bezwaarschriften ingediend. Volgens de beroepsindieners zou de nieuwbouw de harmonie in het straatbeeld verstoren en zouden zowel de linker- als de rechterbuur heel wat schaduw hebben door het nieuwe gebouw.
Wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier
Mede door de bezwaarschriften heeft de deputatie een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijk vergunde dossier:
- De teruggetrokken glazen voorgevel op 1,40 meter uit de rooilijn van het penthouse werd vervangen door een hellend dak onder 45° met insnijdingen voor lichttoetreding. De aanpalende terrassen krijgen glazen balustrades die 1 meter achter de bekroning van de voorgevel worden geplaatst waardoor het originele gevelbeeld wordt gerespecteerd.
- Het uiterlijk van de ‘nieuwbouw’, met name de dakvorm, de gevelopbouw, de materialen- en kleurkeuze werd aangepast, zodat er meer harmonie met het heersende straatbeeld is.
- Het gebouw wordt vergund met een bouwdiepte van 15m, de achtergeveluitbouw krijgt een dak, onder een hoek van 35°, met aanpalende open terrassen. Het volume van de achteruitbouw wordt beperkt tot 1 bouwlaag ter hoogte van de achter- en rechterkavelgrens. Hierdoor zal de buur meer lichtinval behouden.
De impact van het zonlicht is beperkt tot de voormiddag, in de middag heeft de nieuwbouw geen invloed meer op de zoninval van het aanpalend perceel aan de rechterkant.
De aanvrager dient de vergunning correct volgens de opgestelde plannen uit te voeren. Indien dit niet gebeurt, kan een staking van de werken overwogen worden. De controle hierop dient te gebeuren door het stadsbestuur van Oostende, die instaat voor de handhaving van bouwvergunningen.
Meer info: dienst communicatie, Fanny Depijpere fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15 

Foto : retroscoop.com

Geplaatst op 10.08.2015

Kuurne in de ban van Radiogestuurde Modelbouw

Op zondag 16 augustus 2015 zal Kuurne in de ban zijn van Radiogestuurde modelbouw, dit tijdens de
18e editie van de Grote Kuurnse Rommelmarkt tijdens Kuurne Ommeganck.

Van 14 tem 16 augustus 2015 organiseren de Ommeganckgezellen voor de 14e keer een
gelegenheidstentoonstelling, dit jaar met radiogestuurde modelbouw. Daarnaast organiseren ze ook
de 18e editie van de Grote Kuurnse Rommelmarkt.

Op zondag 16 augustus 2012 vanaf 10u tot 17u organiseert Velocitatem racewedstrijden met
wagens, schaal 1 op 5 in de Harelbeeksestraat. Op het plein voor het gemeentehuis zal RC DE VOET
uit Kluisbergen en ADRC (Wallonië) demonstraties geven met laden en lossen van radiogestuurde
kamions, bulldozers en heftrucks. Beide clubs verleden graag hun medewerking aan de 18e editie
van de Grote Kuurnse Rommelmarkt. We kunnen tevens vermelden dat er niet alleen Belgische
deelnemers zullen zijn , maar ook Franse en Nederlanders hebben reeds hun medewerking
toegezegd.

Bovendien kan onze rommelmarkt ook beroep doen op een extra staat, nl het weggevoerdenplein en
het gedeelte van de Harelbeeksestraat vanaf de kerk tot aan de Lt Yvan Géraerdstraat (di de straat
van het containerpark). De parking is vrij bereikbaar.

Vanaf 6u ’s morgens kan je terecht op onze rommelmarkt om dit ene hebbedingetje dat je al jaren
zocht op de kop te tikken. Natuurlijk kan je ook één van de vele terrasjes doen op Kuurne platse.

Van 14 tem 16 augustus 2015 gaat in De Klinker, H. hartstraat 2 de 14e editie door van Kunst in ’t
Stretje. Deze gelegenheidstentoonstelling staat ook in het teken van Radiogestuurde modelbouw.

Deze tentoonstelling is opgebouwd rond 2 Kuurnenaren, die al geruime tijd, radiogestuurde boten
maken. Freddy Stryncks en Jan Kindt zijn blij om hun werken te laten zijn. Ze maken ieder op hun
manier copieën van diverse vaartuigen. Daarnaast zal Marc Coussens met zijn treinvrienden een
treinbaan demonstreren.

Freddy: “het bouwen van miniatuurboten is heel populair in Nederland, maar ook bij ons zijn er een
aantal verenigingen. Samen met kameraad Jan Kindt zit ik in Modelbootclub NEMO in Zwevegem.”

“Die Club telt ondertussen toch ongeveer veertig leden, waaronder een pak jonge gasten. Ik denk dat
we bij de oudere groep behoren. In de winter varen we in het zwembad van Zwevegem en vanaf
maart varen we buiten op de vaart.”

Voor de miniatuurbootjes worden er diverse wedstrijden georganiseerd, gaande van
snelheidswedstrijden tot behendigheidsproeven. Freddy en Jan nemen deel aan de
behendigheidsproeven. De zoon en kleinzoon van Jan nemen deel aan snelheidswedstrijden. Ze
behaalden reeds podiumplaatsen op diverse kampioenschappen in binnen en buitenland, zelfs op

het wereldkampioenschap. Ze draaien mee op wereldniveau. Deze snelheidsboten halen gemakkelijk
tot 100 km per uur.

Filiep: “Naast de boten van Freddy en Jan, zullen er ook heel wat andere radiogestuurde vliegtuigen ,
treinen en drones te zien zijn. Zo kregen we ook de medewerking van de West-Vlaamse Aeroclub
van Moorsele, die enkele vliegtuigen zal showen. Kortom er zal voor elk wat wils zijn op de
tentoonstelling: Ter land , ter zee en in de lucht.”

De openingsuren van deze tentoonstelling in De KLINKER, H. Hartstraat 2 zijn: vrijdag 14 augustus
2015 om 19u30 feestelijke opening. Zaterdag 15/08/2015 zijn we open vanaf 14u30 en zondag 16
augustus 2015 zijn we gans de dag open vanaf 6u ’s morgens.

Mensen kunnen ook nog inschrijven voor de rommelmarkt via: info@rommelmarktkuurne.be of via
gsm: 0496 49 36 36 – info kan je vinden op www.rommelmarktkuurne.be 

Namens De Ommeganckgezellen,
Voorzitter Filiep Nottebaert

Geplaatst op 10.08.2015

KZK GEMENGD TEVREDEN MET DE "BELGISCHE" ZOMER

EENDJESCRITERIUM ZWEVEGEM
Het eerste weekend van juli was gereserveerd voor de jongste competitiezwemmertjes, met het
stilaan traditionele Eendjescriterium in Zwevegem. KZK trad met een zeer beperkte delegatie aan:
onze “één-d-ling” Maegen Verhelle hield de eer van KZK hoog met enkele mooie prestaties.

ZOMERCRITERIUM GENK
KZK trok met een delegatie van studenten, aankomend talent en ‘zwemmers op limietenjacht’ naar
Limburg. Het werd een schot in de roos voor de troepen van trainer Rudi Verhaeghe, die met 11
medailles in de koffer tevreden kon terugblikken op een geslaagde driedaagse.
Arno Lambrecht pakte 6 medailles (4 gouden en 2 zilveren plakken), Aaron Soens was goed voor 3
medailles (van elke kleur ééntje) en zowel Nikita Verhaeghe als Emma Cokelaere pakten elk een
bronzen plak.

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN GENK
Een week later was het de beurt aan de troepen van trainer Nathalie Fonteyne, die na een zeer
geslaagde stage in Oostende met hoge verwachtingen naar Limburg trok. Het resultaat mocht
gezien worden: aanzienlijke tijdsverbeteringen en een mooie medailleoogst.
Volgende zwemmers zorgden voor deze mooie oogst: Noa Beugnies (miniemen / 3de plaats 100
schoolslag), Henri Devoldere (benjamins / goud op 400 vrije slag, zilver op 100 vrije slag en brons
op 200 wisselslag), Amandine Demeyer (benjamins / 3de plaats 100 meter schoolslag), Clément
Noyez (miniemen / brons op 200 rugslag én 200 schoolslag), Steffi Vanhee (miniemen / brons op
200 meter schoolslag), Lucas Guillemyn (benjamins / goud op 100 rug, zilver op 400 meter vrije slag
en brons op 100 vlinder), Margeaux Vanoost (miniemen / brons op 100 meter vlinder).

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN CHARLEROI
Het laatste weekend van juli was gereserveerd voor de oudere zwemmers. Net als vorig jaar
opnieuw in Charleroi, ondanks de bezorgdheid over de mindere ervaring met de accommodatie
tijdens de vorige editie…
KZK liet het niet aan zijn hart komen en de voorspellingen van headcoach Chantal Duck benaderden
heel dicht de uiteindelijke resultaten. Enkelen zakten – door een minder goede voorbereiding –
(figuurlijk) door het ijs. We noteerden bij diverse zwemmers een goede progressie met sterke
tijdsverbeteringen en het KZK T Team deed wat van hen verwacht werd: medailles pakken. Niels
Verhaeghe leefde zich uit in zijn specialiteit: hij was goed voor zilver op de 100 meter schoolslag en
pakte brons op de 50 en 200 meter school. Edith Mattens werd Belgisch kampioen op de 400 en 800
meter vrije slag, pakte zilver op de 200 meter vrije slag en sprintte naar een derde plaats op de 400
meter wisselslag.

KZK blikt enigszins gemengd tevreden terug op deze zomer: de resultaten waren goed, maar er is
zeker nog marge. Het nieuwe seizoen zal zich weldra als vanouds aankondigen: met veel inzet en
hard werk blijven we aan de weg timmeren en houden we onze focus op goede prestaties in deze
harde competitiesport. 

Bart Dewulf, Secretaris - Externe Communicatie KZK vzw

Geplaatst op 10.08.2015

CinéBib: films op het strand

Op donderdag 13 augustus is het strand van Blankenberge opnieuw het decor voor de openluchtcinema van CinéBib. In de namiddag én ’s avonds zijn er gratis filmvertoningen met randanimatie op het strand aan het Oosterstaketsel.
Het CinéBib-evenement is een initiatief van de bibliotheek en is ondertussen al aan de derde editie toe.
Schepen van Cultuur Philip Konings: “Het strand aan de vuurtoren leent zich perfect voor het meepikken van een leuke film met familie en vrienden op een zomerse dag. Valt er toch een spatje regen, dan kruipen we samen in een ruime schuiltent en genieten we gewoon verder van de film.”
Om 14 uur start de Nederlands gesproken animatiefilm voor kinderen ‘Het lied van de zee’ (Tomm Moore, 2014). Na de vertoning krijgt het jonge volkje een gratis ijsje.
’s Avonds staat de Franse film ‘Une nouvelle amie’ (François Ozon, 2014) op het programma. Deze film voor volwassenen is zowel melodramatisch als komisch en zal niemand onberoerd laten.
Het stadsbestuur biedt voor de film, vanaf 19.30 uur, ook een gratis welkomstdrankje en een hapje aan.
Vergeet je strandstoel en dekentje niet! Kom ook bij minder goed weer langs, dan gaat de film door onder de schuiltent. De sfeer is alvast verzekerd!
Meer info: Schepen van Cultuur, Philip Konings 050 43 20 43 – stadhuis@blankenberge.be

Geplaatst op 10.08.2015

Themavlaggen voor bloemencorso

Het bloemencorso van 30 augustus wordt de hele maand lang aangekondigd met een opvallende bevlagging op de belangrijkste locaties in de stad. De rode corsovlaggen moeten de aandacht vestigen op het evenement.
Sinds een aantal jaren brengen grote vaandels in de huisstijl kleur in de stad. Bezoekers en toeristen worden ermee welkom geheten en ze geven de stad een zomers en aantrekkelijk uitzicht.
Philip Konings, schepen voor Toerisme & Marketing, breidt het project nu verder uit met thematische vlaggen die de grote evenementen aankondigen. De eerste reeks kwam er met de havenfeesten. Nu is de bloemenstoet aan de beurt. Er werd gekozen voor een eenvoudig en helder ontwerp, met een sprekende tekst en karakteristiek pictogram.
Voor meer info Schepen voor Toerisme & Marketing, Philip Konings, 0475 69 33 75 – philip.konings@blankenberge.be 

Foto : swtours

Geplaatst op 10.08.2015

Bebat 20 jaar, dat verdient een boompje

Bebat vzw, de organisatie die instaat voor de inzameling van gebruikte batterijen, bestaat twintig jaar en dat mag gevierd worden. Naar aanleiding van deze ‘verjaardag’ wenst de organisatie, samen met de stedelijke containerparken, een extra actie op touw zetten voor de natuur.
Björn Prasse, schepen van Milieu, Energie en Afval: “In het kader van haar twintigste verjaardag zet Bebat deze actie op touw. Wanneer je lege batterijen naar een Bebat inzamelpunt brengt wordt er voor iedere twintig kilogram ingezamelde lege batterijen een boom geplant. Wij willen graag ons steentje bijdragen en deze actie steunen. Daarom zal het containerpark van Blankenberge deelnemen en roepen we alle burgers op om hun gebruikte batterijen binnen te brengen in het containerpark.”
De actie loopt van 15 augustus tot 15 september 2015. 
Praktische info: Stedelijk containerpark - Scharebrugstraat 30 - T 050 41 37 19

Geplaatst op 10.08.2015

EYOF 2015 Tbilisi: Iliaz Pyncket wordt knap vijfde in finale rekstok

De Jeugd Olympische Spelen (kortweg EYOF) zitten er op voor topsportgymnast Iliaz Pyncket (Vaste Vuist Lauwe). Het Belgische jongensteam plaatste zich voor 4 finales en werd 8ste in het landenklassement. Het team dat werd samengesteld uit: liaz Pyncket (Vaste Vuist Lauwe), Noah Kuavita (Silok Deurne) & Takumi Onoshima (FfG) behaalde, ondanks hun mindere start aan het paard, een mooie 8ste plaats met 160.200 ptn! Hiermee slaagt het team erin het beoogde doel te bereiken, namelijk 160.000 punten behalen! Iliaz Pyncket, aangesloten bij sportgroep Vaste Vuist Lauwe, kwam ook in actie in de vloerfinale en rekstokfinale. Iliaz behoorde 2x tot de 8 beste gymnasten aan rek en grond en mocht ook deelnemen aan de toestelfinales. Hij turnde een goede oefening, wat hem een mooie 5de plaats opleverde.

Het EYOF of European Youth Olympic Festival is een tweejaarlijks sportevenement en een voorproefje op de 'echte' Olympische Spelen. Jonge sporters (13 tot en met 18 jaar), afkomstig uit alle hoeken van Europa, strijden er om het goud in negen verschillende Olympische disciplines, waaronder ook toestelturnen. Net als op de Spelen worden de sporters gehuisvest in een Olympisch dorp, is er een openings- en sluitingsceremonie en natuurlijk een Olympische Vlam en een officiële vlag.

Op het individuele niveau gingen de 24 beste gymnasten door naar de allroundfinale. 8 gymnasten konden bovendien ook een plaatsje veroveren in de toestelfinales. Iliaz Pyncket mocht aantreden in de finale aan de vloer en rekstok.

Foto: Topsportgymnast Iliaz Pyncket behaalde een knappe 5de plaats in de toestelfinale rekstok op het EYOF.

Auteur: Dries Defossez

Geplaatst op 06.08.2015

Vuurwerk in Oostende: magie in de lucht

Vuurwerk is altijd magie, zeker in Oostende, the city that never sleeps. De aah’s en de ooh’s zullen alweer in crescendo weerklinken tijdens het Belgisch Kampioenschap Vuurwerk, dat in 2015 alweer aan zijn zevende editie toe is.
Verschillende professionele teams strijden om de titel van Belgisch Kampioen en wij hebben de niet onprettige taak om toe te kijken.
Van hoog niveau
Ben je een vuurwerkliefhebber? Dan kan je op maandagavonden in juli en augustus op het Groot Strand genieten van shows van een uitzonderlijk hoog niveau.
Op de Zeedijk heerst altijd een gezellige sfeer met leuke muziek op de achtergrond. Wat wij niet zien, is dat achter de schermen een stress en bedrijvigheid van jewelste heersen. Want de lat, die ligt elk jaar hoger en het publiek schreeuwt elk jaar om meer. Welk team zal winnen? Wie knalt met de mooiste kleuren? Welk team drijft het tempo op en wie wordt de publiekslieveling
Belgisch kampioenschap vuurwerk gaat door op het groot strand van maandag 13 jul 2015 tot maandag 17 aug 2015
Opgelet: het vuurwerk van maandag 27.07 wordt wegens slechte weersvoorspelling verplaatst naar vrijdag 31.07 om 23.00 uur.Op 15/08 gaat het vuurwerk door in Mariakerke! 

Redactie & foto's :Visit Oostende

Geplaatst op 06.08.2015
4922 artikelspagina's: 1 ... 440 441 442 443 444 <<< 445 >>> 446 447 448 449 450 ... 493