Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

i-Learn brengt gepersonaliseerd digitaal leren naar het ganse Vlaamse onderwijs

De Vlaamse regering investeert 20 miljoen euro in het project i-Learn. Het doel van dit project is om via een open portaal specifieke technologie voor gepersonaliseerd leren ter beschikking te stellen van onze scholen uit basis en secundair onderwijs zodat zij hun leerlingen op een gepersonaliseerde wijze leerstof kunnen aanbieden. Zo kunnen ze adequater inspelen op de eigenheid van elke leerling: sterkere leerlingen verder uitdagen en kwetsbare leerlingen gerichter ondersteunen.

Gepersonaliseerd leren gaat niet langer uit van het idee dat een klasgroep volledig homogeen is. Het is onderwijs dat inspeelt op de mogelijkheden en voorkeuren van elke individuele leerling. Op die manier dagen we leerlingen op hun sterkste punten uit en spijkeren we tegelijk tekorten bij. Technologie kan leerkrachten helpen om de individuele noden van hun leerlingen sneller en beter in kaart te brengen en vooral te integreren in hun concrete lespraktijk. De Vlaamse Regering trekt nu 20 miljoen euro uit om via het project i-Learn deze mogelijkheden gratis aan scholen aan te bieden.

i-Learn wil in de eerste plaats bepalen wat precies de noden en wensen van de scholen zijn. Uit de Onderwijs Monitor kwam al naar voor dat het onderwijs vragende partij is voor meer slimme toepassingen. Nu worden die noden verder geconcretiseerd. Welke digitale leeromgevingen hebben scholen nodig? Aan welke technologische en didactische kenmerken moeten die voldoen? Op basis van die concrete noden en een grondige screening en kritische evaluatie van wat in binnen- en buitenland aan oplossingen bestaat, schrijven we een aanbesteding uit om de meest geschikte oplossingen naar ons onderwijsveld te brengen, en dat zowel met bestaande als met nieuw te ontwikkelen leerinhouden. Alles wordt gratis aangeboden via het i-learn leerlingenportaal, naar analogie en in volle interactie met het bestaande platform KlasCement voor leerkrachten. Er komt ook omkadering en begeleiding voor de leerkrachten, zodat zij de digitale leeromgevingen optimaal kunnen inzetten voor hun leerlingen. Alle bestaande navormings- en opleidingsinstituten kunnen intekenen om hier toe bij te dragen.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “Met ons onderwijs willen we het beste uit elk kind halen. Gepersonaliseerd onderwijs kan een grote hulp zijn voor de leerkrachten om snel te achterhalen wat welk kind precies nodig heeft om vooruitgang te boeken. Soms kunnen dat moeilijkere oefeningen zijn, soms misschien herhalingen of zelfs een andere methode of uitleg. Of misschien zelfs hulp van een andere leerlingen, want peer-to-peer learning zal ook deel uitmaken van het project. Ik ben fier dat ik vanuit Innovatie investeren 20 miljoen euro kan investeren om dit project binnen 4 jaar ingebed te krijgen in het onderwijs.”

Via i-Learn leren we op systeemniveau ook meer over welke oplossingen effectief het verschil maken. Per leerplatform kunnen we ook met geanonimiseerde gebruikersdata aan de slag om die nog beter af te stemmen op de node van het Vlaamse onderwijsveld.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Onze samenleving is doordrongen van technologie, ook onze klaslokalen. Zo zijn er meer en meer laptops, desktops, tablets en digitale schoolborden. Heeft bijna elke school draadloos internet en maken leraren vaker gebruik van ICT in de les. Toch is er nood aan meer slimme software die digitaal leren ondersteunt. Dat is software die zich aanpast op maat van elke leerling, de snelheid waarmee deze leert en feedback stuurt naar de leraar over de leerwinst die elke jongere maakt. Deze Vlaamse Regering investeert daarom 20 miljoen euro in het project I-Learn van imec. Met deze middelen gaan zij op zoek naar geschikte software, bieden deze gratis aan en begeleiden leraren om deze ten volle te benutten. Zo maken we een sprong vooruit voor het gebruik van slimme software en realiseren we samen met leraren en scholen een omgeving die inspeelt op concrete noden in de klas.”

Piet Desmet, projectleider van het i-Learn-project vanuit imec en KU Leuven: “Het i-Learn platform biedt straks een geheel aan digitale leertoepassingen aan die individualisering en personalisatie binnenbrengen in het ganse Vlaamse onderwijsveld, en dat vanuit een sterk beveiligd en stabiele leerlingenportaal. Gepersonaliseerd digitaal leren is een cruciale hefboom voor toekomstgericht onderwijs. En dat met een adequate didactische omkadering en in volle samenwerking met alle kernspelers uit het veld. Performante technologie als krachtige hefboom om onze onderwijsdoelstellingen waar te maken. Leren beter afstemmen op het profiel van elk kind. Waarbij technologie en didactiek hand in hand gaan en we het beste uit beide werelden samenbrengen. Ons ganse Vlaamse onderwijs kan van verantwoorde digitalisering alleen maar de vruchten van plukken”

 

Bron: Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 07.04.2019

Nieuw paramedisch beroep helpt oogzorg scherpstellen

Om de kwaliteit van oogzorg te verbeteren voor de burger, creëert minister van Volksgezondheid Maggie De Block een nieuw paramedisch beroep: de orthoptist-optometrist. Oogmetingen worden op die manier wettelijk geregeld, waardoor er controles op kunnen gebeuren én patiënten hun rechten kunnen afdwingen.

Niets zo vervelend als een verkeerd geregelde bril of fout afgestelde lenzen. Een correct uitgevoerde oogmeting is de beste manier om dat te voorkomen, maar de kwaliteit van metingen kan onderling sterk verschillen. Dat bleek eind vorig jaar bijvoorbeeld nog uit een praktijktest van de Nederlandse Consumentenbond.

Grijze zone
Ook in ons land is de kwaliteit van oogmetingen niet gegarandeerd voor de burger. Wettelijk gezien mogen vandaag enkel oogartsen en orthoptisten (na delegatie door een oogarts) oogmetingen uitvoeren en contactlenzen aanpassen, maar in de praktijk voeren ook optometristen en opticiens deze handelingen uit. Zij doen dat te goeder trouw maar hebben niet altijd de nodige vorming genoten. Omdat er geen wettelijke regeling is, kan de FOD Volksgezondheid bovendien geen controles uitvoeren. Het gevolg is dat de burger die “brilt” geen garanties heeft over de kwaliteit van de oogzorg die hij of zij ontvangt.

Aan die onzekerheid maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu een einde. Met de orthoptist-optometrist komt er een nieuw paramedisch beroep dat bepaalde handelingen (bijv. oogmetingen) autonoom zal mogen uitvoeren. Het gaat over een uitbreiding van het beroep van orthoptist met nieuwe bekwaamheden en nieuwe taken. Via een aanpassing van de opleiding zullen ze daartoe voorbereid worden.

Verbetering voor de burger
Voor de burger betekent dit een belangrijke verbetering: hij krijgt garanties over de kwaliteit van oogzorg en kan zijn rechten als patiënt afdwingen. Vandaag is dat laatste niet mogelijk als bijvoorbeeld een opticien de meting uitvoert, aangezien het niet over een officieel gezondheidszorgberoep gaat.
Ook voor de zorgverleners is dit een grote stap vooruit. De orthoptisten zien hun beroep gemoderniseerd worden en zullen een aantal handelingen autonoom mogen stellen, naast de taken die oogartsen delegeren. Oogartsen krijgen dan weer ondersteuning in de eerste lijn voor bepaalde handelingen, waardoor ze zelf meer tijd kunnen besteden aan complexe oogzorg en hun competenties dus optimaal kunnen benutten.

Verwijsplicht
In bepaalde gevallen zijn orthoptisten-optometristen verplicht om mensen te verwijzen naar een oogarts. Dat is bijvoorbeeld het geval bij iemand jonger dan 16 jaar of bij vermoedens van een oogaandoening.

Overgangsregeling
Opticiens die vandaag oogmetingen uitvoeren of lenzen aanpassen, zullen dit mogen blijven doen als ze kunnen aantonen over de juiste competenties te beschikken.

Het KB dat dat de opleidingsvereisten en het takenpakket van dit nieuwe paramedische beroep vastlegt, wordt deze maand gepubliceerd en treedt tien dagen na publicatie in werking.

 

Bron: Kabinet minister van Volksgezondheid Maggie De Block

Geplaatst op 07.04.2019

Een ezel komt minstens één keer per jaar in de kerk

De Parochiale Eenheid in Kuurne zet de ezel, het Kuurns symbool bij uitstek, centraal tijdens een moderne processie n.a.v. Palmzondag 14 april. Om 10.30u. wordt er gestart aan het WZC H. Familie in de Gasthuisstraat 24. We trekken door het centrum van Kuurne naar de St-Michielskerk. Ezelin Carla loopt voorop, beladen met manden vol palmtakken. De Orde van de Ezel begeleidt. De Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt speelt passende melodieën. Het Kuurns Gemengd Koor neemt the lead bij authentieke en moderne paasliederen waarbij iedereen kan meezingen. De kandidaat-vormelingen worden actief betrokken. Deze processie met als leidraad het lijdensverhaal van Jezus Christus, geprojecteerd op onze maatschappij, brengt ons en onze ezel minstens één keer per jaar in de kerk.

 

Bron: Parochiale Eenheid Kuurne

Geplaatst op 07.04.2019

In Zwevegem werden de activiteiten, de 'Transfo' afgesloten

"We zijn gelukkig te kunnen melden dat al de boeken, tijdschiften en archiefstukken die er teruggevonden werden gered zijn en een nieuwe bestemming krijgen." Aldus de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA).

De bibliotheek van het Ministerie van Openbare Werken werd voorbije dagen naar een veilige en voorlopige berging overgebracht, en zal later dit jaar naar een definitieve plaats verhuisd worden. In het najaar (vermoedelijk einde oktober) zal ze daar met een plechtigheid ingehouldigd worden. 
Van de werkzaamheden van voorbije weken werden zes filmpjes gemaakt, die U als een feuilleton kunt bekijken op 
www.industrieelerfgoed.be/…/wat-gebeurt-er-in-Transfo-Zweve… ofwel op onze Vimeo-account http://www.vimeo.com/vvia .

U kunt daar bemerken welke inspanningen door onze vrijwilligers gedaan werden, ook dank zij de steun van enkele sponsors voor het transport en nu ook voor de opslag. 
We wensen hierbij nog even te benadrukken dat bij heel dit proces géén enkele vorm van steun gekregen werd van openbare diensten, instellingen noch van gesubsidieerde organisaties, erfgoedplatformen, -cellen en -expertisecentra, integendeel zelfs. Het toont wel de kracht van vrijwilligers in de erfgoedsector.

Daarnaast vonden wij in de kelders van Transfo Zwevegem een aantal archieven terug: 
- het archief van de brouwerij Van Dromme uit Izegem wordt via de heemkring Ten Mandere naar Izegem overgedragen. In dit archief, zo bemerkten wij bij het uitsorteren, bevinden zich belangrijke gegevens over de bierproductie zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede wereldoorlog. De heemkundige kring zal het met zijn vrijwilligers verder sorteren en inventariseren 
- een(klein) archief van de Elektriciteitscentrale van Oostende werd gedeponeerd bij het Rijksarchief in Kortrijk, en zal via hen overgebracht worden naar het Rijksarchief in Brugge 
- een archief van de scheepswerf van Rupelmonde werd door onze vrijwilligers in 30 verhuisdozen verpakt en zal donderdag e.k. door een vrachtwagen van het Algemeen Rijksarchief opgehaald en overgebracht worden naar het centraal archiefdepot in Beveren-Waas. In dit archief bevinden zich o.m. interessante productiegegevens van de bouw en onderhoud van schepen tijdens de tweede wereldoorlog en van schepen die voor Congo nog na de onafhankelijkheid van onze ex-kolonie gebouwd werden.

Hoe en waarom deze archieven ooit in Zwevegem terecht kwamen is ons onbekend. Wij zijn tevreden dat na 6 maanden hard werken alle stukken gered werden en ook een bestemming krijgen.

 

Bron: VVIA

 

Geplaatst op 07.04.2019

Sven Gatz erkent 19 radiozenders na goedkeuring nieuw frequentieplan

Minister van Media Sven Gatz heeft de erkenning bevestigd van 19 radiozenders, waaronder vier netwerkradio’s en vijftien lokale radio’s. Zij waren het voorwerp van lopende vorderingen voor de Raad van State. Deze zenders konden niettemin worden erkend na de goedkeuring van een nieuw frequentieplan, waarmee de rechtsgrond voor hun erkenning werd hersteld.

Vorig jaar heeft de Raad van State het frequentieplan van april 2017 vernietigd omdat 26 frequenties niet waren voorgelegd in de verplichte consultatieronde. Die 26 frequenties waren evenmin voor consultatie voorgelegd in de voorgaande frequentieplannen van 2003, 2006 en 2012, die niet door de Raad waren vernietigd.

In een nieuw frequentieplan van 29 maart 2019 kwam minister van Media Sven Gatz tegemoet aan de bezwaren van de Raad van State. De 26 werden ter raadpleging voorgelegd. Na technische analyse blijken 18 frequenties om verschillende redenen voor radio-omroepen niet bruikbaar te zijn. Sommige bijvoorbeeld omdat ze gereserveerd zijn voor militaire doelen, een meerderheid omdat ze een te klein effectief uitgestraald vermogen hebben. Voor de acht nog voor lokale radio-omroepen bruikbare frequenties zal begin mei een nieuwe oproep tot kandidaatstelling volgen.

De radiozenders die al eerder beschikten over een erkenning en een vergunning van de Vlaamse Regulator voor de Media, kunnen blijven uitzenden. Het gaat over circa 90 procent van de radio’s die daardoor verworven rechten hebben.

Voor zo’n tien procent van de radio’s waartegen afzonderlijke klachten waren neergelegd bij de Raad van State, zal alles worden gedaan om de rechtszekerheid te verdedigen en het verderzetten van de uitzendingen te waarborgen.

Het gaat concreet om de netwerkradio’s SBS, BVRO, Topradio en BG Consulting en de zeven lokale radiostations Minerva, FM Goud Bree, Lokale Radio Maaseik, Family Radio Enjoy, Atlantis, Cieper en Breydel, die hun erkenning kregen op 1 december 2017, en de acht lokale radio’s Speedy, Happy, Vrije Radio Aarschot, 107FM, Flash, Radio Express, Radio Pallieter en Radio Sint-Jan, die erkend werden op 7 september 2018.

Minister van Media Sven Gatz:
“Het nieuwe frequentieplan komt tegemoet aan de vraag van de Raad van State. Nu die rechtsgrond hersteld is, kan de erkenning voor deze 19 radio’s opnieuw worden bevestigd. Dat heb ik via deze ministeriële besluiten gedaan, zij kunnen blijven uitzenden. Daarnaast neemt het nieuwe plan ook 8 nieuwe frequenties voor lokale radio op. Daarvoor zal begin mei een nieuwe oproep volgen. De voorbereidingen zijn thans bezig.”

 

Bron: Vlaams minister van Media Sven Gatz

Geplaatst op 07.04.2019

Vlaams minister-president Geert Bourgeois lanceert nieuw eengemaakt webplatform voor Vlaamse ondernemers en organisatoren

Dit digitaal platform, www.veroverdewereld.be, moet de export bevorderen en buitenlandse investeerders aantrekken. “Het is dé online agenda voor internationaal ondernemend Vlaanderen.“, aldus minister-president Geert Bourgeois.

De zopas gelanceerde website ‘Verover de Wereld’ toont in één oogopslag welke events er op de planning staan om internationale activiteiten een boost te geven. Het bevat een handige kalender vol groepszakenreizen, opleidingen, standen op professionele beurzen, netwerkmomenten met buitenlandse aankopers, infosessies, enzovoort.

“We kregen signalen van Vlaamse bedrijven dat er een verwarrende wildgroei was ontstaan inzake exportpromotie. Om de synergie, afstemming en transparantie te bevorderen hebben we samen met Flanders Investment & Trade besloten om hierin actie te ondernemen. Het resultaat is een modern digitaal platform dat Vlaamse bedrijven op een efficiënte manier zal helpen om hun producten en diensten makkelijker te exporteren naar het buitenland.”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Elke Vlaamse internationale ondernemer kan de agenda ordenen volgens zijn profiel - land, sector, type event en periode - en zich rechtstreeks inschrijven. Dankzij de website delen initiatiefnemers van events snel informatie met elkaar en kunnen ze binnen- en buitenlandse acties efficiënt plannen. Een win – win voor ondernemers, overheid en middenveldorganisaties.

Vlaams-minister president Geert Bourgeois: “Vlaanderen leeft van het internationaal ondernemen. De Vlaamse exportcijfers breken jaar na jaar records en ook het aantal buitenlandse investeerders in Vlaanderen groeit verder aan. Maar we morgen niet op onze lauweren rusten. We moeten permanent de concurrentiepositie van internationaal ondernemend Vlaanderen veilig stellen. De nieuwe website is een goede stap in dat proces.“

De realisatie van Verover de Wereld past binnen de uitvoering door Flanders Investment & Trade van de internationaliseringsstrategie van de Vlaamse economie ‘Vlaanderen versnelt’. Het project is medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Hermesfonds van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAIO).

 

Bron: Kabinet Vlaams minister-president Geert Bourgeois

Geplaatst op 07.04.2019

Cultureel nieuws uit Kortrijk via WhatsApp

Vanaf heden kunnen toeschouwers van Schouwburg Kortrijk zich inschrijven op het officiële WhatsApp-kanaal van het cultuurcentrum. Geïnteresseerden krijgen hierbij wekelijks een update met het belangrijkste, culturele nieuws rechtstreeks via de smartphone. Dit kunnen voorstellingen zijn, maar ook een blik achter de schermen of opvallende gebeurtenissen.
 
WhatsApp is een gratis applicatie waarmee je via internet kunt communiceren met je contacten. De app is gemakkelijk te downloaden voor zowel Android, als iOS. Wekelijks stuurt Schouwburg Kortrijk een bericht uit met een drietal uitgelichte topics. Schouwburg Kortrijk is hiermee het eerste cultuurcentrum dat inspeelt op de WhatsApp trend.
 
Om de berichten te ontvangen, moeten er 2 korte stappen gevolgd worden. Voeg eerst Schouwburg Kortrijk toe aan de contactenlijst van je telefoon met het nummer 0470/50 02 23. Daarna stuur je ons via WhatsApp een berichtje met je volledige naam gevolgd door ‘inschrijven’. Uitschrijven is uiteraard ook mogelijk.
 
Axel Ronse, schepen van cultuur: “Het cultuurcentrum gaat digitaal. Om nog meer mensen te betrekken begeeft de Schouwburg zich nu ook op WhatsApp. Zo blijf je gemakkelijk en snel op de hoogte van de leukste voorstellingen of kom je zelf meer te weten over het reilen en zeilen achter de schermen.”
 
 
FVW / Bron: Stad Kortrijk
 

Geplaatst op 06.04.2019

Vijf laureaten dingen naar West-Vlaams ambassadeurschap ‘Korte Keten Kop'

West-Vlaanderen gaat op zoek naar een ambassadeur van de korte keten ofwel ‘Korte Keten Kop’. Die zoektocht kadert in de Week van de Korte Keten die dit jaar plaatsvindt van 4 tot en met 12 mei. Vijf laureaten dingen mee naar deze eretitel. Het ruime publiek kan tussen 5 april en 24 april stemmen op zijn of haar West-Vlaamse favoriet via www.korteketenkop.be.Op die website stellen de kandidaten zich ook voor. De ‘Korte Keten Kop’ is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, Inagro, POM West-Vlaanderen en Westtoer.

De genomineerden
De vijf West-Vlamingen die strijden om het ambassadeurschap van de West-Vlaamse korte keten zijn:

- Bart Syryn van de Heerlijkheid (Diksmuide/Vladslo)
- Renaat Devreese van ’t Reigershof (De Haan/Klemskerke)
- Evelyn en Celine Vanspeybrouck van Hoeveslagerij Mandeldaele (Oostrozebeke)
- Gudrun Vandoorne van Brouwerij ’t Gaverhopke (Waregem/Nieuwenhove)
- Bart Mostaert van l’Héritage (Poperinge)

De laureaten werden gekozen door een jury uit 31 inzendingen.

Stemmen kan vanaf 5 april. Wie stemt maakt kans op tal van leuke prijzen en attenties uit onze West-Vlaamse prijzenpot. De winnaar, de eerste ‘Korte Keten Kop’ wordt bekendgemaakt op 26 april.

De Korte Keten Kop
Met deze actie wil de Provincie West-Vlaanderen de Korte Keten een gezicht geven. Korte keten biedt immers heel wat voordelen, zowel voor consument als producent. Rechtstreeks kopen bij de producent verkleint de voedselkilometers, levert vers, betaalbaar en kwaliteitsvol voedsel en steunt de lokale economie.

Week van de Korte Keten
De Week van de Korte Keten is in West-Vlaanderen al aan de vierde editie toe. Die Vlaamse campagne is een organisatie van de Vlaamse provincies, samen met de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing), de Vlaamse Overheid en Steunpunt Korte Keten. In heel West-Vlaanderen vinden tal van activiteiten plaats, zoals mosterd proeven bij Mostaard Wostyn in Torhout, hoevepicknicks op de hertenboerderij Hertenfinesse in Oostende of rondleidingen met een gratis gids in het Poperingse Hopmuseum. Alles is gebundeld op www.weekvandekorteketen.be.

FVW / Bron: Provincie West-Vlaanderen
 

Geplaatst op 06.04.2019

Speelpleinwerking Het Pad zoekt gemotiveerde animatoren

De speelpleinwerking in Waregem centrum is dringend op zoek naar extra gemotiveerde animatoren. Het Pad verzorgt de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie voor zo’n 250 kinderen per dag in en rond het Jeugdcentrum van Waregem. Om de werking volwaardig te kunnen waarborgen zijn er nog extra animatoren nodig.
De speelpleinwerking Het Pad in centrum Waregem heeft jaarlijks zo’n 500 ingeschreven kinderen. “De leeftijdsgroepen zijn kleuters, lagere school en tieners” zegt hoofdverantwoordelijke Kobe Dumoulin. “Dagelijks verwelkomen we zo’n 250 kinderen waarmee we, afhankelijk van de leeftijdsgroep, verschillende activiteiten doen. Woensdag gaan we zwemmen en vrijdag gaan we op uitstap.” vervolledigt Kobe.
 
Om al die activiteiten in goede banen te leiden worden er nog extra animatoren gezocht. Motivatie en enthousiasme zijn belangrijker dan een specifieke opleiding. Elke woensdagavond is er leidingsavond waar opleidingen worden gegeven en ervaringen worden gedeeld.
“Gezien de grote groep kinderen is het belangrijk om voldoende animatoren te hebben. Tijdens de drukke zomermaanden is er veel te doen en sommige animatoren moeten voor hun herexamens studeren. Om de werking komende zomer te kunnen waarborgen zijn er dringend bijkomende mensen nodig.” legt Kobe verder uit.
 
Data voor Speelpleinwerking Het Pad komende zomer: 1 tot 19 juli en 5 tot 23 aug. Tijdens de weken 24 – 30 juni en 24 – 29 augustus is de opbouw en afbraak voorzien. De animatoren ontvangen een dagvergoeding voor alle dagen dat ze gewerkt hebben.
 
Voor meer informatie: www.speelpleinwerkinghetpad.be – 0499/81 83 80
 
FVW / Bron: Het Pad
 

Geplaatst op 06.04.2019

studieopdracht voor studenten Sociaal Agogisch Werk van de Hogeschool VIVES

Stad Menen werkte afgelopen week mee aan een studieopdracht voor studenten Sociaal Agogisch Werk van de Hogeschool VIVES uit Kortrijk.

op maandag 1 april werden 4 groepen van 16 eerstejaars studenten in het stadhuis ontvangen. Rond 4 beleidsthema’s kregen zij een presentatie: Duurzaamheid, Participatie, Interculturaliteit en Toegankelijkheid (van informatie). Daarna moesten ze zelf aan de slag en beleidsacties formuleren op basis van de meegekregen bagage.

Op vrijdag 5 april overhandigen de studenten hun beleidsacties aan het stadsbestuur.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 06.04.2019
4354 artikelspagina's: 1 ... 2 3 4 5 6 <<< 7 >>> 8 9 10 11 12 ... 436