Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Op zaterdag 30 maart 2019 organiseert het Bedrijvenpark WaregemZuid haar derde editie van RUN INTO the ZONE.

Een uniek loopevenement dat je doorheen het Bedrijvenpark én de productieafdelingen van Renson, CEBEO, Marblo, Garage Dhont, Cras, Galico, Coopman Orona, Nori, Galana, TVH en Callens brengt.
Je kan kiezen tussen een parcours van 6 km of 11 km.

Het startschot wordt voor beide afstanden om 16.00 u gegeven.
Dus trek die loopschoenen alvast aan en zorg dat je er klaar voor bent. Ontdek onze bedrijven op een originele manier !

Be there !!
Deze loop wordt georganiseerd door de werknemers van de deelnemende bedrijven, met ondersteuning van het parkmanagement Bedrijvenpark Waregem Zuid.

 

FVW / Bron: Bedrijvenpark Waregem Zuid.

Geplaatst op 23.03.2019

195 schoolkinderen vieren Wereldwaterdag in waterproductiecentrum bij De Watergroep De Gavers Harelbeke

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Daarom kwamen 195 schoolkinderen uit het vijfde leerjaar langs voor een interactieve dag in het waterproductiecentrum De Gavers. Medewerkers van De Watergroep legden aan de leerlingen uit hoe oppervlaktewater omgezet wordt in drinkwater.

Wereldwijd wordt op 22 maart Wereldwaterdag gevierd om het belang van water onder de aandacht te brengen. Om deze dag ook bij de jonge generatie te introduceren heeft De Watergroep 195 leerlingen uit Stad Harelbeke uitgenodigd om het waterproductiecentrum De Gavers te bezoeken.

Via een fotozoektocht leerden de kinderen hoe het drinkwater dat bij hen thuis uit de kraan komt, gezuiverd wordt in het waterproductiecentrum. Bij de verschillende haltes op hun route stond een medewerker van De Watergroep klaar om hen uitleg te verschaffen over alle stappen van het productieproces. Aan de hand van proefjes konden de kinderen zelf ervaren hoe drinkwater gemaakt wordt. Zo vertrokken ze bij het startpunt met 'vervuild' water en eindigden ze met drinkwater dat ze zelf gezuiverd hadden.

Recreatiedomein de Gavers

Ook in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers leerden de kinderen hoe levensnoodzakelijk water is! 
Het drinkwater uit hun kraan wordt in het Gavermeer gedurende +/-2 maanden natuurlijk gezuiverd om dan naar het waterproductiecentrum te gaan voor de laatste zuiveringen.

FVW / Foto FVW

 

Geplaatst op 23.03.2019

Zuiderpromenade Waregem wordt strand

Eind juni organiseert een vereniging Waregem Beach (beachvolley, beachvoetbal...) op de Zuiderpromenade. Dat houdt onder andere ook een tijdelijk zandstrand in. Het stadsbestuur behoudt dit zandstrand nog tot 4 augustus, zodat iedereen er kan van genieten tijdens de eerste maand van de zomervakantie. De stad voorziet er voor die weken ook enkele ligzetels om het zomerse gevoel nog te vergroten. Verder komen er ook afsluitingen, enkele toiletten en is er regelmatig toezicht op de site.

 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 23.03.2019

Noorderlaan - Westerlaan Waregem officeel geopend, Zeswegen heeft aangepast kruispunt

Na ruim 2 jaar heraanleg is het traject Noorderlaan - Westerlaan sedert vrijdagavond weer open voor alle verkeer. Naast een volledig nieuwe weg en nieuwe gescheiden rioleringen, is ook de verkeerssituatie op deze wegen grondig aangepakt.

De Westerlaan was het laatste deel van de ring rond Waregem dat nog niet heraangelegd was. De bovenlaag in kasseien was voor een dergelijke weg niet meer van deze tijd. Bovendien was het kruispunt Zeswegen één van de verkeersknelpunten van de stad. De schoolomgeving van het Koninklijk Atheneum was er bijvoorbeeld niet zichtbaar in het straatbeeld. Dat maakte van de Westerlaan een niet zo veilige barrière tussen de woon- en schoolomgeving van het Gaverke en het centrum van Waregem.

De omgeving aan het station is heringericht, er ligt een kluifrotonde en grote bushalte in de Westerlaan, er geldt op beide wegen een snelheidsbeperking tot 30 km/u en de fietser heeft er voorrang.

Maar ook: het kruispunt "Zeswegen" is vanaf nu eigenlijk 4 + 2 wegen. Om het verkeer er een stuk veiliger te laten verlopen, zijn er ook enkele verplichte / verboden rijrichtingen gekomen.

Volgend groot project voor Waregem wordt de herinrichting van het op-en afrittencomplex E17 met een fietsbrug over de E17, aldus het Agentschap Wegen&Verkeer.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 23.03.2019

Werken op de N353 op het grondgebied van Spiere-Helkijn en Avelgem

Wat?
Tussen 25 maart en 5 april 2019 worden er, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, op verschillende plaatsen lokale herstellingswerken uitgevoerd op de N353, gelegen tussen het kruispunt Jacquetbosstraat en de Kasteeldreef op het grondgebied van Spiere-Helkijn.

Hinder en omleidingen
Om deze werken vlot te kunnen uitvoeren, zal er op de N353 eenrichtingsverkeer mogelijk zijn richting Avelgem van het kruispunt Jacquetbosstraat en de Kasteeldreef. Voor de andere richting is er een omleiding voorzien langs de Kasteeldreef, Stationsstraat, Helkijnstraat, Jolainstraat, Kaveiestraat, Kooigemstraat, Kazernestraat, Graaf d' Huststraat, N50 Doornikserijksweg, IJzeren Bareel, Jacquetbosstraat.

Vanaf 1 april tot 15 juli wordt het kruispunt Doorniksesteenweg-Stationstraat-Stijn Streuvelslaan te Avelgem afgesloten voor alle verkeer.

 

FVW / Bron: Agentschap Wegen&Verkeer

Geplaatst op 23.03.2019

Politieke interesse bij jongeren op laag pitje

Bijna de helft van de jongeren (14- tot 25-jarigen) in Vlaanderen beweert niet in politiek geïnteresseerd te zijn. Slechts ongeveer een kwart zegt al eens iets over politiek te lezen. En net niet de helft van de jongeren zapt weg van politieke discussies op televisie. Dat zijn enkele opmerkelijke resultaten uit het verslagboek “Jongeren in Cijfers en Letters 4”, die minister van Jeugd Sven Gatz en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) vandaag bekend maakten op een studiedag. Het onderzoek, waaraan meer dan elfduizend kinderen en jongeren in het voorjaar van 2018 hebben deelgenomen bracht thema’s in kaart zoals welbevinden, vrije tijd, diversiteit en politieke interesse.

Interesse in Politiek
Vooral met het oog op de komende verkiezingen van 26 mei is het interessant om even te kijken naar de politieke interesse van jongeren. Volgens de nieuwe JOP-monitor gaat meer dan 45% van de jongeren akkoord met de stelling ‘ik ben niet geïnteresseerd in politiek’. Bijna de helft zegt weg te zappen indien er op TV een politieke discussie wordt getoond. Slechts 26% geeft aan al eens iets over politiek te lezen. De interesse in de politiek neemt toe met de leeftijd, ligt hoger bij jongens, en veel hoger bij leerlingen uit het aso.

Minister Sven Gatz toont zich verrast door deze cijfers.
“Ondanks het feit dat steeds meer jongeren zich lijken te engageren wanneer het bijvoorbeeld gaat over de klimaatproblematiek toont het onderzoek dat er niet alleen weinig interesse is, maar ook dat slechts 1 op 3 jongeren een mening heeft over politieke thema’s. Evenveel jongeren geven aan dat ze de meeste politieke thema’s nauwelijks begrijpen,” zegt minister van Jeugd Sven Gatz. “Het sterkt me in het geloof dat we de politiek nog meer in verstaanbare taal naar jongeren moeten brengen. Via onder meer het kenniscentrum Mediawijsheid zetten we in op het sterker maken van jongeren in het vergaren van informatie. Ook met de verschillende burgerkabinetten die ik deze legislatuur op poten heb gezet, heb ik geprobeerd meer mensen te betrekken bij de beleidsvorming,” aldus de minister.

De jongeren tonen zich niet happig om op hun 16 reeds een stem uit te brengen. Iets meer dan de helft van de jongeren (53.4%) steunt het stemmen op 16 niet, terwijl 44.4% aangeeft het idee van stemrecht te steunen (enkel wie dat wil). Slechts 2.1% is te vinden voor stemplicht.

Het onderzoek geeft verder aan dat bijna de helft van de jongeren (48.9%) meent dat politieke partijen vooral op zoek zijn naar stemmen veeleer dan meningen. Meer dan een derde van de Vlaamse jongeren (38.3%) vindt bovendien dat politici, eens ze verkozen zijn, zich te goed voelen voor mensen zoals zij. Één op de drie jongeren (33.8%) vindt dat politici zich uitsluitend moeten laten leiden door de mening van het volk. Een meerderheid van de jongeren (57.6%) vindt dat politici te veel praten en te weinig doen.

Diversiteit
Jongeren rapporteren meer vriendschappen met personen van andere herkomst dan vijf jaar geleden. Vooral jongeren die schoollopen in de meer diverse grootstedelijke regio’s zeggen dat ze meer vriendschappelijke relaties hebben met jongeren uit andere groepen dan in de meting van 5 jaar geleden.

Bij jongeren van Belgische herkomst behoren naast Bulgaren ook Marokkanen en Turken tot de minst geliefde populaties. In de grootsteden is de houding ten aanzien van andere groepen significant beter, maar vooral ten aanzien van personen van Turkse en Marokkaanse herkomst is de houding duidelijk positiever in de grootsteden.

Een aantal sociale verschillen blijft pertinent aanwezig: meisjes staan positiever ten opzichte van zowat alle etnisch-culturele groepen; jongeren in het beroepsonderwijs stellen zich negatiever op ten aanzien van andere bevolkingsgroepen dan jongeren in de andere onderwijsvormen. Naarmate ze ouder worden, stellen jongeren zich meer open naar andere culturen.

De houding ten aanzien van andere culturen is tenslotte sterk gerelateerd aan de woonomgeving. Jongeren die schoollopen in een grootstad staan, ongeacht hun herkomst, over het algemeen positiever ten aanzien van andere culturen en met name ten aanzien van personen uit migratielanden.

Sven Gatz: “Ik ben blij dat vooral in de al meer diverse grootstedelijke regio’s de vriendschapsbanden tussen jongeren van verschillende origine sterk toenamen en dat ook de houding ten aanzien van andere groepen positiever is. Ik ben het eens met de onderzoekers wanneer ze zeggen dat een krachtig signaal naar jongeren over de gelijkwaardigheid van culturen en een gelijkwaardige benadering van culturen vanuit de overheid belangrijk zijn zodat jongeren zich niet volledig terugplooien op hun eigen cultuur.”

Over Jongeren in Cijfers en Letters 4
Lieve Bradt (JOP): “Een ‘monitor van de jeugd’ leert ons iets over jongeren in Vlaanderen, maar hij biedt geen alomvattend beeld. We zien een monitor vooral als een toetssteen, als een ankerpunt om naar terug te grijpen. De ‘jeugd van tegenwoordig’ lijkt altijd heel anders dan de jongeren van vroeger. Maatschappelijke tendensen lijken zich altijd eerst, sterker en extremer voor te doen onder jongeren. In het maatschappelijke debat over jongeren krijgt het buikgevoel vaak de bovenhand: een monitor kan met betrouwbare cijfers dat debat aanwakkeren of juist tot rust brengen, maar hij moet altijd gezien worden als een startpunt voor verdere interpretatie veeleer dan als een eindpunt.”

Het boek “Jongeren in cijfers en Letters 4” bevat de onderzoeksresultaten van volgende drie studies op basis van onderzoeksdata verzameld in het voorjaar van 2018: de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-schoolmonitor 2. Deze onderzoeksresultaten bieden een unieke kijk op de jeugd in Vlaanderen. Ze vormen een cruciale bron van kennis voor het vormgeven en ondersteunen van het Vlaamse jeugdbeleid.

Het is na 2006, 2008 en 2013 in 2018 de vierde keer dat deze staat van de jeugd door het JOP werd gemeten. De schoolmonitor werd voor de tweede keer uitgevoerd op basis van bevragingen via de scholen, wat toelaat om meer diverse en kwetsbare jongeren te bereiken. De JOP-kindmonitor was een primeur in 2018. Dit onderzoek richt zich op 10- tot 13-jarigen en laat toe de transitie van kind naar jongere te bestuderen, met o.m. de invloed van de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs.

Tijdens de studiedag van vrijdag 22 maart werden, naast bovenstaande onderwerpen, nog enkele andere specifieke thema’s in de kijker gezet, zoals het welbevinden van jongeren en hun vrijetijdsbesteding.

 

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz

Geplaatst op 23.03.2019

Start aanplanting frontbomen Stad Nieuwpoort

Op dinsdag 19 maart 2019 is gestart met de inplanting van een 30-tal herdenkingsbomen op het grondgebied van Nieuwpoort. Deze aanplantingen kaderen in het project Herdenkingsbomen ’14 – ’18.
Vanaf de IJzermonding langs het waterfront worden er tot Diksmuide tal van bomen aangeplant. Deze bomen worden geplaatst op locaties die goed zichtbaar zijn voor bezoekers: langs openbare wegen, velden, beekoevers, bosranden en in bermen.
Om de herinneringsbomen te herkennen, worden ze voorzien van een metalen boomkorf. Deze dragen telkens een sober kleursignaal, gebaseerd op het kleurgebruik van de geallieerde frontlijnkaarten.
Boomkorven op de frontlijn van de Geallieerden krijgen een blauwe bovenrand, deze op de Duitse frontlijn een rode bovenrand. De korven zullen voorzien worden van een infobord en een historische landschapsfoto.

 
FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 23.03.2019

De bib en Waregem Sport organiseren ook dit jaar weer een aantal activiteiten rond ‘de koers’.

Workshop mountainbiketechnieken | zaterdag 30 maart
Ontdek hoe je de stadsomgeving kan gebruiken om je fietsbeheersing te verbeteren en je grenzen te verleggen. Zo blijf je ook makkelijker op de fiets tijdens moeilijke passages in de (Vlaamse) Ardennen of het hooggebergte.
Dit wordt georganiseerd ism HOOT vzw.
10.00. - 12.00u. level 0 (beginners, bouwen aan de basis)
10.00. - 12.00u. level 1 (beginner + gemiddeld, basis en opbouw moeilijke hindernissen)
13.00. - 15.00u. level 1
De levels zijn een indicatie. De levels gaan over technische vaardigheden, niet over uithoudingsvermogen of spierkracht. Start aan de Bib
20 euro, inschrijven kan via Waregem Sport. of 056 60 07 44

Infosessie e-bike | woensdag 3 april
Je maakt kennis met de verschillende soorten fietsen, voor- en nadelen van het e-biken, de wetgeving, verzekering, financiering, accessoires… De opbrengst gaat naar de 1000 kilometer voor Kom op tegen Kanker.
19.30u. in de Bibbox
Gratis (vrije bijdrage voor 1000km KOTK) , inschrijven verplicht via bibliotheek@waregem.be of 056 62 13 70

Fotograaf Eggers over “The Wolfpack” | donderdag 4 april
Sigfrid Eggers, huisfotograaf van de Quick-Stepploeg, legde het uitzonderlijke succesjaar 2018 vast in het fotoboek The Wolfpack: 365 days on the road. In deze lezing krijg je een unieke inkijk achter de schermen van deze topwielerploeg. 19.30u. in de Bibbox
5 euro, tickets in bib en stadswinkel

Lezing Michel Wuyts | donderdag 11 april
Netjes tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in vertelt Sporza-verslaggever Michel Wuyts over de mooie stiel van het wielrennen, het huidig wielervoorjaar, de menselijkheid en kwetsbaarheid van de renner, de blijdschap bij de overwinning en de treurnis na de nederlaag… overgoten met een flinke scheut humor.
19.30u. in de Bibbox
10 euro, tickets in bib en stadswinkel

 

FVW / Bron: Stad Waregem

Geplaatst op 23.03.2019

500e zeehond voor SEA LIFE Blankenberge wordt vrijgelaten in Nieuwpoort

Op vrijdag 29 maart 2019 wordt om 10.30 u. zeehond Nona vrijgelaten in de haven van Nieuwpoort. De vrouwelijke pup werd opgepikt in Nieuwpoort, verzorgd in SEA LIFE Blankenberge en geadopteerd door de Stad Nieuwpoort.

Snel aangesterkt na operatie abces
“Bij aankomst in het zeehondenopvangcentrum, woog ze 19kg, had ze hoge koorts en was ze erg uitgeput. Daarbovenop had ze last van een enorm abces in de nek. Hierdoor moest ze meteen een operatie ondergaan”, vertelt Manu Potin, hoofddierenverzorger bij SEA LIFE Blankenberge. “Ze herstelde snel en goed van de ingreep, waardoor ze ook sneller klaar is dan verwacht voor haar avontuur in zee”, gaat hij verder. “Omdat Nieuwpoort zo’n cruciale rol speelde voor deze zeehond én er in de haven van Nieuwpoort de laatste jaren meerdere zeehonden vertoeven, kozen we ervoor om de zeehond meteen in Nieuwpoort vrij te laten”, aldus Manu Potin.

Wat te doen bij het opmerken van een zeehond op het strand?
Een zeehond die op het strand ligt, opgekruld in de vorm van een banaan, help je het best door afstand te houden. De zeehond komt er om uit te rusten en hoeft niet meteen terug in zee. Door 10 meter afstand te houden ervaart het geen stress en kan het goed uitrusten voor het terug op vis gaat jagen in zee. Ligt de zeehond helemaal plat, dan neem je best contact op met het rescue team via tel. 0477 34 58 90.

 
FVW / Bron: Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 23.03.2019
4211 artikelspagina's: 1 >>> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 422