Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Ochtendzwemmers nemen afscheid van Magdalenabad

Donderdagmorgen namen ‘De Ochtendzwemmers’ afscheid van het Magdalenabad. Voor 'De Ochtendzwemmers" is dit een belangrijk eindpunt en ook de start van iets nieuws.
 
‘De Ochtendzwemmers’ is een club van vroege vogels die samen - meer dan tien jaar lang - elke dag opnieuw de dag sportief startten.
 
"Voor ons is de toekomst nog wat onzeker (we krijgen minder ochtenden en ook in de schoolvakanties is er geen ochtendzwemmen. We hopen dat de Stad en Lago verdere stappen zetten om de actieve sportbeoefenaar niet minder, maar meer kansen heeft om zijn sport te beoefenen), maar dat alles het belet ons niet om op donderdag 28 februari ‘De Laatste Duik’ het glas te heffen op de Sport, de Vriendschap en Elkaar." Aldus Peter Deschamps.
 
FVW : Foto De Ochtendzwemmers

Geplaatst op 28.02.2019

Dirk Decuypere wordt de Sovereign’s Medal for Volunteers toegekend

Op donderdag 7 maart 2019 om 11.00 uur ontvangt Dirk Decuypere de Sovereign’s Medal For Volunteers. Deze medaille wordt officieel overhandigd door Zijne Excellentie Olivier Nicoloff, Ambassadeur van Canada bij het Koninkrijk België, in de raadzaal van het Stadhuis van Wervik.

Door de Governor General of Canada in Ottawa werd op 8 november 2018 aan de heer Dirk Decuypere de Sovereign’s Medal for Volunteers toegekend. Deze Canadese onderscheiding wordt gegeven aan vrijwilligers die belangeloos en langdurig een opvallende prestatie neerzetten in het belang van de Canadese gemeenschap.
Deze onderscheiding werd hem toegekend voor zijn jarenlang – uiteindelijk succesvol – opzoekingswerk om twee Canadese vliegeniers die op 5 juni 1917 crashten tijdens een luchtgevecht bij de uitvoering van een fotoverkenning boven het station van Menen, nl. 2nd Lieutenant Robert Smith BENNIE en zijn waarnemer Lieutenant Thomas Arthur METHERAL (45 Squadron RFC), te identificeren. In mei 2017 werden hun geïdentificeerde graven in Langemark-Poelkapelle gewijd in aanwezigheid van hun familie. In Geluwe (Ter Hand) werden diezelfde dag twee monumenten voor hen onthuld.

"De toekennning van deze medaille doet deugd omdat deze medaille officieel de jarenlange inspanning waardeert om de graven van twee Canadese vliegeniers te identificeren die in 1917 in Geluwe om het leven kwamen en tot op het moment van mijn onderzoek nog steeds vermist waren. Het feit dat de uiteindelijke identificatie bij de familie na honderd jaar nog veel emotie losweekte, speelde ongetwijfeld een rol bij de toewijzing van de medaille.
Ik ervaar deze onderscheiding op de eerste plaats als een blijk van respect voor elk individueel oorlogsslachtoffer en voor de families die dat verlies moesten dragen.
Wie mij voordroeg voor deze medaille wordt door het kabinet van de Governor General in Ottawa niet bekend gemaakt, maar uit de vele hartelijke reacties bij de bekendmaking die ik van de betrokken Canadese families en van mijn vriendenkring aldaar kreeg, weet ik dat het ook hen veel deugd deed."

"De medaille waardeert meteen de belangeloze inzet van zoveel achter de schermen werkende vrijwilligers evenals hier specifiek de hulp van een grote groep mensen tijdens mijn in 2004 begonnen onderzoek, om me aan te moedigden om door te gaan. Het was immers verre van gemakkelijk om evident bewijsmateriaal te vinden.
Uiteraard ben ik ook dankbaar aan de gemeentebesturen en gemeentediensten van Wervik en Langemark-Poelkapelle, de CWGC, de Canadese families en heel wat medewerkers die de plechtigheden van 18 mei 2017 in beide voornoemde gemeenten mogelijk maakten."

"Het voelt ook wel speciaal dat de Sovereign's Medal for Volunteers zelden aan niet-Canadese burgers wordt toegekend." Aldus Dirk Decuypere.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 28.02.2019

Parking Rietput krijgt tijdelijk één duidelijke in- en uitgang voor betere doorstroming in Bissegem

Om de circulatie in het centrum van Bissegem te verbeteren wordt een proefmaatregel opgestart die de noordelijke toegang tot parking Rietput afsluit.

Filevorming vermijden
Vaak moeten automobilisten die vanuit de Driekerkenstraat linksaf willen slaan naar de Rietput wachten omwille van de autorij die zich gevormd heeft aan de verkeerslichten op Bissegemplaats. Als gevolg van deze stilstaande automobilisten wordt het verkeer én de lichtenregeling op de Meensesteenweg ernstig verstoord.

Met het afsluiten van deze toegang zal deze belemmering van de doorstroming van het verkeer dus vermeden worden. De proefmaatregel wordt ingevoerd voor een periode van twee maanden, vanaf 1 maart tot en met 30 april en zal tussentijds geëvalueerd worden. Er worden tellingen georganiseerd om na het proefproject, zowel op basis van cijfergegevens, als op basis van ervaringen van burgers en ondernemers, de proefmaatregel te kunnen evalueren. Indien de evaluatie positief is, kan de maatregel definitief worden.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “We denken dat dit experiment ervoor zal zorgen dat de doorstroming in het centrum van Bissegem gevoelig zal verbeteren.”

Ruth Vandenberghe, schepen van Kortrijk Spreekt en Deelgemeenten: “Met Kortrijk Spreekt hechten we veel belang aan participatie in Kortrijk en de deelgemeenten. Het idee van de proefmaatregel is ontstaan in de schoot van het burgerplatform ‘Bouwen aan een Beter Bissegem', en werd unaniem goedgekeurd door de adviesgroep.”

Samen met de Bissegemnaren naar een nieuwe Driekerkenstraat
De Driekerkenstraat wordt straks volledig heringericht en krijgt een gescheiden rioleringsstelsel, betere fietsvoorzieningen en een veiligere schoolomgeving. Hiervoor is een adviesgroep samengesteld bestaande uit 30 Bissegemnaren. De eerste adviesgroep vond plaats op 30 januari. Het werd een bijzonder boeiend en enthousiast dialoogmoment. Op basis van de input van de adviesgroep zal het studiebureau een voorontwerp ontwikkelen. Dat ontwerp wordt dan in het najaar voorgesteld aan de inwoners. De effectieve werken staan gepland rond de zomer van 2020.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “De komende jaren staat er in Bissegem heel wat op til op vlak van mobiliteit. Zo wordt er momenteel een nieuwe veilige schoolverbinding gerealiseerd langsheen de kerk en naast het voorzien van een nieuwe Leiebrug wordt ook fors geïnvesteerd in een veiligere en meer leefbare Driekerkenstraat.”

Kelly Detavernier, schepen van Modern en Nieuw bestuur: "Er beweegt de jongste tijd heel wat in Bissegem, Kortrijks dichtst bevolkte deelgemeente. We creëerden al een nieuwe toegang tot de school, de Driekerkenstraat wordt heraangelegd, er komt een nieuwe brug over de Leie en we werken aan de toekomst van de kerk. Telkens bottom-up, zo ook met dit experiment dat hopelijk de lokale verkeersdoorstroming kan verbeteren."

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 28.02.2019

Klimaatwandeling - opruimactie leerlingen lagere school St.-Vincentius Bissegem

Op woensdag 27 februari sloegen alle kinderen van de lagere school St.-Vincentius uit Bissegem de handen in elkaar voor het klimaat.
 
Ze gingen met zijn allen op pad doorheen Bissegem en zamelden alle zwerfvuil in.
Tijdens deze opruimactie droegen ze zelf ontworpen borden mee waarin ze mensen oproepen om beter voor het klimaat te zorgen.
 
Zelf willen ze daaraan bijdragen door meer met de fiets of te voet naar school te komen, minder afval te produceren (boterhamdozen - waterbeleid - geen plastiek flessen), de school voorzien van groene energie (zonnepanelen), een veiliger weg naar school creëren (nieuwe toegang tot de school), auto's uit de buurt van de school te houden en door een beter parkeerbeleid uit te werken (Vlaswaagplein en Vlienderkouter) en zelf gemachtigd opzichters te voorzien, ...
 
FVW / Foto FVW

Geplaatst op 28.02.2019

N-VA-klimaatvoorstel voor geveltuintjes meteen gekelderd

Op de gemeenteraad van 25 februari stelde N-VA Zwevegem voor om een kader te scheppen voor geveltuintjes. Zulke kleine perkjes tegen huisgevels brengen in dichtbebouwde wijken meer groen, meer biodiversiteit en minder verharding. Dat was niet naar de zin van de zelfverklaarde klimaatmeerderheid, die het voorstel onbegrijpelijk van tafel veegde.

Fractieleider Wim Monteyne: “Met ons voorstel wil de N-VA het concept van geveltuintjes onder de aandacht brengen om inwoners van dichtbebouwde wijken inspiratie te geven om hun leefomgeving te vergroenen. Het is een goedkope manier om buurten te verfrissen en natuur, milieu en klimaat te helpen. Tegelijkertijd moest het reglement er onder meer voor zorgen dat de trottoirs toegankelijk bleven voor rolstoelen en kinderwagens.”

De meerderheid vond het reglement overbodig wegens geen vraag vanwege de inwoners, te veel werk voor de administratie en omdat Zwevegem geen grootstad is als Antwerpen of Gent. Wim Monteyne countert: “Het is de meerderheid duidelijk ontgaan dat vrijwel alle buurgemeenten, onder meer Deerlijk en Harelbeke, die al zo’n reglement hebben, bezwaarlijk grootsteden te noemen zijn. Bovendien is het net onze bedoeling om de vraag om geveltuintjes aan te leggen, te stimuleren. En wat de administratieve last betreft, kan N-VA Zwevegem perfect leven met een eenvoudige meldingsplicht in plaats van de aanvraagprocedure die nu in ons reglement staat.”

Het mocht niet baten. Het eerste klimaatvoorstel dat niet door de meerderheid zelf is bedacht, werd al meteen getorpedeerd. N-VA Zwevegem hoopt dat burgervoorstellen die tijdens de inspraakronde voor het lokale klimaatplan worden gedaan, wel een kans krijgen.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 28.02.2019

Verdere stappen na brand in nieuw zwembad

In de nacht van 26 op 27 februari 2019 was er een hevige brand in de gebouwen van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide. Iets voor 23.00 uur kwam een eerste melding binnen in de centrale, de hulpdiensten kwamen ter plaatse en na anderhalf uur was de brand grotendeels onder controle.

Op woensdag 27 februari 2019 was er een overleg met alle betrokken partijen, de hulpdiensten en de stadsdiensten.

De voorlopige vaststellingen zijn:

Er is zekerheid dat er geen kwaad opzet is. Het gedetailleerde onderzoek over de precieze oorzaak loopt nog.
S&R Groep-LAGO en de stad Kortrijk hebben beslist om de activiteiten die gepland stonden deze namiddag (persconferentie opening), vrijdagavond (opening) en dit weekend (openingsweekend) af te gelasten. In tussentijd blijft het bestaande zwembad Mimosa open. Zwembad Lagae in Heule bleef sowieso al open. Vanaf zaterdag (2/3) tot zondag (10/3) houden we Heule Lagae extra open. Van 10.00 tot 21.00 uur voor 2 euro vanaf 4 jaar. Mimosa wordt ook aan diezelfde uren en voorwaarden open gehouden. Personeel LAGO wordt ingeschakeld. Scholen krijgen woensdag 6 maart communicatie rond de eerste schoolweek na de krokusvakantie.
Wanneer het nieuwe zwembad wel zal kunnen openen, hangt af van de inspectie die men zal uitvoeren samen met de expert, de brandweer, de politie en de aannemers. We willen de absolute veiligheid kunnen garanderen voor we het nieuwe zwembad openen. Momenteel ziet het ernaar uit dat men eerst het sportbad zal kunnen openen en pas later het recreatieve bad.
Voor alle vragen van bezorgde inwoners, ouders, zwemmers, sportclubs,… kan u terecht op de website van de stad Kortrijk www.kortrijk.be en bij het gratis meldpunt 1777 van de stad. We hebben sinds deze ochtend een 40-tal meldingen gekregen van bewoners die roetdeeltjes gevonden hebben in hun tuin, op de openbare weg en op privaat domein. De medewerkers van team Nette Stad zijn ondertussen volop bezig met het vegen van de straten op het openbaar domein. Meer informatie over roet kan u online terugvinden op de website: is er sprake van schade, neem dan zeker contact met uw verzekeraar. Voor de verzekeringsgegevens van LAGO kan u terecht op kortrijkweide@lago.be.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne wil de hulpdiensten uitdrukkelijk danken voor hun uitstekende werk. Deze nacht waren er meer dan 30 voertuigen en 120 hulpverleners aanwezig. Zonder hen zou de schade veel erger zijn.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 28.02.2019

N-VA Wervik Geluwe wil zo snel mogelijk openbare verlichting overschakelen op slimme ledverlichting

Op de gemeenteraad van Wervik vroeg gemeenteraadslid Belinda Beauprez (N-VA) of het masterplan openbare verlichting in de nieuwe legislatuur wordt behouden. 

In de vorige legislatuur werd een masterplan openbare verlichting uitgewerkt. Het grote doel van dit masterplan was om een tool in handen te hebben waarbij vooral de lichtvervuiling zou tegengegaan worden, en in tweede instantie bij aanleg nieuwe straten de juiste lichtkeuze te maken. Daarbij werd o.a. besloten om de openbare verlichting te dimmen waar mogelijk, met het oog op duurzaamheid en dat de oude armaturen stelselmatig zouden vervangen worden door led verlichting en of andere producten die energiebesparend zijn (vb. zonne-energie).

Burgemeester Youro Casier (sp.a) bevestigde dat het masterplan een kapstok blijft om ook in de huidige legislatuur mee verder te werken. Jaarlijks is een bedrag van 20.000 euro voorzien. “20.000 euro is te weinig, we moeten zo snel mogelijk alle oude armaturen die te veel verbruiken vervangen.” Aldus raadslid Beauprez. In 2017 werd in de wijk Molenmeersen de openbare verlichting al vernieuwd in het kader van het masterplan met nieuwe palen en armaturen voorzien van dimbare ledlampen.

Ook volgens Agoria Vlaanderen gaat de overschakeling op slimme openbare verlichting veel te traag in Vlaanderen. Slimme ledverlichting kan leiden tot een kostenbesparing van 30 tot 80 procent.

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 28.02.2019

Wonen in terrasrijke comfortappartementen op site voormalige kliniek Zwarte Zusters te Ieper

Woensdagavond werd in zaal Cleven van Albion Hotel te Ieper het nieuwbouwproject 'Pietershof' voorgesteld door bestuurder Francis Verstraete van Verstraetebouw uit Roeselare.

Op de site van de ‘Kliniek van de Zwarte Zusters’ zal Verstraetebouw zeventig eigentijdse flats realiseren. De verkoop wordt georganiseerd door ERA Domus en door ERA Vastgoed Centrum. De sloopwerken van het hoofdgebouw zijn volop aan de gang.

Zwarte Zusters
De ‘Kliniek van de Zwarte Zusters’ kwam in 2008 grotendeels leeg te staan toen haar activiteiten werden opgenomen in het Jan Yperman Ziekenhuis. Het was al langer duidelijk dat de site een nieuwe bestemming zou krijgen. 
Met de Residentie ‘Pietershof’ realiseert Verstraetebouw een uitzonderlijk nieuwbouwproject in het hart van het historische stadsdeel van Ieper. Het project omvat zeventig moderne appartementen voorzien van alle mogelijke comfort.

Sloopwerken
Sinds kort zijn de sloopwerken aan het hoofdgebouw gestart, een indrukwekkende klus gezien de grootte van het complex. Voor de site in de Wenninckstraat zal de sloop eerstdaags starten. De uitvoering van deze werken zal gebeuren in goede afspraak met de school Immaculata zodat de toegang tot de school en de veiligheid van de leerlingen, familie en medewerkers gegarandeerd blijven.

Unieke locatie
Uniek is de locatie omwille van haar ligging aan de Sint-Pieterskerk, het groen, haar geschiedenis, haar ontsluiting, op wandelafstand naar het centrum, met de wagen richting ring voor het werk of voor boodschappen, en voor een wandeling op de unieke Ieperse vestingen. Ontspanning, gezin en werk, rust en eenvoud vinden letterlijk hun plaats op deze locatie.
Dat er zoveel zuidgerichte terrassen aangeboden worden in het centrum van het oude Ieper maakt het helemaal uniek.

Klassevol wonen in hartje van het oudste Ieper 
In onderling overleg met de stad Ieper werd de architectuur van het gebouw ingepast in haar omgeving. Er werd gekozen voor okerkleurig parement aansluitend op de zo typische Yperiaanse klei. De bewuste keuze voor serene en kwaliteitsvolle materialen sluit aan bij het rijke verleden van de stad. De architectuur straalt eenvoud in materialisatie uit.

De ‘spoed’ omgetoverd tot prachtige binnentuin
De functioneel georganiseerde binnenzone rond het toekomen en vertrekken van de ‘100’ en de spoed van het eemalige ziekenhuis wordt omgetoverd in een prachtige binnentuin met bomen, struiken, wandelpaden en zitbanken. Hiertoe wordt de ondergrondse ruimte voldoende diep ingepland om in voldoende wortelgebied voor de aanplantingen te voorzien.

‘Pietershof’ : prachtig zicht én veel licht
Met ‘Pietershof’ wordt in het hart van het oudste stadsgedeelte een energiezuinige, moderne residentie opgetrokken. De ligging vlakbij de Sint-Pieterskerk is uniek en vormt een rustpunt in de bruisende stadskern van Ieper.
Bijzonder zijn de ruime, zuidgerichte terrassen die een prachtig uitzicht bieden op de stadsomgeving, een unicum in het historische centrum. Op de kelderverdieping beschikt elk appartement over een garageplaats en afgesloten bergruimte.
Verstraetebouw streeft naar een oplevertermijn rond het bouwverlof van 2021.

Infodag op zaterdag 23 maart 9.30 en 14.00u
Op zaterdag 23 maart is iedereen van harte welkom op de infodag in zaal Cleven van Albion Hotel, op een enkele minuten wandelen van het nieuwe project. ERA Domus en ERA Vastgoed centrum, verantwoordelijk voor de verkoop, geven dan meer informatie over residentie ‘Pietershof’.

 

FVW / Foto: Verstraetebouw

Geplaatst op 27.02.2019

Budastraat en Onze-Lieve-Vrouwestraat afgesloten voor verkeer

Op woensdag 27 februari werkt de firma Spriet uit Izegem in de Budastraat ter hoogte van huisnummer 14 en dit met behulp van een kraan. Hierdoor is de Budastraat op die dag afgesloten voor het verkeer.

Verkeerssituatie
Voetgangers hebben doorgang
Fietsers en gemotoriseerd verkeer volgen een omleiding via de Kapucijnenstraat – Broelkaai die beiden op die dag wijzigen van rijrichting

Onze-Lieve-Vrouwestraat onderbroken voor verkeer

Op woensdag 27 februari vervangt de Glascentrale BVBA uit Wevelgem een glasplaat in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 17 en dit met behulp van een kraan. De werken zouden een volledige voormiddag in beslag nemen. Hierdoor is de Onze-Lieve-Vrouwstraat op 27 februari gedurende de ganse voormiddag onderbroken voor het verkeer.

Verkeerssituatie
Voetgangers en fietsers hebben doorgang
Plaatselijk verkeer in de Onze-Lieve-Vrouwestraat is mogelijk, in-en uitrijden langs dezelfde kant
Verkeer volgt een omleiding via de Guido Gezellestraat – Broelbrug – Broelkaai – Dam – Ijzerkaai – Budastraat – Leiebrug - Leiestraat

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 26.02.2019

Ieperse schepen maakt kennis met Iepers Zorgnetwerk

Stad Ieper gaat op deze manier in op de vraag van de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten om mee te doen aan ‘Expeditie Zorg’. In de week van 25 februari tot 1 maart roept het VVSG alle mandatarissen op om in hun eigen zorgdiensten mee te lopen. Bedoeling is om de schepenen kennis te laten maken met hun eigen diensten. En inspiratie op te doen voor de komende legislatuur. Daarom heeft het Ieperse Zorgnetwerk een inleefdaggeregeld voor schepen van welzijn Eva Ryde. De schepen gaat onder meer de was ophalen bij bejaarde mensen, gaat persoonlijk enkele vrijwilligers van de dienstencentra bedanken en helpt met het klaarzetten van de tafels voor de middagmalen in de Kersecorf. Daarnaast rijdt ze ook mee met het busje van het seniorenteam.

Voor deze “inleefreis door haar eigen welzijnsdiensten” heeft de schepen dinsdagvoormiddag 26 februari in haar agenda vrijgemaakt.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 26.02.2019
4211 artikelspagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 <<< 13 >>> 14 15 16 17 18 ... 422