Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Karel Declercq in het oudste café van Izegem

Zaterdagavond om 20.00 u is Karel Declercq nog eens op het thuisfront actief, nl. in het oudste café van Izegem: het Damberd, met het meezingprogramma de Keurschlager.

Het is een uit de hand gelopen hobby tussen de actualiteits- en koersoptredens door. Als we bijeenkomen met onze oud-kotgenoten is het dikwijls: ‘Karel, haal nog eens je gitaar uit voor enkele meezingers.’ We zongen ze ook samen na onze voetbalmatchen en kenden zowat het hele repertoire van Will Tura uit het hoofd. Die meezingsfeer wil ik overbrengen in dit programma.

Ook onze jeugd heeft het Vlaamse levenslied herontdekt, kijk naar André Hazes junior of Willy Sommers op Pukkelpop, ze zien in dat je daarmee soms meest ambiance hebt. Ik ben er een kleine 2 jaar terug mee begonnen, als zaten er al Vlaamse schlagerparodieën in onze eerste optredens. Ik bracht de voorstelling al voor koren, in cafeetjes of op een gezellig plein en weldra ook voor honderddagenvieringen of studenten.

Alles wordt live gespeeld, met de nodige ironie en in een parodiërende sfeer. Het biedt de gelegenheid om Eddy Wally, André Hazes en Paul Severs te doen herleven. Ook Raymond van het Groenewoud, Bart Kaell en Will Tura komen op de proppen.

Het Damberd is nog een authentiek café in de Gentsestraat, waar de buizenstoof midden de herberg staat. We stapten er binnen voor een dagschotel en een uur daarna was het optreden geregeld.

Gegevens: De keurschlager - zing mee met het levenslied, Het Damberd, Gentsestraat 9, 8870 Izegem, prijs: add: 7 €, vvk: 5 €, reservatie bij Ellie: 051/314525.

 

FVW / Bron Karel Declercq

Geplaatst op 24.04.2019

Broelkaai Kortrijk afgesloten voor verkeer op 26 april

Op vrijdag 26 april 2019 werkt de firma Verhelst uit Oostende in de Broelkaai. Het betreft het opbouwen van een torenkraan. Hierdoor is de Broelkaai (tussen de Budastraat en de Kapucijnenstraat) afgesloten voor het verkeer.

Verkeerssituatie
Voetgangers hebben geen doorgang langs de Broelkaai en volgen een omleiding via de Trompestraat. Fietsers en gemotoriseerd verkeer volgen een omleiding via Dam – Korte Kapucijnenstraat.

 

FVW / Bron Stad Kortrijk

Geplaatst op 24.04.2019

Tentoonstelling: barakken op het Koerseplein

Tot dinsdag 30 april 2019 belicht de tentoonstelling de geschiedenis van de ‘barakkenwijk’ op het Koerseplein in de bibliotheek te Stad Nieuwpoort.

Op 11 november 1918 was de Eerste Wereldoorlog officieel afgelopen. Na vier jaar van zware beschietingen en bombardementen lag frontstad Nieuwpoort volledig in puin. De inwoners van de stad keerden terug en hadden dringend nood aan beschutting. Om de woningnood te ledigen, werd het Koning Albertfonds opgericht, dat moest zorgen voor barakken. Deze bevonden zich op het Koerseplein, ter hoogte van het huidige Leopold II park.
Zoals gevreesd deden de ‘tijdelijke’ noodwoningen veel langer dienst dan aanvankelijk voorzien was. Eind 1922 telde Nieuwpoort nog altijd 569 barakken, tegenover 372 huizen.

Pas in 1954, ruim 36 jaar na het staken van de vijandelijkheden van de Groote Oorlog, werden de laatste noodwoningen van het Albertfonds afgebroken. In de plaats van de aftandse barakken werden moderne lanen en voetpaden aangelegd.
De expo is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
(Foto stad Nieuwpoort)

 

FVW / Foto Stad Nieuwpoort

Geplaatst op 24.04.2019

Vlaams parlement keurt inschrijvingsdecreet definitief goed: gedaan met kamperen aan de schoolpoort

Vandaag werd het belangenconflict dat de Franstalige Gemeenschapscommissie in Brussel heeft ingeroepen tegen het nieuwe inschrijvingsdecreet in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel afgerond. Er werd geen overeenstemming gevonden tussen beide gemeenschappen waardoor het Vlaams parlement de werkzaamheden verder kan zetten. Vanaf volgend jaar wordt het nieuwe inschrijvingsdecreet van kracht voor inschrijvingen van leerlingen voor het schooljaar 2020-2021. Scholen met een capaciteitstekort zullen in de toekomst verplicht digitaal aanmelden. In het basisonderwijs is de afstand tot de school en de schoolkeuze bepalend voor de ordening van leerlingen. De dubbele contingentering blijft er behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. In het secundair onderwijs telt vooreerst de schoolkeuze van ouders en leerlingen. Bij plaatstekort bepaalt loting wie een plaatsje krijgt. Scholen krijgen de mogelijkheid om tot 20% van de vrije plaatsen voor te behouden voor ondervertegenwoordigde groepen. Het systeem van dubbele contingentering verdwijnt in het secundair onderwijs. In de Brusselse Nederlandstalige scholen wordt de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen opgetrokken van 55% naar 65%.

Lange kampeerrijen voor de poort van populaire scholen, verontwaardigde reacties van ouders die online aanmelden en geen duidelijkheid krijgen waarom ze achter het net vissen, … het zijn jaarlijks terugkerende taferelen in Vlaanderen en Brussel.

Daarom werd de voorbije jaren fors geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding zodat kampeerrijen zoveel als mogelijk vermeden. Deze legislatuur werd voor het eerst de kaap van 400 miljoen euro aan jaarlijkse investeringen in scholenbouw overschreden. Daarbovenop kwamen capaciteitsmiddelen om meer dan 40.000 extra stoeltjes in de klas te creëren. Maar in een aantal scholen is de vraag altijd groter dan het aanbod aan vrije plaatsen. Daarom was ook het inschrijvingsrecht aan een grondige vernieuwing toe. Eind 2018 was er al een akkoord over het nieuw inschrijvingsrecht in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Maar de Franstalige Gemeenschapscommissie in Brussel (COCOF) heeft daartegen een belangenconflict ingeroepen. Daardoor stond het nieuwe decreet ‘on hold’. Ondertussen werden maatregelen genomen zodat scholen die dat willen toch met een digitaal aanmeldingssysteem kunnen werken om op die manier kampeertoestanden aan de schoolpoort te vermijden. Vandaag werd het belangenconflict afgerond, er werd geen overeenstemming gevonden. Het Vlaams parlement kan daardoor haar werkzaamheden voor het decreet verder zetten. Zo werd het nieuw inschrijvingsrecht dan ook definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement.

Nieuw inschrijvingsrecht: scholen met capaciteitstekort melden verplicht aan
Dit nieuw inschrijvingsrecht maakt een einde aan kamperen, respecteert maximaal de schoolkeuze van ouders en leerlingen en sluit discriminatie en segregatie bij inschrijving uit.

Scholen waar de vraag groter is dan het aanbod zullen voortaan verplicht digitaal aanmelden en alle scholen in capaciteitsregio’s (Brussel, Gent en Antwerpen) gaan centraal aanmelden. In heel Vlaanderen en Brussel komt er één gemeenschappelijke tijdslijn voor alle secundaire scholen. Daarnaast komt er ook één tijdslijn voor basisscholen die aanmelden. Bovendien hebben ouders en leerlingen bij inschrijving al een goed zicht op de mogelijke studievoortgang en krijgen zij meer tijd om verschillende scholen te bezoeken. Door met één startdatum te werken voor de inschrijvingen en deze centraal te registreren vermijden we ook dubbele inschrijvingen. Dit alles zal de planlast voor scholen aanzienlijk verminderen.

Basisschool is buurtschool
Voor de basisscholen zonder capaciteitsproblemen die niet digitaal aanmelden, de grote meerderheid, verandert er verder weinig. Zij bepalen nog steeds zelf de datum van inschrijving en schrijven leerlingen vervolgens chronologisch in. Door het schrappen van een aantal verplichtingen zoals het jaarlijks berekenen van de capaciteit, het doorgeven van vrije plaatsen en werken met voorrangsgroepen en -periode, zorgen we ook hier voor een aanzienlijke planlastvermindering.

Scholen waar de vraag groter is dan het aanbod, de minderheid van de scholen in het basisonderwijs, zullen in de toekomst verplicht digitaal aanmelden. Broers, zussen en kinderen van personeel behouden hun voorrang en de dubbele contingentering (twee lijsten van leerlingen, een groep van kwetsbare en een groep van niet-kwetsbare leerlingen) zorgt voor een evenwichtige sociale mix. De belangrijkste criteria blijven schoolkeuze en de afstand tot de school. Op die manier blijven onze basisscholen bij uitstek buurtscholen. Vanuit de overheid zullen scholen die de overstap maken naar digitaal aanmelden administratief en financieel ondersteund worden.

Loting als leidend principe in secundair onderwijs
In het secundair onderwijs behouden we de voorrangsregels voor broers en zussen en kinderen van personeel. De schoolkeuze van ouders en leerlingen primeert. Bij plaatstekort wordt loting het leidende principe om de vrije plaatsen in een school toe te kennen. Daardoor ontstaat er automatisch al een representatieve spreiding van leerlingen. Bij een gunstige loting bepaalt de hoogste schoolkeuze van de leerling in welke school hij of zij kan inschrijven. De dubbele contingentering wordt afgeschaft, maar scholen krijgen de mogelijkheid om tot 20% van hun vrije plaatsen voor te behouden voor ondervertegenwoordigde groepen. In LOP-gebieden leggen de lokale overlegplatforms (LOP) hierrond een gedragen voorstel ter bekrachtiging voor aan het gemeente- of stadsbestuur. De lokale overlegplatforms monitoren de effecten ervan gedurende vier jaar. Buiten de LOP-gebieden beslissen de individuele scholen.

Gewijzigde samenstelling lokale overlegplatforms secundair onderwijs (LOP)
In het secundair onderwijs wijzigt het nieuwe inschrijvingsrecht een aantal taken van het lokaal overlegplatform (LOP) alsook de samenstelling ervan. Naast de onderwijspartners en lokale verenigingen wordt ook het lokaal bestuur als stemgerechtigd lid toegevoegd aan het LOP. Het totale aantal leden wordt afgeslankt. De leden van het LOP krijgen de lokale autonomie om nog 10 vertegenwoordigers aan te duiden uit het middenveld. De onderwijspartners blijven steeds in de meerderheid. Daarnaast worden standaarddossiers uitgewerkt waarmee basisscholen op een eenvoudige manier tot besluitvorming kunnen komen.

Brussel: voorrang Nederlandstaligen versterkt
In Brussel verstevigen we bovendien de voorrangsregels voor Nederlandstaligen door het percentage van 55% naar 65% op te trekken in het basis- en het secundair onderwijs. Daarbovenop krijgen leerlingen die al 9 jaar schoolliepen in het Nederlandstalig onderwijs ook nog een voorrang van 15% in het secundair onderwijs.

Het buitengewoon onderwijs krijgt een eigen kader zodat elke leerling een plaats heeft
Het buitengewoon onderwijs krijgt een eigen regeling. Elke leerling met een verslag buitengewoon onderwijs moet een plaats krijgen in de school van keuze. Als er in die school onvoldoende plaatsen zijn, wordt er een platform samengeroepen waarbij alle scholen met het juiste aanbod voor die leerling samen op zoek gaan naar de gepaste oplossing. Scholen kunnen wel een aanmeldingsprocedure gebruiken om zicht te krijgen op het aantal kandidaat-leerlingen. Alle andere decretale regels worden voor het buitengewoon onderwijs buiten werking gezet.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met dit decreet ontwarren we een belangrijke knoop in een onderwijsdossier dat al lang aansleepte. Eind 2018 werd het decreet goedgekeurd in de commissie Onderwijs in het Vlaams parlement, maar door een belangenconflict kon dit nog niet in werking treden. Dit is nu gelukkig van de baan en het nieuwe decreet is definitief goedgekeurd. Vanaf volgend schooljaar treedt het in werking. Dit nieuwe transparante inschrijvingsrecht maakt een einde aan het jaarlijkse kamperen. Het maximaliseert de keuzevrijheid van ouders en maakt tegelijkertijd een evenwichtige sociale mix op onze scholen mogelijk. In het Brusselse Nederlandstalig onderwijs versterken we de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen.”

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 24.04.2019

Symbolische spadesteek 't Kiwanis Akabé Funk huis

Op dinsdag 9 april werd door de leiding van jeugdbeweging Akabé Funk, Kiwanis Waregem en het stadsbestuur van Waregem de eerste spadesteek gegeven op de plaats waar binnenkort 't Kiwanis Akabé Funk huis zal worden opgetrokken.

Op het grasveld achter het Jeugdcentrum komt een nieuwbouw van 300 vierkante meter. Hoofddoel van die nieuwbouw is meer plaats creëren en zorgen voor toegankelijke lokalen. De Akabe-leden zijn door hun beperking minder mobiel. “In het gebouw zijn dan geen trappen en alle deuren zijn breed genoeg”, zegt Joost Muylle, voorzitter van Kiwanis Waregem. De bouw start kort na de zomer.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 24.04.2019

Woon- en Zorgbedrijf Wervik behaalt Investors in People label

In 2016 verkreeg het toenmalig OCMW van Wervik het felbeheerde Investors in People label met als doel via continu verbetering de resultaten van de organisatie verbeteren met behulp van de personeelsleden. De Investors-in-People Standaard definieert wat nodig is om het duurzaam succes van een onderneming te behalen door het leiden, ondersteunen en managen van medewerkers.

Begin 2019 onderging het nieuwe Woon- en Zorgbedrijf een audit door Investors in People België op basis van een online-enquête bij het voltallige personeel, diverse interviews bij medewerkers en een documentenaudit. Daarnaast werd het directiecomité nauw betrokken om de huidige stand en de te behalen doelen concreet vorm te geven.

Investors in People België analyseerde de enquête, de interviews en de huidige werking binnen het nieuwe Woon- en Zorgbedrijf. “Met trots mogen we meedelen dat het Woon-en Zorgbedrijf zich een Investors In People-onderneming mag noemen.” Aldus de voorzitter van het Woon- en Zorgbedrijf Lien Deblaere.

“Het behalen van dit label is geen eindpunt, we werken verder aan de optimalisatie van onze werking en zullen alles in het werk stellen om de verbeterpunten aan te pakken zodat we nog beter kunnen investeren in ons personeel.” Besluit Lien.

Als dank voor het behalen van het Investors in People label kregen de personeelsleden van het Woon- en Zorgbedrijf dinsdagnamiddag een stuk taart aangeboden door het bestuur van Woon- en Zorgbedrijf.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 23.04.2019

Sporkin Triathlon komt er aan!

Op 5 mei is er de tweede editie van de Sporkin kwarttriathlon. De atleten kunnen zich gaan opmaken voor 1 kilometer zwemmen, 45 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Veurne en organisator Sandman Events slaan hiervoor de handen in elkaar.

Na de succesvolle eerste editie in 2018 maakt Veurne zich klaar voor een nieuwe Sporkin Triathlon. De tweede grootste kwarttriathlon van het land telt 750 deelnemers en die zullen in het historische kader zwemmen en lopen en in de open ruimte in De Moeren de fietsproef afwerken.

De start van de Sporkin 1/4 Triathlon Veurne 2019 is voorzien aan de Kaaiplaats. De deelnemers zwemmen in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en komen in het Vaubanpark terug aan land. Daarna staat er hen een grote fietsronde van 45 kilometer in De Moeren te wachten. Tijdens het lopen moeten de atleten eerst een aanlooplus maken van het Vaubanpark tot aan de Grote Markt, daarna volgen er vier rondes door het stadscentrum met aankomst op de Grote Markt.

Er zijn verschillende formules. Zo kan je individueel de triatlon afwerken, maar er is ook een trio-triathlon. In deze vorm komt er telkens een andere atleet per discipline in actie. Ook de G-sporters doen op 5 mei mee. Zij gaan 10 kilometer zwemmen, 45 kilometer handbiken en 10 kilometer wheelen. Er wordt in 10 verschillende groepen gestart, afhankelijk van het niveau. De eerste groep start om 14 uur, de laatste duikt om 14.45 uur in het water. Het einde van de wedstrijd is voorzien rond 19 uur.

De Sporkin Triathlon is bijna uitverkocht. Dit betekent dat er zo’n 650 atleten aan de start staan, 27 trio’s de trio-triathlon zullen afwerken en dat er 2 G-sporters mee het water induiken. Er zijn wel nog enkele plaatsjes over voor wie toch nog wil deelnemen.

Houd tijdens de triathlon rekening met verkeershinder in het centrum. Tussen 14 en 19 uur is er geen doorgang in de wedstrijdzone. De Grote Markt, Zuidstraat (tussen de Grote Markt en de Zuidburgweg), Klaverstraat, Sporkinstraat, Lindendreef, Kaaiplaats, Daniel De Haenelaan, Spaans Kwartier en Zwarte Nonnenstraat zijn niet toegankelijk voor het verkeer.

Een deel van de opbrengst van de Sporkin Triathlon gaat naar vzw Move to Improve. De deelnemers kunnen er bij hun inschrijving voor kiezen om 5 euro te storten. Vorig jaar leverde dit bij alle organisatie van Sandman Events zo’n 1600 euro op.

Quote Pascal Sticker, schepen van Sport: “De afgelopen jaren werd er heel wat geïnvesteerd in sportaccommodatie in Veurne: de aanleg van een finse looppiste, een kunstgrasveld en een splinternieuwe sportzaal in de Noordstraat, een clubhuis voor de kajakpolo, een nieuwe kunststofpiste voor de atletiek en onlangs nog werden er middelen voorzien voor de bouw van een indoortennishal, in samenwerking met de lokale tennisclub. In 2018 verwelkomden wij ook een gloednieuwe triatlon op ons grondgebied en na de succeseditie komt er hier dus dit jaar een vervolg aan en daar zijn we blij om. Wij willen de troeven van onze historische stad en van onze open ruimte ten volle willen benutten en uitspelen. Daarom stellen wij met plezier het openbaar domein ter beschikking.”

 

FVW / Bron: Stad Veurne

Geplaatst op 23.04.2019

Erfgoeddag in Kortrijk

Erfgoeddag, het jaarlijkse hoogtepunt voor cultureel erfgoed, focust dit jaar op het thema Ambachten met de baseline 'Hoe maakt u het?'. In Kortrijk kan je in Texture, museum over Leie en vlas, in Kortrijk 1302, in het Rijksarchief en in het Begijnhof heel wat ontdekken over oude beroepen en ambachten.

In workshops steek je de handen uit de mouwen. Wakker de ambachtsman/vrouw in jezelf aan! Op elke locatie in Zuid-West-Vlaanderen kan je die dag extra UITpunten sparen. Wie weet, win je zo een erfgoedprijs!

Axel Ronse, schepen van cultuur: “Op Erfgoeddag valt opnieuw heel wat te beleven in cultuurstad Kortrijk. We openen de deuren en organiseren een aantal toffe ‘ambachtelijke’ activiteiten die iedereen zullen bekoren. Ook onze erfgoedverenigingen dragen hun steentje bij. Schitterend toch? In afwachting van het nieuw museum (2022) zullen we onze topstukken zoals de schilderijen van Roeland Savery trouwens via wisselende tentoonstellingen op leuke locaties tonen.”

Texture, ik touw van jou! 
Op Erfgoeddag draait in Texture alles rond koorden en touwen en komt het eeuwenoude ambacht touwslaan tot leven. Vlas vindt heel wat toepassingen in allerlei materialen en producten maar vlasvezels leveren ook de sterkste touwen. Misschien slaag je er wel in om zelf een ambachtelijk touw te maken? Texture gooit met andere publieksactiviteiten een lijntje van vroeger naar nu: doe mee met de hype van het moment ‘touwfiguren maken’, of knoop je persoonlijke makramésleutelhanger in elkaar. Al eens rope skipping geprobeerd?
Zondag 28 april start ook het molenseizoen aan Preetjes Molen, Hoge Dreef in Kortrijk-Heule. Daar krijg je een extra zwingeldemonstratie te zien tussen 14.00 tot 17.00 uur.

Een touwslagerij
Texture ontleent een authentieke touwslagerij van het Karrenmuseum in Essen. De touwslagerij was actief tot in 1975. Ontdek de ambachtelijke manier van touwen maken! Durf je het aan om zelf een springtouw te maken?
Doorlopend van 10.00 tot 17.00uur

Workshop: Knoop een originele sleutelhanger
Jessie Coppens toont in het atelier van Texture hoe je vingervlug een persoonlijke sleutelhanger knoopt in makramé.
Doorlopend van 14.00 tot 17.00 uur - gratis

Rope skipping
Vergaap je aan de kunsten van de sportieve Sportac'86 uit Deinze.
Ze demonstreren hun kunnen en nodigen je daarna uit om mee te springen.
Start om 15.00 uur, met aansluitend initiatie (20 min.) - gratis

Touwfiguren: meet je met jong talent
Jonge gasten dagen je uit! Zij kunnen vingervlug touwfiguren maken. Kan jij het ook? Kan jij het beter? De hype van het moment! 
Tussen 16.00 en 17.00 uur. - gratis

Boekenmarkt in Kortrijk 1302
Hoe maak je een …. volle boekenkast? De Kortrijkse erfgoedverenigingen bieden publicaties over kunst en geschiedenis aan tegen gunstprijzen
Doorlopend van 10.00 tot 17.00 uur.

 

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 23.04.2019

Geef personen met een handicap en de overheid een duwtje in de rug

Sluit aan in de virtuele wachtrij #ikwachtmee

Geef personen met een handicap en de overheid een duwtje in de rug. Sluit aan in de virtuele wachtrij #ikwachtmee

5 jaar. Dat is de gemiddelde wachttijd voor de bijna 20.000 mensen met een beperking die wachten op een budget van de overheid. Een schrijnend probleem dat dringend meer aandacht én een oplossing verdient, vindt het consortium #ikwachtmee. Met een socialemediacampagne roepen ze iedereen op om mee aan te sluiten in de virtuele wachtrij.

Maar liefst 3.914 kinderen en 14.607 volwassenen met een handicap staan momenteel op de wachtlijst voor een budget waar ze recht op hebben. ‘We kunnen dat als samenleving toch niet langer toelaten? We willen de mensen die wachten én het beleid daarom een duwtje in de rug geven’, zegt Kim Vercruysse, woordvoerder van het consortium dat de organisaties Onafhankelijk Leven, KVG, VFG, Absoluut, SOM en Vlaams Welzijnsverbond verenigt.
Ludiek maar menens

De campagne #ikwachtmee loopt vanaf vandaag op de sociale media. Meedoen kan door een foto van jezelf te maken met de rug naar de camera. Door die foto op je eigen Instagrampagina te posten met de tag @ikwachtmee sluit je automatisch aan in de virtuele wachtrij op www.ikwachtmee.be. ‘We hebben voor een ludieke actie gekozen, maar het doel ervan is ons wel menens: we willen de volgende Vlaamse regering oproepen om de problematiek van de wachtlijsten hoog op de politieke agenda te zetten, zodat we eindelijk tot een oplossing kunnen komen’, aldus Kim Vercruysse. 
Al tien jaar aan het wachten

Gert Dupont en zijn zoontje Janosch zijn de gezichten van de actie. Janosch werd 14 jaar geleden na een zwangerschap van amper 24 weken geboren. ‘Extreem prematuur heet dat dan. Gewicht: 745 gram. Dekentje: een washand’, vertelt Gert Dupont. ‘Een zuurstoftekort zorgde voor hersenschade en een fysieke en verstandelijke handicap. Zonder extra hulp naar de kleuterklas gaan, bleek voor Janosch niet haalbaar te zijn. Daarom vroegen we een persoonlijk assistentiebudget (PAB) aan. Daar wachten we nu, 10 jaar later, nog áltijd op.’ 
Janosch kreeg net als de bijna 20.000 andere wachtenden een duidelijk signaal van de overheid: het geld is op. Gert Dupont: ‘Ook wij willen een duidelijk signaal geven: we hebben geen idee hoelang we dit nog volhouden. Het gebrek aan hulp weegt op ons gezin. We rijden elke dag 100 kilometer naar het dagcentrum. Onze 16-jarige dochter Nina heeft ook aandacht nodig, maar een simpele uitstap is eerder een uitputting. We proberen positief te blijven – wordt de tiende verjaardag van zijn plaats op de wachtlijst een reden om te feesten? – maar onze hoop slinkt toch elk jaar een beetje meer.’

 

FVW / Bron: absoluut vzw

Geplaatst op 23.04.2019

Erfgoeddag 2019: Hoe maakt u het?

Hoe maak je kunst in Menen?

Menen plaatst op Erfgoeddag kunst centraal. Van de erfenis van 19de eeuwse kunstenaars in de beeldenkelder tot het atelier van nieuwe makers. Ontdek hoe kunstenaars drie eeuwen lang kunst maken in de stad.

Yvonne Serruys (1873-1953) Meense kunstenares in Parijs (wandeling)
Eind 19de eeuw trekt Yvonne Serruys naar Parijs. In de salons maakt ze er furore met haar romantische beelden. Ontdek het verhaal van deze uit Menen afkomstige kunstenares tijdens de stadswandeling.
Vertrek aan stadhuis om 10.00u, 14.00u en 16.00u

Meense beeldhouwkunst: Van beeldenkelder tot kunstzolder (rondleiding)
In de kelder van CC De Steiger en op de zolder van museum ’t Schippershof wordt een grote collectie beeldhouwwerken bewaard. Bustes en beeldhouwwerken van Meense kunstenaars als Yvonne Serruys, Georges Dobbels en Johan Tahon staan er zij aan zij. Een indrukwekkend zicht! Ontdek ook de kunstcollectie in het stadhuis. 
Afspraak aan de hoofdingang van CC De Steiger om 11.00u, 15.00u en 17.00u

Gebroed! (expo)
Vier nieuwe makers resideren gedurende een maand in Menen om nieuw werk te creëren. Bezoek de tijdelijke ateliers van Jolijn Baeckelandt, Arne Bastien, Anton Hewitt en Polly Pollet. Hun werken zijn te bewonderen in de expo Gebroed! in CC De Steiger.
Stadsmuseum ’t Schippershof en de expo in CC De Steiger zijn doorlopend open van 10.00 tot 18.00u

Kunst in het stadhuis
Niets doet vermoeden dat achter de klassieke gevel van het stadhuis een moderne expressieve nieuwbouw schuil gaat. Het gerenoveerde stadhuis werd officieel geopend in 2009 en kreeg internationale erkenning in de wereld van de architectuur. 
Er werd ook plaats voorzien voor kunst. Johan Tahon, Yvonne Serruys, Alfred Wallecan, maar ook Dirk Braeckman kregen er een plaatsje.
Een gids is ter plaatse en leid je langsheen de verschillende kunstwerken.
Het stadhuis is doorlopend open van 10.00 tot 18.00u, doorlopend rondleidingen.

 
FVW / Bron: Stad Menen

Geplaatst op 23.04.2019
4531 artikelspagina's: 1 ... 14 15 16 17 18 <<< 19 >>> 20 21 22 23 24 ... 454