Onafhankelijke digitale krant voor Zuid-West-Vlaanderen

Zoeken

Uw reclame op deze site
voor slechts 0,70 per dag
Alle info: klik hier

Welkom

Gratis plaatsen wij uw foto('s) op deze site met de daarbijhorende tekst,voor verenigingen, sportclubs, diverse bijeenkomsten, familie gebeurtenissen, optredens, stads activiteiten enz...

Iedereen kan ook zelf één of meerdere foto's in hoge resolutie met een daarbij horende tekst van zijn of haar vereniging sportclub enz... zoals hierboven vermeld opsturen naar : zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com.

Contact Redactie & Verantwoordelijke uitgever: Bernard Decock
E-mail: zuid.west.vlaamsemedia@gmail.com
Gsm: 0495 25 45 47

Start campagne Fietstoerisme in Harmonie

Vrijdagmorgen werd op de beurs Velofolis in Kortrijk opnieuw de campagne Fietstoerisme in Harmonie van de provincie West-Vlaanderen voorgesteld door gouverneur Carl Decaluwé.

Dit jaar werd Michel Pollentier, gewezen winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Belgisch kampioen 1977-1978, bereid gevonden peter te zijn van de campagne. De provincie blijft zich inzetten voor verkeersveiligheid, vandaar deze campagne. Inzetten op verkeersveiligheid, specifiek naar de fietsers toe.

De provicie West-Vlaanderen dankt Velofolies voor de mooie stand, om de jaarlijkse sensibiliseringscampagne te promoten. Heel veel mensen vullen elk jaar de verkeersquiz in, mensen proberen de reglementering te kennen, maar vaak zien we dat er nog veel werk aan de winkel is. De provincie draagt verkeersveiligheid hoog in haar vaandel, vorig jaar vielen er in West-Vlaanderen gedurende de eerste 9 maanden 8 dodelijke fietsers te betreuren. Dit zijn er 8 te veel en 3 meer dan in 2017 voor West-Vlaanderen.

"Ondanks alle sensibiliseringscampagnes stellen we vast dat het aantal dodelijke ongevallen opnieuw aan het stijgen is. Fietsen is steeds populairder, er zijn meer fietsers op weg, meer woon-werk verkeer, dit betekent dat we hier moeten blijven aan werken. Als we kijken naar het nationale zien we dat er vorig jaar 40 doden te betreuren vielen bij de fietsers, waarvan 35 in Vlaanderen. Dit betekent dat we voor die zachte weggebruikers enorm veel aandacht hebben, dat we moeten blijven inzetten op sensibilisering samen met maximale preventie. Dit zijn twee belangrijke elementen die we moeten blijven aanmoedigen. Uit het onderzoek van de ongevallen blijkt dat de oorzaak voor meer dan 90% aan menselijk falen ligt (verstrooidheid, fiets niet in orde, fietsers die rijden waar ze niet mogen rijden). Dit creëert voor een stuk een aantal ongevallen. Eén van die elementen is de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, het provinciebestuur, de politiezones, lokale besturen, diverse organisaties en ook met Fietstoerisme in Harmonie om die sensibilisering te ondersteunen. Eén van gadgets zijn de drinkbussen met een de foto van een wielerlegende, dit jaar is dat Michel Pollentier. Belangrijk aan die sensibiliseringscampagne van Fietstoerisme in Harmonie is dat we de fietsers proberen te overtuigen dat men hoffelijk moet zijn en zorgen dat je fiets in orde is. Denk maar aan de campagne als het donker wordt, maar liefst 45% (voornamelijk schoolgaande jeugd) gaat met een fiets op weg die niet in orde is (geen verlichting)! Ook de overheid moet zorgen voor veilige fietspaden, alle weggebruikers moeten hoffelijk met elkaar omgaan, maar de weggebruikers moeten ook het verkeersreglement kennen, vandaar deze quiz waarbij mooie prijzen te winnen zijn." Aldus gouverneur Decaluwé.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 18.01.2019

West-Vlaanderen heeft laagste gemiddelde aantal ziektedagen bij onderwijspersoneel

Het gemiddeld aantal ziektedagen opgenomen door onderwijspersoneel bleef in 2017 stabiel, goed voor 15,87 dagen. Ruim 4 op de 10 personeelsleden was geen enkele dag ziek. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). De meeste ziektegevallen zijn het gevolg van de griep. De meeste ziektedagen zijn, net zoals de voorbije jaren, het gevolg van psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie of burn-out. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vindt het positief dat meer personeelsleden het werk deeltijds hervatten bij een langdurige ziekte.

4 op de 10 leraren zijn nooit ziek
In 2017 zijn ruim 4 op de 10 leraren geen enkele dag ziek geweest. Daarbij scoort de jongste groep (-26 jaar) het best met bijna 6 op de 10 die nooit ziek was. Bij de oudste groep was bijna 42% geen enkele dag ziek. Wie wel ziek was, was dat in 2017 gemiddeld 15,87 dagen tegenover 15,77 dagen in 2016. Het ziekteverzuim of het aantal ziektedagen dat de personeelsdagen gespreid over het jaar opnemen, blijft dan ook stabiel. Bij de mannen is er zelfs een daling van het gemiddeld aantal ziektedagen. De eendagsziekten zijn in 2017 met 0,31% gedaald ten opzichte van 2016, terwijl het aantal personeelsleden in het onderwijs gestegen is met 0,33%. In totaal goed voor 191.614 werknemers.

Over de loopbaan heen stijgt het ziekteverzuim met de leeftijd. Bij de jongere leraren (-26 jaar) bedraagt het ziekteverzuimpercentage 1,40%, dat is het % dat weergeeft hoeveel dagen in een jaar een werknemer gemiddeld afwezig is wegens ziekte. Bij oudere werknemers (56-65 jaar) stijgt dit tot 8,61%. Deze groep wordt ook geleidelijk groter. Dat heeft verschillende redenen: er is de natuurlijke leeftijdspiramide in het onderwijs maar er moet ook langer gewerkt worden door een verschuiving van pensioendatum en het uitdoven van een aantal verlofstelsels.

In 2017 was bijna 40% van de ziektedagen het gevolg van stress, depressie of burn-out. Bij het directiepersoneel is er een daling in vergelijking met 2016, al blijft het wel een kwetsbare groep. De meeste ziektegevallen zijn zowel bij mannen als vrouwen het gevolg van de griep.

Deeltijds werken na langdurige ziekte
Sommige personeelsleden zijn afwezig wegens een ernstige of langdurige ziekte. Zij kunnen na hun afwezigheid een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aanvragen, met het oog op het hernemen van hun opdracht. Ook het aantal dagen verlof voor verminderde prestaties steeg in 2017 van 226.161 tot 239.078 dagen, een stijging met bijna 6%. Het grootste aantal dagen is te situeren bij de leeftijdsgroepen 36-45 jaar en 46-55 jaar. Ook hier zijn de meerderheid van de personeelsleden die afwezig zijn wegens stress, depressie of burn-out. Bijna 90% van de personeelsleden in zo’n verlofstelstel opteert voor een tewerkstellingspercentage tussen 50 tot 74%. 7 op de 10 personeelsleden kiest voor een verlof voor verminderde prestaties voor een beperkte periode (tot 6 maanden).

Bij een groep van mensen is het hervatten van de totale opdracht (ook op lange termijn) zo goed als onmogelijk. Zij kunnen sinds 2015 een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen bekomen. Minister Crevits wil leraren helpen zo weer deeltijds aan de slag te gaan en langdurige afwezigheden vermijden. In totaal waren er in 2017 meer dan 440.000 dagen als gevolg van dit verlofstelsel. Dat is een stijging met 46,33% ten opzichte van 2016. Bij de mannen ligt de grootste categorie in de leeftijdsgroep van 56-65 jaar. Bij de vrouwen is dat de leeftijdsgroep van 46 tot 55 jaar. Ook bij dit verlofstelsel zijn de psychosociale redenen een belangrijke oorzaak.

Ziektedagen per provincie
West-Vlaanderen heeft het laagste gemiddelde aantal ziektedagen, zowel bij vrouwen als bij mannen. Limburg blijft de provincie met het grootste gemiddelde aantal ziektedagen.
Het nulverzuimpercentage of het percentage personeelsleden dat in de loop van het jaar niet ziek is geweest, is in West-Vlaanderen het hoogst. Vlaams-Brabant heeft het laagste nulverzuimpercentage.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Terugkeren naar je klas of school na een lange afwezigheid wegens ziekte is niet vanzelfsprekend. Het is dan ook goed dat leraren meer en meer gebruik maken van de mogelijkheden om deeltijds het werk te hervatten na een periode van ernstige en langdurige ziekte. Werkbaar werk is dan ook een belangrijke bekommernis. Het aantal ziektedagen blijft stabiel wat positief is. Toch blijven we niet op ons lauweren rusten, zo zien we dat het directiepersoneel basisonderwijs nog te vaak ziek thuis zit met stress, depressie of burn-out, daarom ook dat we directeurs sinds dit schooljaar lesvrij hebben gemaakt en in extra administratieve ondersteuning voorzien.”

 

FVW : Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Geplaatst op 17.01.2019

Maatregelen voor zomerkampen jeugdbewegingen

Varkenspest provincie Luxemburg: Vlaanderen voorbereid op maatregelen voor zomerkampen jeugdbewegingen


Vandaag hebben Waals minister René Collin en gouverneur van de provincie Luxemburg Olivier Schmitz op een persconferentie een aantal maatregelen bekendgemaakt voor de organisatie van jeugdkampen in het zuiden van de provincie Luxemburg, die wordt getroffen door de Afrikaanse Varkenspest. Door deze maatregelen zullen een aantal zomerkampen niet kunnen doorgaan in het getroffen gebied, dat ook populair is bij Vlaamse jeugdbewegingen. Minister Gatz stelt samen met De Ambrassade alles in het werk om zo veel mogelijk getroffen groepen te ondersteunen bij de voorbereiding van hun kamp.

In het najaar brak de Afrikaanse varkenspest uit in het Zuiden van de provincie Luxemburg. Eerder werd daar enkel over gecommuniceerd in het kader van bostoegankelijkheid en de jacht. Maar intussen is het duidelijk dat een verbod op de toegang tot bossen in de zomer van 2019 ook gevolgen zal hebben op de organisatie van jeugdkampen in een bepaalde zone van de provincie Luxemburg.

Minister van Jeugd Sven Gatz en De Ambrassade, die het Vlaamse jeugdwerk ondersteunt, hebben over de problematiek overleg gehad. Er ligt een plan van aanpak klaar om jeugdbewegingen en bij uitbreiding het jeugdwerk, die normaal op kamp zouden gaan in deze regio, te helpen bij hun zoektocht naar een nieuwe kampplaats.

Alle jeugdwerkkoepels werden de voorbije weken meermaals ingelicht over de ontwikkelingen rond de varkenspest en de gevolgen hiervan voor de organisatie van kampen.

Uit de communicatie van minister Collin en gouverneur Schmitz blijkt dat er in een kerngebied een totaal verbod op kampen wordt ingeroepen, voor kampen in een versterkt observatiegebied én in de bufferzone is een individuele toelating nodig, die moet aangevraagd worden door de eigenaar van de kampeergrond. In de waakzaamheidszone zijn kampen toegelaten, maar wordt een groot deel van de bossen afgesloten. Het totale gebied komt ongeveer neer op een vijfde van de provincie Luxemburg.

Voor het Vlaamse jeugdwerk is een info-pagina uitgewerkt (zie https://ambrassade.be/nl/kennis/varkenspest) waarop alle info staat voor getroffen jeugdwerkorganisaties. De Ambrassade maakt nu een lijst op om zicht te krijgen op de omvang van het aantal groepen dat in het gebied een kamp hebben gepland. De jeugdwerkorganisaties wordt gevraagd deze info zo snel mogelijk door te spelen.

Sven Gatz: “Alle koepels hebben normaal ook een eigen aanspreekpersoon, bij wie elke lokale afdeling terecht kan met vragen. Het is in elk geval de bedoeling om iedereen zo snel mogelijk aan een alternatieve kampplaats te helpen in een andere – niet getroffen – regio, door o.m. een lijst met beschikbare kampplaatsen door te spelen. Hiervoor rekent Vlaanderen op een goede samenwerking met de Taskforce die vandaag door minister Collin en gouverneur Schmitz werd aangekondigd.”

 

FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz

Geplaatst op 16.01.2019

Internationale plantactie klimaatbossen op zondag 20 januari

Spade in de aanslag en planten maar. BOS+, Climate Express en Klimaatcoalitie beloofden voor elke deelnemer aan de historische klimaatmars van 2 december een vierkante meter bos en voegen nu de daad bij het woord: iedereen is welkom op de grote plantactie van zondag 20 januari in Kortrijk en Willebroek. Daarnaast worden ook klimaatbossen in Ecuador en Oeganda aangeplant. Een plantactie met internationale allure dus.

De aanplant van de klimaatbossen in Kortrijk en Willebroek belooft een hele klus te worden. Er wordt daarom een oproep gedaan om mee te komen helpen; iedereen is welkom op de plantsites in Kortrijk en Willebroek vanaf 14 uur. Rond 16.30 uur wordt de plantdag afgesloten met een toost op het geleverde werk. Inschrijven kan via ww.bosplus.be.

75.000 mensen kwamen in december op straat voor het klimaat, 75.000 m² nieuwe klimaatbossen worden dit weekend aangeplant. Zoals beloofd zal BOS+ de helft in Vlaanderen en de helft in de tropen aanplanten. Een bewuste keuze: de klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging en onze levensstijl in Vlaanderen heeft een impact die tot aan de andere kant van de planeet reikt. Er zullen daarom op zondag gelijktijdig in Vlaanderen, Ecuador en Oeganda boompjes geplant worden. In Kortrijk zal er voornamelijk zomereik geplant worden.

"Een heuglijk moment. Dat de klimaatbossen nu al het levenslicht zullen zien, is zeer hoopgevend. Dit project van de klimaatbossen is er eentje om te blijven en nooit meer te stoppen; laten we vooral blijven bomen planten", zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+.

Ook bij de stad Kortrijk zijn ze verheugd met het nieuwe klimaatbos:
“Zo zetten we onze ambitie om de volgende legislatuur 100 hectare bos te realiseren kracht bij“, aldus Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu.
Met deze bosuitbreiding in Vlaanderen en de tropen wil BOS+ doen waar de politiek maar niet in slaagt: werk maken van een doortastend bos- en klimaatbeleid. Het aanplanten van bossen of de bescherming van waardevolle natuurgebieden kan namelijk een zeer betekenisvolle bijdrage leveren aan de klimaatinspanningen die nodig zijn tegen 2030.
Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door Climate Express, Klimaatcoalitie, Greenpeace, Boomkwekerij Sylva Van Hulle, Stad Kortrijk, Gemeente Willebroek, Bond Beter Leefmilieu, WWF-Belgium en Mindo Cloudforest Foundation.

Praktisch
zondag 20 januari van 14.00 tot 16.30 uur
Afspraakplaats: Sint-Anna, 8500 Kortrijk. 
Parkeren kan op de publieksparking in de Don Boscolaan

FVW / Bron: Stad Kortrijk

Geplaatst op 16.01.2019

Brevetten en eretekens voor brandweer Heule

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Brandweerzone Fluvia, Post Heule werden een aantal brevetten en eretekens uitgedeeld.

Dominique Ketels kreeg het certificaat Federaal Trainer Competentiemanagement en evaluatie, Nick Marescaux kreeg het brevet B Delta, Xander Gardin mocht het brevet B02 in ontvangst nemen, Pieter Vandeweeghe is bevorderd tot korporaal, Evick Van Meenen, Jochen Cottignie en Michel Maertens zijn bevorderd en kregen het brevet B Delta en B02, Jonnas Pottie is eveneens bevorderd en kreeg het brevet B02.
Bruno Vanhecke kreeg de Zilveren Medaille der Kroonorde, Koen Denys, Jean-Marie Sabbe en Wim Daldini mochten de Gouden Medaille der Kroonorde in ontvangst nemen.

 

FVW / Foto FVW

Geplaatst op 16.01.2019

De geschiedenis én de toekomst van ons klimaat: lezing klimaatverandering door Prof. Em. Eddy Keppens

De gevolgen van de klimaatverandering zijn reeds voelbaar: ongewoon zware stormen, lange droogtes, overvloedige neerslag, onstabiele seizoenen, verhoging van de zeespiegel, smelten van de gletsjers…

Welke mechanismen zetten deze klimaatwijzigingen in gang? En welke vooruitzichten hebben we voor de toekomst. Maar vooral, wat kunnen we er nog tegen doen?

Prof. Em. Eddy Keppens (VUB) is geoloog en deed heel wat onderzoek naar de evolutie van ons klimaat. Op een toegankelijke manier schetst hij de geschiedenis én de toekomst en zoekt hij naar oplossingen.

Waar: CC De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem
Wanneer: donderdag 14 februari 2019 om 14.30 uur
Inkom: € 3Partners: UPV en Poincaré

Inschrijven: www.ccdeschakel.be of 056 62 13 40

FVW / Bron: Stad Waregem

Geplaatst op 16.01.2019

Minister Gatz lanceert tweede ronde beurzen vakmanschap

Na het grote succes van vorig jaar maakt minister van Cultuur Sven Gatz opnieuw geld vrij voor beurzen in de zogenaamde ‘meester-leerling-trajecten’. Die beurzen geven vakmensen de kans om intens samen te werken met iemand die bij hem of haar in de leer wil gaan. Zowel meester als leerling ontvangen een stuk van de beurs, samen voor een bedrag van maximaal 2.000 euro per maand. Gatz speelt daarmee verder in op de vernieuwde belangstelling voor oude beroepen en traditionele stielen.

Vakmanschap wordt in dit beurzensysteem ook dit jaar weer heel breed opengetrokken: het kan gaan om ambachten of toegepaste kunsten, maar ook om podiumkunsten, vertel-of muzikale tradities, instrumentenbouw, etc.

Vorig jaar kende Gatz voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro de eerste 27 beurzen toe, o.m. voor edelsmeedkunst, borduren, wagensmeedwerk, craftbrewing, porseleinkunst, houten volksspelen, glasschilderkunst, baktechnieken, clown acts, enz. Ook vakmanschap dat migranten naar Vlaanderen meebrengen, zoals het Afghaans borduren of vocale tradities uit het Midden-Oosten, kwamen aan bod.

Minister Gatz: ‘Vlaanderen is een regio van ‘baanbrekend vakmanschap’. Meesters en makers zijn in onze contreien al eeuwen gedreven door technische kennis en kunde. Het is belangrijk om dit vakmanschap door te geven aan volgende generaties. Daarom hebben we deze beurzen in het leven geroepen.’

Met het ondersteunen van vakmanschap profileert Vlaanderen zich bovendien internationaal. Unesco roept op tot actie om dit soort erfgoed door te geven, onder de sympathieke vlag van ‘Living Human Treasures’.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 15 maart 2019. De beurzen hebben een looptijd van enkele maanden tot maximaal twee jaar. Meer informatie is te vinden op http://www.kunstenenerfgoed.be/…/beurzen-voor-het-doorgeven…

 
FVW / Bron: Kabinet Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz

Geplaatst op 16.01.2019

Vaste Vuist Lauwe pakt veel medailles in Vlamertinge

Het Vlamertingse Westhoektornooi toestelturnen recre@ D-niveau was een succes voor Sportgroep Vaste Vuist Lauwe! De gymnasten behaalden er maar liefst 34 medailles!
In alle categorieën turnden de meisjes en jongens van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe zich in de kijker. Aangezien het om een toesteltornooi gaat, kreeg elke gymnast(e) de kans om 3 keer het schavotje te betreden. En met succes! Vaste Vuist mocht 34 maal het schavotje betreden, waarvan 12 gouden medailles, 11 zilveren medailles en 11 bronzen medailles.

Op de brug behaalden Noucca Dupont, Phara Vanpoucke, Jelke Van Meenen, Eleonora Van Glabeke en Babette Callebert een gouden medaille. Het zilver was voor Esthée Vanneste, Catho Vander Beken en het brons was voor Lotte Commeene, Tricia Seys, Lilly-May Mommerency, Marthe De Leeuw en Mona Deschepper. Op de balk waren de gouden medaillewinnaars Lotte Commeene, Nina Vanneste, Jelke Van Meenen en Marthe De Leeuw. Babette Callebert pakte zilver op dit toestel. Op de grond behaalden Noucca Dupont en Mona Deschepper een gouden plak. Jelke Van Meenen, Catho Vander Beken en Babette Callebert behaalden een zilveren medaille. Nina Vanneste en Ella Breine gingen naar huis met de bronzen medaille.
Ook de jongens lieten zich niet kennen op het Westhoektornooi in Vlamertinge. Thibaud Nuyttens behaalde een gouden medaille op het rek, en een bronzen medaille op de herenbrug en de grond. Nicolas Beyls behaalde 2x zilver op brug en rek, en brons op de grond. Stan Vandemaele werd dan weer 2de op de grond en 3de op de brug. Milo Naessens werd dan weer knap eerste op het rek en werd 2de op de grond.

FVW / Bron: Vaste Vuist Lauwe

Geplaatst op 16.01.2019

De kaap van 500.000 nieuwe fietsen is gerond

Net als voorgaande jaren blijkt uit het grootschalig onderzoek, dat de organisatoren van de Belgische fietsbeurs Velofollies lieten uitvoeren, dat het fietsgebruik in België nog steeds aan populariteit wint. 
De mooie en lange zomerdagen brachten een pak extra enthousiastelingen richting fietshandel want in 2018 klokte de fietsverkoop (bij de officiële fietshandel) maar liefst af op 503.119 stuks. Een cijfer dat steeg met zo’n 18.000 fietsen extra t.o.v. 2017 (+3,7%).

Dat de elektrische fiets vooraan het verkoopspeloton rijdt is niet verwonderlijk meer te noemen. Met bijna 50% marktaandeel is dus 1 op de 2 nieuwe fietsen in België uitgerust met een elektrische aandrijving.

Uit de resultaten blijkt dat de e-bike het best verkocht wordt aan 30 tot 50-jarigen en dit vooral in functie van het woon-werkverkeer. Ook de verkoopstijging van de speedelec, de elektrische plooifiets en bakfietsen zet deze tendens kracht bij. Daar waar de voorbije jaren de e-bike hoofdzakelijk werd aangeschaft voor recreatief gebruik door senioren, is het nu duidelijk dat de Belgische mobiliteitsknopen velen overstag heeft gehaald om voor een sportievere en ecologische oplossing te kiezen om de werkvoer te bereiken.

Veel gehoorde positieve opmerkingen in deze Velofollies-enquête waren ook dat de grotere actieradius en de algemene betrouwbaarheid van de huidige elektrische fietsen een extra aankoopargument zijn geworden. Ook de sensibilisering van overheidswege werpt blijkbaar zijn vruchten af. De hoge fiscale aftrekbaarheid bij een aankoop van een elektrische fiets (120%) is voor vele bedrijfsleiders een extra stimulans om hun werknemers op de fiets te zetten.

Ladies first
Opvallende uitkomst ook is dat er meer tweewielers hun weg vonden naar vrouwelijke eigenaars dan naar hun mannelijke medefietsers. Ongeveer 2/3, ruim 64,6%, van de verkochte fietsen was een damesmodel. Ook hier is de grote koploper de elektrische versie. Met een onwaarschijnlijke stijging van 78% in de verkoop van elektrische fietsen binnen de damesfietsenverkoop is er een enorme inhaalbeweging gerealiseerd. De komst van steeds meer gestroomlijnde en trendy modellen zal hier zeker toe bijgedragen hebben.
Ook de gewone damesstadfiets kreeg een mooie plus achter zijn naam, in dit segment werd een verkoopstijging van meer dan 15% bij de vakhandel opgetekend.

Fietshandel 
Het is dus niet verwonderlijk dat de Belgische fietshandel de laatste jaren vooral inspanningen heeft geleverd om zijn assortiment aan e-bikes uit te breiden. Bijna 94% van de handelaars heeft een e-bike aanbod in de winkel staan en geeft aan dat de gemiddelde verkoopprijs licht is gestegen. De gemiddelde verkoopprijs zat vorig jaar op zo’n € 2.370, wat een lichte stijging van 2% betekent t.o.v. het jaar voordien.

Als we kijken naar de verkoop binnen het segment elektrische fietsen is de standaard elektrische versie nog steeds de meest gevraagde (84,5%). Kanttekening hierbij is dat dit zo’n 6% minder is dan in 2017. De voornaamste reden van deze daling is te wijten aan de meerverkoop van speedelec’s en de special e-bikes, zoals plooifietsen en bakfietsen. Dit segment neemt nu zo’n 5% van de markt in. 
Verrassend is ook dat massale afwezigheid van een online platform bij de fietsenhandelaars. Bijna 87% zegt niet te geloven in dit verkoopkanaal en wil niet investeren in een online shop. Het voornaamste argument hiervoor is de persoonlijke service en onderhoud die bij de verkoop van een nieuwe fiets horen. Wat tweedehands fietsen betreft zegt zo’n 64% van de handelaars dit aan te bieden in zijn fietswinkel maar de verkoop hiervan is niet echt spectaculair te noemen.

Dat de Belgische fietshandelaar een gezonde toekomst voor ogen heeft is zichtbaar. Maar liefst een kwart van de ondervraagde handelaars zegt dit jaar opnieuw te gaan investeren in hun zaak en wil verder zijn aanbod uitbreiden.

Praktische info Velofollies 2019
Openingsdagen en -uren :
Vrijdag 18 januari 2019: van 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 19 januari 2019: van 10.00 tot 18.00 uur
Zondag 20 januari 2019: van 10.00 tot 18.00 uur

Plaats:
Kortrijk Xpo - Doorniksesteenweg 216 - 8500 Kortrijk
Hallen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 et P5

Tickets :
Volwassenen : 11€ online voorverkoop – 15€ aan de kassa
Kinderen van 6 tot 12 jaar : 7€ online voorverkoop – 10€ aan de kassa. Jonger dan 6 jaar : gratis

 

FVW / Bron: 

Media-Surplus

Geplaatst op 15.01.2019

Wielrenners veroorzaken amper zwerfvuil

Onderzoek toont aan dat wielerwedstrijden extra afval met zich meebrengen. 
Op 16 wielerwedstrijden in West-Vlaanderen is het zwerfvuil gemeten. Opmerkelijk, het zijn toeschouwers die het meeste zwerfvuil veroorzaken. Vooral sigarettenpeuken blijven liggen. Het vervuilgedrag van wedstrijdrenners is verwaarloosbaar. Er komen initiatieven om organisatoren beter te ondersteunen en het publiek te sensibiliseren. De Gouverneur van West–Vlaanderen, Carl Decaluwé, lanceerde samen met Mooimakers, de provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse afvalintercommunales en Cycling Vlaanderen een proefproject met afgebakende wegwerpzones in de strijd tegen zwerfvuil bij wielerwedstrijden. Uit het onderzoek blijkt dat wielerwedstrijden weldegelijk een invloed hebben op de omgeving: De communicatie over de aanwezigheid van een wegwerpzone zorgde onbedoeld voor meer afval op alle meetpunten. Er volgen daarom bijkomende metingen in wedstrijden met afgebakende wegwerpzones. Het actieplan voorziet verder om samen met organisatoren van wielerwedstrijden meer in te zetten op afvalpreventie en dit in overleg met de steden en de gemeenten. De resultaten van de bijkomende metingen moeten toelaten het maatregelenpakket uit te breiden naar gans Vlaanderen in 2020.

 
FVW / foto FVW

Geplaatst op 15.01.2019
3878 artikelspagina's: 1 2 <<< 3 >>> 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 388